Je kunt het hart van het dorp Sloten maar één keer verpesten

“En daarom mag het DB voor het bouwplan voor de locatie waar vroeger garage Kuykhoven was geen definitieve bouwverguning krijgen.” Dat zei de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp Sjoerd Jaasma tijdens zijn inspraak voordat hij op 4 oktober 2022 de petitie aan de stadsdeelcommissie en aanbood.

Ook Tineke Rombout van ProWest liet weten dat het voorliggende bouwplan te hoog en niet passend is en het Beschermd Dorpsgezicht Sloten schaadt.

Op 4 oktober 2022 overhandigde dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma (links) de petitie aan de voorzitter van de stadsdeelcommissie Nieuw-West Pieter Nijhof met de woorden: “Met deze petitie doen wij een dringend beroep op de stadsdeelcommissie én het DB om hier wat aan te doen en om géén vergunning te verlenen voor dit bouwplan.” Foto: Cees Fisser.

Procedure over vergunningverlening loopt nog
Voor alle duidelijkheid: De definitieve bouwvergunning voor dit project is nog níet verleend. De inspraak van fase 2 van de uitgebreide procedure loopt nog. Op 14 oktober zijn alle bezwaarmakers uitgenodigd bij een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Op 25 oktober gaat ook de stadsdeelcommissie hierover spreken. Iedereen is daarbij welkom. Daarna gaat het Dagelijks Bestuur op basis van alle input van iedereen de belangen voor en tegen dit bouwplan afwegen en besluiten of de definitieve bouwvergunning wordt verleend.

“We zijn er klaar mee!”
Tijdens zijn inspraak op 4 oktober was de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp fel in zijn bewoordingen waaruit ook veel onbegrip sprak: “Nu heeft Sloten na een lang traject dan eindelijk de status van Beschermd Dorpsgezicht. Dan verwacht je toch dat we de gemeente erop kunnen vertrouwen dat zij geen medewerking gaat verlenen aan bouwplannen die het dorpsgezicht verpesten? Dat gebeurt nu wel. Vandaar dat wij tot het middel ‘petitie’ hebben besloten. Die is in korte tijd maar liefst 558 keer ondertekend! Dit bouwplan moet terug naar de tekentafel en daarover moet dan echt structureel overleg komen tussen de omwonenden en de Dorpsraad en de projectontwikkelaar. ”

Geen informatievoorziening, laat staan: participatie
De stadsdeelcommissie had in 2018 nog unaniem met klem aan de toenmalige portefeuillehouder Mauer verzocht om vergelijkbare participatie als bij het hotel ook hier te laten plaatsvinden, maar dat is helemaal niets van terechtgekomen. Sjoerd Jaasma: “Projectontwikkelaar LEBO is één keer bij de Dorpsraad op bezoek geweest in 2017 of 2018. Dat ging toen nog over een ander bouwplan, want er zijn er in de loop der jaren al heel wat langsgekomen.” In november 2019 heeft de gemeente nog een brede informatieavond in de Molen van Sloten georganiseerd waar de bewoners naar plaatjes van tien actuele Slotense bouwprojecten konden kijken. “Toen liet LEBO daar nog afbeeldingen zien van een lager bouwplan, dat wél uit één woonlaag met dak bestond en niet uit twee woonlagen met dak, zoals er nu voorligt. Daarna hebben we ze nooit meer gezien. Niets meer gehoord. Met de omwonenden is zelfs helemáál nooit overleg gevoerd. En dit is dan het resultaat…”

Echte participatie net zoals bij het hotel aan de Ditlaar
Dat Mauers opvolgster Sandra Doevendans aanbiedt om een informatieavond hierover te organiseren heeft, volgens de dorpsraadvoorzitter geen zin: “Wat wij willen is participeren. We hebben als voorbeeld hoe het is gegaan met het bouwen van het hotel aan de Ditlaar. We hebben toen verschillende malen gesproken met de projectontwikkelaar en de architect en er was een ambtenaar van de gemeente speciaal aangewezen om dat proces begeleiden.” Dat was toen een transparant en open traject. De projectontwikkelaar en zijn architect hebben toen ook echt geluisterd naar de input van de Slotenaren en hun ontwerp daarop aangepast.

“Dat is toen perfect gegaan”, vervolgt Jaasma. “Ook over de samenwerking met ontwikkelaars bij andere bouwprojecten in Sloten zijn we tevreden. Het is reuze jammer dat de gemeente en deze projectontwikkelaar daar niet voor gekozen hebben. Want het is níet zo dat de Dorpsraad en de omwonenden willen dat daar niet gebouwd wordt. Alleen niet deze veel te hoge huizen, die ook nog eens voor miljonairs worden gebouwd. Als je het lager en kleiner maakt, word het vanzelf goedkoper. Dat is voor het dorp dan weer een bijkomend voordeel, want we hebben langs de Sloterweg in de afgelopen jaren al voldoende ‘miljoenen-villa’s’ erbij gekregen.”

“Politiek, pak de regie!”
Je kunt als gemeente met een juridische blik zeggen: “Wat mág in het beschermde dorpsgezicht, dat staan we ook maximaal toe, maar waarom moest die maximale bouwhoogte van 8 meter uit het bestemmingsplan nou weer worden opgerekt?” Ook de dorpsraadvoorzitter bleek niet te begrijpen wáárom de gemeente überhaupt zijn medewerking heeft verleend aan de wens van de projectontwikkelaar om hoger te bouwen. Jaasma: “Uiteindelijk is de politiek de baas. U dus. U gaat erover. U kunt beslissen en zeggen: “Nee dat gaan wij niet goedvinden. We geven die definitieve vergunning niet. In dat geval moeten ze die plannen toch opnieuw gaan bekijken.”

Ook ProWest verzet zich tegen dit bouwplan
Daarna kwam Tineke Rombout van ProWest naar voren om in te spreken. ProWest zet zich al sinds 2004 in voor het behoud van de karakteristieke bebouwing van Nieuw-West en een beter beschermingsbeleid voor erfgoed. ProWest heeft aan het begin van deze eeuw ook een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten en komt nu opnieuw op voor de bescherming van het karakteristieke dorpje Sloten. ProWest heeft veel ervaring met de bescherming van erfgoed in andere delen van Nieuw-West en diende daarom ook bezwaar in tegen dit bouwplan.

Te hoog en ‘dorp-in-een-dorp’
Tineke Rombout: “Het voorliggende bouwplan is te hoog, wijkt qua ontwerp (namelijk: een ensemble van woningen) te veel af van omliggende bebouwing en is niet aflopend naarmate je verder van de Sloterweg af komt. Daardoor kan dit bouwplan in het hart van Sloten nooit organisch deel gaan uitmaken van Sloten, maar zal het altijd ‘een dorp in een dorp’ blijven. En dát mág helemaal niet volgens de cultuurhistorische verkenning, zeg maar de regelgeving van het beschermde dorpsgezicht.”

Ook Rombout begrijpt dan ook niet waarom de gemeente tot nu toe heeft meegewerkt aan dit bouwplan: “Wat ik net opsomde, dat zijn allemaal argumenten waarom de vorige portefeuillehouder ervoor had kúnnen kiezen om níet aan dit bouwplan mee te werken. Het is voor ons een groot raadsel en zeer teleurstellend dat hij dat wél gedaan heeft. Want: Ja, een projectontwikkelaar mag ieder bouwplan indienen dat hij wil. Maar nee, het is niet zo dat het stadsdeel daar automatisch dan ook aan hoeft te gaan meewerken en nu zelfs van plan lijkt om hier een vergunning aan te gaan verlenen.”

Waarom geen advies gevraagd aan DB of SDC?
Tineke Rombout verbaast zich er ook over dat de vorige portefeuillehouder in het lange traject van dit bouwplan alles in zijn eentje heeft besloten. Juist omdat er vanaf het begin al reuring en ongenoegen bestaat over dit bouwplan (en vorige bouwplannen) in het hart van Sloten. En omdat er sprake was van een subjectief besluit of dit bouwplan wel of niet past in het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Rombout: “Er was dus sprake van een grijs gebied dat de portefeuillehouder kan gebruiken om zijn of haar eigen afweging te maken.

Bij twijfel kan de portefeuillehouder altijd advies vragen aan de stadsdeelcommissie. Dat heeft hij niet gedaan. Er was ook geen sprake van de beloofde participatie. De vorige portefeuillehouder heeft in dit dossier overduidelijk een belangenafweging gemaakt in het voordeel van de ontwikkelaar en dus tegen het belang van het beschermde dorpsgezicht. Gelukkig is en blijft het aan de politiek om het finale eindoordeel te vellen. Daarom met klem ons verzoek aan het DB om niet akkoord te gaan met dit bouwplan en daarom steunt ProWest van harte de petitie die de Dorpsraad vanavond aanbiedt.” Als u meer wilt weten over ProWest klik hier.

Veel ‘waarom-vragen’ blijven onbeantwoord
De insprekers legden op 4 oktober én twee weken geleden veel argumenten op tafel om vooral geen definitieve vergunning te verlenen aan dit te hoge bouwplan. Alle vier deden zij een klemmend beroep aan de politiek om dit bouwplan alsjeblieft te blokkeren. De ‘waarom-vragen’ waar de bewoners en de Dorpsraad geen antwoord op hebben, blijven onbeantwoord.

Waarom werkte de gemeente hieraan mee? Waarom werd dit geheim gehouden? Waarom kwam de beloofde participatie er maar niet? Waarom heeft men zonder inspraak in 2021 al een herprofilering (die uitgaat van de goedkeuring van dit bouwplan) van de Lies Bakhuyzenlaan goedgekeurd? Waarom werkte de gemeente actief mee aan het aanpassen van het bestemmingsplan dat toch niet voor niets zo is vastgesteld? Waarom wekt de gemeente er in ieder geval de schijn van dat bij de belangenafweging niet voor het beschermde dorp, maar wel voor de winstmaximalisatie van de projectontwikkelaar is gekozen? Waarom zijn zelfs de politici al die tijd niet geconsulteerd over deze gevoelige kwestie, waarin subjectieve keuzes zijn gemaakt?

Niet alles wat kán, moet je ook willen
Het enige wat de insprekers na afloop van hun inspraak van betrokken ambtenaren te horen kregen is “dat het toch niet zoveel uitmaakt of de nieuwe huizen ‘iets’ hoger zouden worden”. De insprekers verbaasden zich over deze uitspraak omdat “je toch zou verwachten dat de ambtenaren ‘hun’ eigen beschermde gemeentelijk dorpsgezicht zouden koesteren”.

De grote groep van 558 ondersteuners van de petitie vindt in ieder geval wél dat dit bouwplan op deze plek in het hart van Sloten níet op zijn plaats is. Ook al zou dat volgens de juristen wel mogen. Immers: Niet alles wat kán, moet je ook wíllen.

Tamar Frankfurther; 7 oktober 2022.

Zie ook:
*
*