Groeiend verzet tegen te hoog bouwplan in het hart van Sloten

“Nee, dat te hoge bouwplan in het hart van het Beschermde Dorpsgezicht mag er niet komen!”, zegt een toenemend aantal Slotenaren en sympathisanten.

Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma startte hierover een petitie, die hij op 4 oktober 2022 gaat aanbieden aan de stadsdeelcommissie van Nieuw-West. U kunt deze petitie tot en met 1 oktober nog steunen via deze link. We zijn nog op tijd: Portefeuillehouder Doevendans bevestigde tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 20 september 2022: “Er is nog geen definitieve bouwvergunning afgegeven. Zover zijn we nog niet.”

Secretaris van Tuinpark V.A.T. Pia Smit liet tijdens haar inspraak weten dat zij niet begrijpt hoe het kan de herinrichting van de Lies Bakhuyzenlaan in november 2021 is goedgekeurd zonder dat omwonenden en zijzelf hiervan op de hoogte waren.

Twee insprekers bij vergadering stadsdeelcommissie
Tijdens hun vergadering op 20 september kregen de politici van Nieuw-West van de insprekers te horen waarom het DB van het stadsdeel vooral geen definitieve bouwvergunning aan dit bouwplan mag verlenen. Kort gezegd: Het is te hoog (twee bouwlagen met een dak in plaats van één bouwlaag met dak, zodat het goed aansluit bij alle omliggende oude en lagere huizen). Ook de gevolgen voor de openbare ruimte zijn nooit in openheid met de Slotenaren en het naastgelegen Tuinpark V.A.T. besproken. Pia Smit sprak in namens de 200 tuinders van de Vereniging Amateur Tuinders en Slotenaar Roos Quakernaat namens de bewoners van de vier monumentale arbeiderswoninkjes pal naast de bouwkavel (en vele andere Slotenaren).

Geheime herinrichting van de Lies Bakhuyzenlaan?
Eerst kreeg secretaris Pia Smit van het bestuur van de Verenging Amateur Tuinders (V.A.T.) het woord: “Tot onze verbazing laat het Juridisch Bureau van de gemeente ons weten dat de herinrichting van de openbare ruimte (de Lies Bakhuyzenlaan) al is goedgekeurd op 23 november 2021. Wij zijn daar nooit over benaderd. Er heeft geen inspraakprocedure over plaatsgevonden. Ook de omwonenden weten van niets. Er is geen bewonersbrief geweest om ons te informeren. En wij hebben echt wel goed opgelet. Als we geen bezwaar hadden gemaakt, hadden we waarschijnlijk pas wat gehoord over die herprofilering op het moment dat de gemeente het ging uitvoeren. Dat kan toch niet? Het gaat om de enige verbindingsweg van ons tuinpark met 200 verblijfstuinen naar de buitenwereld. Ons park wordt gedurende een half jaar per jaar bewoond door (veelal oudere) tuinders en ligt daar circa 65 jaar. Iedereen had dus kunnen, of moeten, weten dat wij daar zitten.

Onze tuinders moeten op elk moment van de dag en nacht naar hun werk kunnen, boodschappen kunnen halen enz. en ons park moet – helaas – 24/7 bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Het is een woonwijk, die met de auto, brommer of fiets alléén via de smalle Lies Bakhuyzenlaan bereikbaar is. En ook onze leveranciers moeten bij ons kunnen komen. Al deze partijen mogen niet belemmerd worden door busjes of vrachtwagens die voor de geplande zes huizen aan de Lies Bakhuyzenlaan stilstaan om spullen af te leveren. Want lang niet alle voertuigen zullen straks vanuit het smalle straatje de 90 graden bocht naar het eigen terrein kunnen maken. Of gaan daar uit gemakzucht ook niet parkeren. Wie daar stilstaat, belemmert meteen de hele doorgang. Wij zijn direct betrokken buren van deze herinrichting en van dit bouwplan, maar de gemeente heeft ons hierover nooit geïnformeerd. Terwijl beide wel degelijk grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van ons verblijfspark.”

Reactie commissielid Daher op herprofilering zonder inspraak
Ook enkele commissieleden toonden zich na afloop van de vergadering verrast door dit nieuws, aangezien het hier toch gaat om een herprofilering van een doorgaande weg in de openbare ruimte en omdat Tuinpark V.A.T. duidelijk belanghebbend is. Commissielid Daher (PvdA) vroeg nog vertwijfeld: “Daar zijn toch procedures voor? Hoe kan het dat hierover geen inspraak heeft plaatsgevonden? Dat is toch normaal als een openbare (doorgaande) weg anders wordt ingericht? En het is toch de omgekeerde volgorde dat de gemeente al een vóórdat een bouwplan überhaupt al is aangenomen, of op dat moment zelf nog niet eens in procedure was, de openbare ruimte – zonder inspraak – gaat aanpassen ten behoeve van dat bouwplan? Wat is hier aan de hand? Waarom doet de gemeente dit?”

Inspreker Roos Quakernaat vroeg – namens de gezinnen van de vier naastgelegen arbeiderswoningen – aan het DB en de stadsdeelcommissie om alsjeblieft geen bouwvergunning te verlenen voor dit te hoge bouwplan.

Geen mini-Manhattan in het hart van Sloten
Namens de gezinnen die in de vier aangrenzende arbeiderswoningen uit circa 1880 wonen, kreeg Roos Quakernaat vervolgens het woord. Ze vertelde over haar kleine lage oude woning, die nog betaalbaar is voor mensen met een kleinere beurs. Roos: “Ze willen de Lies Bakhuyzenlaan naast onze huizen iets gaan verbreden en veel hoger gaan bouwen. Hoger dan de garage hier vroeger was. Ons rijtje van de vier lage woninkjes ligt ten oosten van het bouwplan. Dat betekent dat wij heel ongunstig liggen qua daglicht en zon. Als dit bouwplan er komt, dan hebben wij nog veel minder daglicht – laat staan zonlicht – in de woonkamer. Het bouwplan, dat nu nog in procedure is, is volgens juristen in orde is.

Het hoogste punt van de vroegere stolpboerderij waarin garage Kuykhoven was gevestigd lag toen midden op de kavel en mag nu gelden voor de hele kavel, tot aan de randen. Dus ook pal naast onze huizen. Maar ik spreek hier niet alleen over ons woongenot dat verloren dreigt te gaan. Waar ik ook voor sta is het behoud van het Beschermde Dorpsgezicht Sloten. Alle huizen hieromheen zijn allemaal uit de periode 1875-1900 en bestaan uit één woonlaag met een dak. Het bouwplan dat er nu voorligt bestaat uit twee woonlagen en een dak. Dus veel hoger dan de huizen er omheen. Als dit bouwplan er komt, dan krijg je een soort ‘mini-Manhattan’ in het hart van het dorp. Geen gezicht. Onze huizen vallen hierdoor er als poppenhuizen naast weg.”

Vóór bebouwing van deze kavel
Roos Quakernaat benadrukte tijdens haar inspraak ook nog dat zij absoluut niet tegen de bebouwing van deze kavel midden op het oude dorpje is: “Graag zelfs, maar het moet dan wel bij Sloten passen. Qua hoogte en qua uiterlijk.”

Waarom? Waarom? Waarom?
Niemand begrijpt waarom de gemeente zo voortvarend aan dit bouwplan meewerkt. Voorafgaand aan de bouwprocedure werd de herinrichting van de Lies Bakhuyzenlaan al achter de schermen onzichtbaar voorbereid en goedgekeurd. En vervolgens wordt dit voor deze plek te hoge en niet passende bouwplan er doorheen gedrukt. “Waarom doet de gemeente dit?”, vraagt iedereen zich vertwijfeld af. “Waarom laat de gemeente de belangen van de projectontwikkelaar zwaarder wegen dan de belangen van het behoud van het Beschermde Dorpsgezicht en de belangen van de omwonende buren? Waarom heeft de vorige portefeuillehouder de politiek al die tijd nog geen kans gegeven om over dit gevoelige dossier mee te denken? Niet alles wat juridisch kán, hoef je toch ook te wíllen en toe te staan?”

Reactie van portefeuillehouder Sandra Doevendans op de insprekers
De reactie van de verantwoordelijke portefeuillehouder op alles wat gezegd was, wekte meteen alom verbazing, verwarring en – hier en daar ook – wantrouwen. Na haar verklaring dat er inderdaad nog geen definitieve vergunning voor dit bouwplan is verleend, kondigde zij namelijk aan dat hierover – na de afronding van de procedure – een informatiebijeenkomst op Sloten georganiseerd zou gaan worden. Ze deed dit voorkomen alsof ze tegemoet kwam aan de grote zorgen van de insprekers, maar het tegendeel lijkt het geval.

Doevendans tegen de insprekers: “U slaat de spijker om zijn kop. Het gaat over informatie en over met elkaar in gesprek gaan over hoe de plannen er daadwerkelijk uitzien. Dan kunnen de zorgen van het tuinpark en van de bewoners gedeeld worden met de projectontwikkelaar. We zijn die bijeenkomst aan het organiseren, maar we moeten nog wel even afwachten, want de bezwaarschriftenprocedure loopt nu nog. En als die is afgerond, dan gaan we de volgende procedure doen en dat is gewoon een informatiebijeenkomst om met elkaar te gaan kijken wat er mogelijk is en waar liggen de kansen om andere zaken nog te verbeteren die we zelf nog kunnen oppakken. Maar ik wil wel zeggen dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen en we altijd moeten afwegen welke juridische kaders er zijn en welke regels er gevolgd dienen te worden. De plannen moeten wel passen in het Beschermde Dorpsgezicht.”

Reactie van de aanwezige Slotenaren op Doevendans
“Daar hebben we niets aan”, fluisterden de aanwezige Slotenaren meteen op de publieke tribune. Tenzij de portefeuillehouder met ‘de volgende procedure’ bedoelt dat het bouwplan in de procedure die nu loopt eerst niet definitief vergund wordt. Maar dát zegt ze niet zo expliciet. Voor ons is het duidelijk: Dít bouwplan moet éérst van tafel. En de politici mogen hier toch ook nog wat van vinden? Van deze hele gang van zaken en van dit bouwplan? Die hebben door de gekozen procedure nog nooit de kans gekregen om iets te zeggen.

En wat ons betreft moet de politiek daarna heldere randvoorwaarden stellen aan een nieuw en lager bouwplan. En ja, dáárover willen we dán graag met de projectontwikkelaar in gesprek. Maar dan écht, want die bijeenkomst in 2019 stelde natuurlijk helemaal niets voor. Dat was geen gesprek. Toen konden we alleen naar een plaatje kijken. En bovendien ging dat toen ook nog eens over een ander en lager bouwplan dan wat nu voorligt en dat dus tussentijds stiekem is veranderd. Een gesprek komt van twee kanten. Deze projectontwikkelaar heeft nog nooit naar ons geluisterd. Wij begrijpen niet waarom de gemeente tot nu toe de belangen van deze projectontwikkelaar zwaarder laat wegen dan het behoud van het Beschermde Dorpsgezicht.

We hopen dat deze nieuwe portefeuillehouder op de rem trapt en geen vergunning gaat verlenen aan dit bouwplan. Zij heeft, samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur de macht om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen op dit bouwplan. Als ze het heeft over de noodzaak tot het volgen van procedures binnen kaders dan horen wij niet haar maar haar ambtenaren spreken.” En vertwijfeld eindigt het gesprek van de Slotenaren: “Realiseert deze nieuwe portefeuillehouder zich wel dat zij het ‘politiek primaat’ heeft? Dat zij met het DB de belangen zelf mag afwegen, los van alle juridische regeltjes? Dat zullen de ambtenaren wel niet met haar gedeeld hebben..”

Informatie- of participatiebijeenkomst?
Ook leden van de stadsdeelcommissie werden door de reactie van mevrouw Doevendans in verwarring gebracht. Commissieleden Monique van ’t Hek (D66), Tanay Bilgin (FvD) en Piet Boon (GBW) probeerden te achterhalen wat de status van die bijeenkomst dan zou zijn. “Gaat het puur om een informatiebijeenkomst? Of om een participatiebijeenkomst waarin de bouwplan kunnen worden aangepast?” Hoewel deze vragen herhaaldelijk werden gesteld, gaf de portefeuillehouder geen duidelijk antwoord op deze vraag.

Tamar Frankfurther; 23 september 2022.

Wilt u de vergadering terugkijken? Zie: stadsdeelcommissievergadering van 20 september 2022. Het onderwerp begint bij de tijdcode 10:45.

Zie ook: Standpunten van de (stadsdeel)politici over dit onderwerp van maart 2022: www.slotenoudosdorp.nl/zeven-partijen-over-vier-actuele-issues-in-het-landelijke-gebied-sloten/