Interview over Visie, missie, ambities, strategie Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

De Dorpsraad is een vrijwilligersorganisatie waarvan het bestuur, elke vier jaar gelijktijdig met de landelijke verkiezingen, gekozen wordt door de bewoners van het gebied.

De Dorpsraad is actief betrokken bij het beleid ten aanzien en beheer van het landelijk gebied van Amsterdam-West (grofweg gaat het dan om het oude dorp Sloten en Oud Osdorp). De Dorpsraad krijgt ondersteuning van diverse werkgroepen. Deze bestaan uit talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Dorpsraadgebied en de bewoners.

Dorpsraad heeft voor haar werkzaamheden haar uitgangspunten vertaald in visie en missie. Naar aanleiding van het uitkomen van dit visiestuk, als vervanging van het oude visiestuk uit 1996, een interview met de voorzitter van de Dorpsraad de heer Sjoerd Jaasma.

De eerste vraag is natuurlijk: wat is die visie van de Dorpsraad?
Jaasma: “In onze visie vormt Sloten-Oud Osdorp, binnen de gemeente Amsterdam, een herkenbare ruimtelijke eenheid, met een duidelijk landelijk en (authentiek) cultuurhistorisch karakter met daarbinnen een waardevolle historische kern in de vorm van het dorp Sloten en de typisch landelijke wegen zoals de Osdorperweg in Oud Osdorp en de Akerwegen”.

En in gewoon Nederlands?
“Je zou het kortweg kunnen vertalen in eigentijds wonen in een historische omgeving Sloten-Oud Osdorp”.

De Dorpsraad zegt ook een missie te hebben.
“Jazeker en die missie komt natuurlijk voort uit de visie die ik hiervoor heb verwoord. Ik moet natuurlijk dicht bij de officiële tekst blijven en die luidt als volgt: “Werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving met behoud van het historisch karakter van het gebied, door het behoud van het goede; het verbeteren van het bestaande en aandacht voor de kwaliteit van de samenleving”

Dat klinkt nogal formeel. Kan het iets concreter?
“Er zijn heel veel concrete en minder concrete doelen. Voorop staat natuurlijk het behartigen van de belangen van de bewoners. En direct in het verlengde daarvan bevorderen van de maatschappelijke zorg in dorpsraadgebied. Een punt dat in ons gebied wellicht wat minder nadrukkelijk een probleem vormt dan in andere delen van de stad is het bevorderen van de samenwerking tussen diverse bevolkingsgroepen binnen dorpsraadgebied. Van groot belang vindt de Dorpsraad verder het beschermen van het landelijk en cultuurhistorisch karakter van het hele gebied, zoals het beschermen van het dorpskarakter van het Dorp Sloten, en de lintbebouwing van de Osdorperweg. En dan is er nog volop aandacht voor allerhande milieuzaken”.

Welke middelen heeft de Dorpsraad daarvoor?
“Verreweg het belangrijkste middel is de informatieverstrekking aan de bevolking van het Dorpsraadgebied. Goed geïnformeerde burgers vormen de ruggengraat van een orgaan als de Dorpsraad. Maar we informeren ook de andere kant op, richting de deelraden en andere overheidsinstanties. Verder maken we zo effectief mogelijk gebruik van ons inspraak- en adviesrecht. Heel belangrijk is daarbij dat bewoners van ons gebied kunnen samenwerken, bijvoorbeeld op maatschappelijk of sociaal cultureel gebied”.

Dat informeren van de bevolking, hoe krijgt dat vorm?
“Voor het verstrekken van informatie aan de eigen bevolking hebben we allerlei middelen. Heel belangrijk daarbij zijn de wekelijkse pagina in de Westerpost en de jaarlijks verschijnende Dorpengids. Maar we doen nog veel meer. Zo hebben we een welkomstmap voor nieuwe bewoners in ons gebied, we organiseren thema-avonden, houden spreekuur in Dorpshuis, we staan met een voorlichtingsstand op dorpsfeesten en tenslotte hebben we ook nog onze eigen website waar heel veel informatie te vinden is over het werk van de Dorpsraad”.

Hebben de werkgroepen van de Dorpsraad hier nog een rol in?
“Jazeker, zelfs een heel belangrijke. De leden van werkgroepen zitten middenin kleinere gebieden en hebben over het algemeen veel contact met de buurtbewoners. Daardoor creëer je korte lijnen zowel van de burger naar de Dorpsraad als andersom. En daarmee krijg je ook een snelle uitwisseling van informatie.

Hoe zijn de contacten met de verschillende deelraden in het DR-gebied?
“Die zijn behoorlijk intensief. Zo hebben we jaarlijks overleg met het Dagelijks Bestuur van drie stadsdelen (Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld-Slotermeer, red.). Daarnaast hebben we twee maal per jaar overleg met de voorzitters van de fracties in de Stadsdeelraad Osdorp en maken we regelmatig gebruik van de inspraakmogelijkheden op stadsdeelvergaderingen.
We proberen zo effectief mogelijk gebruik te maken van het inspraak- en adviesrecht dat de Dorpsraad in de loop der jaren heeft verworven.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarop jullie inspreken?
“Belangrijke onderwerpen zijn voor ons plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen, bouwplannen, vrijstellingsprocedures, milieuverordeningen en dergelijke. En indien nodig voeren we juridische procedures tegen gegeven vrijstellingen in het kader van bestemmingsplannen”.

Ik kan me voorstellen dat je bij het toetsen van plannen en het maken van een afweging af en toe een conflict hebt tussen het algemeen belang, zeg maar behoud van het cultuurhistorisch karakter van ons gebied en het individuele belang van een persoon of ondernemer die iets wil bouwen of veranderen aan zijn woning. Hoe gaan jullie daar mee om?
“Uiteraard proberen we dan om met de betrokkenen in gesprek te komen en zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing. Maar het komt wel voor dat de belangen zover uit elkaar liggen dat een compromis niet haalbaar is. In zo’n geval gaat het algemeen belang wat ons betreft boven het individuele belang. Hoe pijnlijk dat soms ook is”.

Tot slot, wat doet de Dorpsraad aan het bevorderen van de samenwerking tussen de bewoners in het DR-gebied?
“Heel veel. Heel belangrijk zijn bijvoorbeeld de werkgroepen. Die opereren in een afgeperkt gebied en staan heel dicht bij de bewoners. Naast de ‘vaste’ werkgroepen kennen we dan ook nog thematische werkgroepen die een bepaald onderwerp bij de kop pakken. Verder proberen wij het verenigingsleven te bevorderen, geven we zo mogelijk beperkt financiële steun aan bewonersinitiatieven, organiseren we vrijwilligersdagen, onderhouden ‘lief en leedcontacten’ en bevorderen we het organiseren van feesten, zoals ‘Over de Rand’, ‘Sloten op zijn kop’, etc. Bij veel van deze zaken hebben we een actieve samenwerking met de buurtregisseur. Daarnaast zijn er nog de initiatieven op maatschappelijk of sociaal cultureel gebied, zoals de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, nieuwjaarsbijeenkomsten, tuinkeuringen, ouderendagen.
En niet te vergeten, het uitgeven van boekjes en brochures over het DR-gebied, vaak gebaseerd (beperkt) onderzoek naar historie van het gebied”.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost, 11 juni 2008.

Het volledige visiestuk is te vinden op:

* Visie, missie, ambities, strategie Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp