Visie, missie, ambities, strategie Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

De Dorpsraad is een vrijwilligersorganisatie waarvan het bestuur, elke vier jaar gelijktijdig met de landelijke verkiezingen, gekozen wordt door de bewoners van het gebied. De Dorpsraad is actief betrokken bij het beleid ten aanzien en beheer van het landelijk gebied van Amsterdam-West (grofweg gaat het dan om het oude dorp Sloten en Oud Osdorp). De Dorpsraad krijgt ondersteuning van de diverse werkgroepen. Deze bestaan uit talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Dorpsraadgebied en de bewoners.

Dorpsraad heeft voor haar werkzaamheden de volgende uitgangspunten, vertaald in visie en missie.

Onze Visie:
“Sloten-Oud Osdorp vormt binnen de gemeente Amsterdam een herkenbare ruimtelijke eenheid, met een duidelijke landelijk en (authentiek) cultuurhistorisch karakter met daarbinnen een waardevolle historische kern in de vorm van het dorp Sloten” en de typisch landelijke wegen zoals de Osdorperweg in Oud Osdorp en de Akerwegen.

Samengevat:
Sloten-Oud Osdorp, eigentijds wonen in een historische omgeving.

De missie van de Dorpsraad is:
“Werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving met behoud van het historisch karakter van het gebied, door:
– het behoud van het goede
– het verbeteren van het bestaande
– aandacht voor de kwaliteit van de samenleving”

Doelen:
De missie van de Dorpsraad laat zich vertalen in meer en minder concrete doelen van het handelen van de raad. De doelen zijn als volgt te formuleren:
* Het behartigen van de belangen van de bewoners
* Bevorderen van de maatschappelijke zorg in het dorpsraadgebied
* Bevorderen van de samenwerking tussen diverse bevolkingsgroepen binnen dorpsraadgebied
* Leefbaarheid en welzijn bewoners bevorderen
* Beschermen landelijk en cultuurhistorisch karakter van het hele gebied
* Het beschermen van het dorpskarakter Dorp Sloten, en de lintbebouwing van de Osdorperweg
* Beschermen leefmilieu, i.h.b.:
– beschermen milieu
– behouden en veranderen infrastructuur, w/o de waterhuishouding
– bewaken van de verkeersintensiteit en verkeersbeleid
– het tegengaan van onherstelbare ingrepen in de ruimtelijke structuur die tegen het karakter van het gebied indruisen

Als middelen maakt de dorpsraad gebruik van:
1. informeren van de bevolking van het DR-gebied
2. informeren van het lokale bestuur
3. actieve deelname aan overleg met relevante overheidsinstanties
4. het zo effectief mogelijk gebruik maken van inspraak- en adviesrecht
5. bevorderen van de samenwerking tussen de bewoners in het DR-gebied
6. het ontplooien van initiatieven op maatschappelijk of sociaal cultureel gebied
7. de bevolking mobiliseren.

Voorts alles hetgeen met e.e.a. verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitwerking van doelen en middelen:
Ad 1. Informeren van de bevolking

Het verschaffen van informatie aan de eigen bevolking vindt plaats langs de volgende wegen:
– een wekelijkse pagina in de Westerpost
– een jaarlijkse Dorpengids
– een welkomstmap voor nieuwe bewoners
– thema-avonden
– spreekuur in Dorpshuis
– voorlichting op dorpsfeesten
– website

Ad 2 en 3. Actieve contacten met overheidsorganen
– jaarlijks overleg met het DB van drie stadsdelen
– twee maal per jaar overleg met de voorzitters van de fracties in stadsdeelraad Osdorp
– actieve inspraak op stadsdeelvergaderingen
– actieve deelname aan werkgroepen betreffende delen van het DR-gebied

Ad 4. Het zo effectief mogelijk gebruik maken van inspraak- en adviesrecht
– gebruik maken van de mogelijkheid tot inspreken of indienen van zienswijzen
– het toetsen van plannen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening, w.o. bestemmingsplannen, bouwplannen, vrijstellingsprocedures en milieuverordeningen aan de hiervoor vermelde doelstellingen
– voeren van juridische procedures tegen gegeven vrijstellingen in het kader van bestemmingsplannen

Ad 5. Bevorderen van de samenwerking tussen de bewoners in het DR-gebied
– instellen werkgroepen
– bevorderen verenigingsleven
– het instellen van thematische werkgroepen
– het zo mogelijk beperkt financieel ondersteunen van bewonersinitiatieven
– vrijwilligersdagen
– onderhouden “lief en leedcontacten”
– actieve samenwerking met buurtregisseur
– het doen organiseren van feesten, zoals Over de Rand, Sloten op zijn kop etc.

Ad 6. Het doen ontplooien van initiatieven op maatschappelijk of sociaal cultureel gebied
– herdenkingsbijeenkomst 4 mei
– nieuwjaarsbijeenkomsten
– tuinkeuringen
– ouderendagen
– werkgroepen op cultureel of sociaal gebied
– uitgeven van boekjes en brochures over het gebied
– het op beperkte schaal doen van onderzoek naar historie van het gebied

Ad 7. De bevolking mobiliseren
– voorlichtingsbijeenkomsten en thema-avonden
– via oproepen in de Westerpost
– instellen van thematische werkgroepen met bewoners van het DR-gebied.

Ad 8. Overig
Onder dit kopje plaatsen we de vele bijeenkomsten van de Dorpsraad ten behoeve van coördinatie, afstemming, planning en wat dies mee zij.

Amsterdam-Sloten, juni 2008.

Zie ook:
* Interview over Visie, missie, ambities, strategie Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp