Informatieavond Schipholoverlast op 22 mei in het Dorpshuis

Het is nu ruim twee jaar geleden dat de zogenaamde Alderstafel (opgericht in 2006) besloot dat Schiphol de ruimte moest krijgen om te experimenteren met aan- en uitvliegroutes. Het plan had een dubbeldoelstelling: betere spreiding van het lawaai en meer vliegbewegingen mogelijk maken. Alles natuurlijk in het kader van de steeds doorgaande uitbreiding van Schiphol. De experimenteerperiode liep van 1 november 2010 tot 1 november 2012.

Tegenstanders
Uiteraard was er veel verzet tegen de uitbreiding, maar door slim manoeuvreren wist Schiphol de meeste tegenstanders zover te krijgen dat zij gingen deelnemen aan het overlegcircus (de Alderstafel). De Alderstafel gaf uiteindelijk haar fiat aan een experimenteerperiode. Destijds is er geen ‘zienswijzeprocedure’ doorlopen omdat men bij de berekeningen van de geluidsniveaus ervan uit ging dat de wettelijk vastgestelde grenswaarden nergens overschreden zouden worden. Iets wat vanaf het begin door de tegenstanders werd bestreden. Verschillende organisaties hadden in het verleden zelf metingen verricht waaruit bleek dat de berekeningen (lees: schattingen) van Schiphol niet klopten. En na twee jaar meten en rekenen blijkt dat zij gelijk hadden en hebben. En dat brengt zowel de overheid als de luchthaven Schiphol in een lastig parket. Want bij overschrijding van de grenswaarden moet er alsnog vergunning worden gevraagd voor het mogen overschrijden van de grenswaarden of deze waarden moeten worden aangepast.

Aanpassingen
In het weekblad De Echo van 1 mei jongstleden stond een grote advertentie van de Rijksoverheid waarin werd aangekondigd dat men een ontwerp-ministeriƫle regeling heeft opgesteld met daarin vervangende grenswaarden voor de nieuwe experimenteerperiode van 1 juli tot en met 31 oktober 2013. Er worden dus geen beperkingen aan Schiphol opgelegd, maar de grenswaarden worden opgerekt. Iedereen in de Schipholregio kan reageren op deze ontwerp-regeling en wel tot 30 mei aanstaande.

Zie ook www.alderstafel.nl, www.crosnet.nl of www.rijksoverheid.nl.

Wie serieus inhoudelijk wil reageren op de regeling en de onderliggende stukken moet daar wel een weekend voor uittrekken. Of een paar dagen vrij nemen. Het is een enorme brij van stukken, nota’s, tussentijdse en definitieve evaluaties, notulen van vergaderingen, verslagen van lokale en regionale bijeenkomsten, etc.

Bijeenkomst Dorpsraad
Maar gelukkig zijn er nog personen en organisaties die zich in het onderwerp hebben vastgebeten en in de loop der jaren een enorme kennis hebben opgebouwd. Op 22 mei haalt de Dorpsraad een aantal van die mensen bij elkaar in het Dorpshuis. Doel van de avond is om de bewoners van het dorpsraadgebied te informeren over de op handen zijnde ontwikkelingen. En natuurlijk te kijken of een gezamenlijke zienswijze kan worden ingediend. Vanuit de Dorpsraadwerkgroep Landelijk Oud Osdorp (LOO) is Amresh Tewarie deelnemer aan het Schipholoverleg. Hij is de motor achter de organisatie van de informatieavond in het Dorpshuis.

Gastspreker op deze avond is de heer Eef Haverkort. De heer Haverkort is woordvoerder van de Vereniging Gezamenlijk Platforms (VGP).

Citaat van de website: ‘Het VGP is een koepelorganisatie voor bewonersvertegenwoordigingen die zich willen inzetten voor het begrenzen van de groei van de luchthaven Schiphol in het dichtstbevolkte deel van Nederland en het terugdringen van vermijdbare vlieghinder. De VGP is betrokken bij de uitwerking van het ‘Aldersadvies’ over de verdere ontwikkeling van Schiphol tot en met 2020.

Op de site van de VGP kunnen belangengroepen, dorps- wijk- en buurtverenigingen zien waar de VGP voor staat en hoe zij haar doelen wil bereiken.’

De agenda voor de bijeenkomst van de Dorpsraad is als volgt:
20.00 uur: Opening en inleiding door dorpsraad
20.15 uur: Uitleg door de heer Haverkort
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Vragen en discussie
22.00 uur: Conclusies en sluiting

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 15 mei 2013.