In november: asfaltherstel en 30 km-drempels op en rond Sloten

Als alle drempels op de Langsom, Vrije Geer, Ditlaar en op de Plesmanlaan tussen de Sloterbrug en de rotonde met de Baden Powellweg zijn geplaatst, geldt hier – én natuurlijk ook op de Sloterweg – 30 km/uur als maximum snelheid.

Het invoeren van de 30 km-zone op en rond Sloten hoort bij het plan om de Sloterweg-West verkeersveilig te maken. Sloten loopt hierin vooruit op de invoering van 30 km/uur als maximum snelheid in de hele stad.

Eerst werk op hele Sloterweg buiten dorpskern
Als alles volgens planning loopt, zullen alle werkzaamheden duren van 3 november tot en met 2 december 2022. Begonnen wordt met het repareren van het asfalt op de Sloterweg. Daarna zullen de snelheidsbeperkende maatregelen op de andere wegen worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven alle adressen bereikbaar, maar gelden er omleidingen en afsluitingen. Hierdoor ontstaat verkeers- en geluidshinder overdag, ’s avonds en op de Langsom ook ’s nachts.

Omleidingen
Telkens als de gemeente aan het werk is op een wegdeel, zal het autoverkeer langs de werkzaamheden worden geleid of worden omgeleid met borden en zo nodig door verkeersregelaars. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand langs de werkzaamheden lopen. Het busvervoer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Asfaltreparatie Sloterweg
Het asfalt op de Sloterweg wordt gerepareerd en waar nodig vervangen. De planning van deze werkzaamheden is als volgt:
• Op 3 en 4 november: afsluiting tussen de Ditlaar en de Anderlechtlaan.
• Van 7 t/m 10 november: afsluitingen tussen Johan Huizinglaan tot Christoffel Plantijnpad (bij de manege).

Drempels plaatsen
Tussen 21 november en 3 december gaat de gemeente van maandag tot en met vrijdag op de afgesproken locaties drempels plaatsen en wegmarkeringen aanbrengen om de 30 km-zone te markeren.

Deze snelheidsbeperkende maatregelen worden uitgevoerd op de Langsom, Vrije Geer, Ditlaar en op de Plesmanlaan tussen de Sloterbrug en de rotonde met de Baden Powellweg.

Planning werkzaamheden 21 november tot en met 2 december
• 21 november 07.00 tot en met 24 november 5.00 uur:
De Plesmanlaan tussen het benzinestation aan de Langsom en de rotonde Baden Powellweg is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid over de Vrije Geer en Langsom.

• 24 november 19.00 tot en met 25 november 5.00 uur:
De Langsom is afgesloten tussen de Sloterbrug (bij de Patatzaak) en de autowasstraat. Het verkeer richting Badhoevedorp wordt langs de werkzaamheden geleid via de busbaan. Verkeer richting Osdorp rijdt via de Sloterweg, Slimmeweg en de Vrije Geer. Verkeersregelaars zijn aanwezig.

• Van 28 tot en met 30 november 07.00 tot 16.00 uur:
De Vrije Geer is afgesloten tussen de rotonde Baden Powellweg en Kortrijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Plesmanlaan en de Vrije Geer.

• Van 1 tot en met 2 december 07.00 tot 16.00 uur:
De Vrije Geer is afgesloten tussen Kortrijk en de kruising met de Ditlaar. De omleiding loopt over de Vrije Geer tussen Langsom en Ditlaar. Kortrijk is te bereiken via de Plesmanlaan en de rotonde Baden Powellweg.

Op de hele Sloterweg – van de Johan Huizingalaan, via de rotonde, tot aan de Ditlaar – staat het dagelijks vast met sluipverkeer dat een slimme afsnijdroute gekozen denkt te hebben. Fietsers moeten hierdoor noodgedwongen over de verkeerde weghelft rijden. Op stillere tijden racet men nog altijd over de smalle landelijke weg, die onder het Plusnet Fiets valt. Hopelijk neemt de wethouder snel een besluit over de nog openstaande vraagstukken, die de ambtenaren begin november 2022 aan haar gaan voorleggen. Pas als de Sloterweg alleen nog toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, kan het hier veiliger worden en blijft de uitstoot van fijnstof binnen de grenzen.

Camerasysteem, ontheffingen en venstertijden?
Velen zijn benieuwd naar de stand van zaken rond de invoering van de andere maatregelen om de Sloterweg veiliger te maken, die de gemeenteraad op 26 januari 2022 aannam. Hierover is echter nog altijd geen nieuws te melden. De ambtenaren hebben naar beste kunnen de verschillende (elkaar soms weersprekende) door de gemeenteraad aangenomen moties opgepakt en uitgewerkt. De plekken van de camera’s waar alleen voertuigen met een ontheffing straks nog ongestraft langs zullen kunnen rijden, liggen vast. Ook dat deze verkeersmaatregelen met duidelijke bebording tijdig langs de wegen zullen worden aangekondigd. En dat ieder Slotens en Nieuw Slotens adres voor alle voertuigen (via een andere route) hoe dan ook bereikbaar blijft.

Nog altijd geen antwoord op de vele vragen
Er leven nog altijd veel vragen over hoe het camerasysteem er straks precies voor alle gemotoriseerde voertuigen uit gaat zien. Over het in te voeren ontheffingensysteem: Welke systematiek hiervoor gebruikt kan en gaat worden en over wie precies voor ontheffing in aanmerking komen. Met daaraan gekoppeld de vraagstukken: “Hoe kan de gemeente dit het beste binnen de privacywetgeving gaan uitvoeren?” en “Als er handmatig – náást de voertuigen die in een gebied geregistreerd staan – ontheffingen verleend gaan worden, neemt de gemeente die kosten dan ook voor zijn rekening?”

Kunnen camera’s in Nieuw Sloten op bepaalde tijden uit?
Wat wél bekend is, is dat de ambtenaren eind oktober pas kunnen beschikken over de resultaten van het ‘venstertijden-onderzoek’ dat in Nieuw Sloten is uitgevoerd. De onderzoeksresultaten van dit onderzoek moeten duidelijkheid geven over wat de gevolgen zouden zijn als de camera’s op de Laan van Vlaanderen in Nieuw Sloten op bepaalde (venster)tijden uitgezet zouden worden. Of dit verantwoord zou kunnen gebeuren, zonder dat de veiligheid van fietsers en voetgangers in het geding komt en zonder dat de uitstoot van fijnstof door te veel passerend verkeer de geldende veiligheidsnormen voor een woonwijk overschrijdt.

Besluitvormingsproces
De projectgroep verwacht begin november 2022 zijn ambtelijke voorstellen over al deze onderwerpen te kunnen voorleggen aan verkeerswethouder Melanie van der Horst. Zij zal hier met het College van Burgemeester en Wethouders vervolgens een besluit over gaan nemen. Uiteraard zal zij ook de gemeenteraad hierover informeren. Het is vervolgens aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West om hierover een verkeersbesluit te nemen. Wordt vervolgd.

Vragen kunt u naar de ambtelijke projectgroep mailen.

Tamar Frankfurther; 21 oktober 2022.