Haalt de Dorpsraad haar vijftigjarig jubileum?

Het kan u niet ontgaan zijn, de commotie die is ontstaan naar aanleiding van het bericht dat de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp haar structurele subsidie van 60.000 euro voor het grootste deel kwijtraakt. Het Stadsdeel Nieuw-West heeft, onder druk van de bezuinigingen die alle bestuurslagen in Nederland opgelegd hebben gekregen, besloten dat de Dorpsraad wel als een vrijwilligersorganisatie verder door het leven kan. Eventueel onder de vleugels van welzijnsinstelling Impuls. Eerst een stukje geschiedenis, daarna een interview met de voorzitter van de Dorpsraad, de heer Sjoerd Jaasma.

Geschiedenis
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp werd in 1962, dus nu 49 jaar geleden opgericht. Voorop stond het behartigen van de belangen van de oude dorpen en het landelijke gebied in brede zin. De raad is een democratisch orgaan waarvan de leden elke vier jaar worden gekozen, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Na een tijdje als vrijwilligersorganisatie gedraaid te hebben werd contact gezocht met het stadsbestuur van Amsterdam. Daar was men onder de indruk van de werkwijze en ambitie van de raad en kreeg deze een structurele subsidie van de Centrale Stad om een bureau in stand te kunnen houden. Het geld, een kleine zestigduizend euro wordt gebruikt voor de huur van het Dorpshuis, salaris van de (parttime) secretaris, bureaukosten, en alle werkgroepen van de Dorpsraad krijgen een budget van enkele tientallen euro’s voor lopende kosten. In de jaarlijks verschijnende Dorpengids wordt verantwoording afgelegd van de besteding van het geld. In 1981 werd het stadsdeel Osdorp ingesteld. Sloten en Oud Osdorp gingen hier deel van uitmaken. Delen van het landelijke gebied werden in 1990 ingedeeld bij de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer (Eendrachtpolder) en Slotervaart (omgeving Sloterweg en Riekerpolder). Bij de overgang werd middels een convenant vastgelegd dat Stadsdeel Osdorp de subsidieverlening voor de Dorpsraad zou overnemen. Dat is jaren goed gegaan. Tot nu dus.

Interview met de voorzitter
Sjoerd Jaasma, inwoner van het dorp Sloten is op dit moment voorzitter van de Dorpsraad. Bij hem ging de redactie langs om eens te horen hoe hij en de rest van het bestuur aankijken tegen de move van het stadsdeelbestuur.

Kwam de uitspraak van het stadsdeel als een donderslag bij heldere hemel of hadden jullie het wel een beetje zien aankomen?
Jaasma: “Natuurlijk beseften we het afgelopen jaar wel dat ook wij in de gevarenzone zaten. De houding van het stadsdeel was duidelijk: alle subsidies van alle organisaties zijn vervallen verklaard en alle nieuwe aanvragen worden kritisch bekeken. Maar wij gingen ervan uit dat wij buiten schot zouden blijven, onder meer vanwege onze bijzondere positie en het convenant.”

Maar dat pakt nu dus wat anders uit?
Jaasma: “Dat is nog maar de vraag. Wij leggen ons er niet zomaar neer. Binnen onze raad hangt een strijdbare sfeer. En ook bekijken we nog of dit juridisch allemaal kan.”

Stel nu dat de bezuiniging inderdaad doorgaat, wat verandert er dan voor de Dorpsraad?
Jaasma: “Zoals het er nu naar uitziet zouden we nog een bedrag van tussen de vijftien- en twintigduizend euro kunnen krijgen. Dat loopt dan via Impuls. Met dat geld kan alleen de huur en het gas en licht betaald worden, maar onze spin in het web, secretaris Rita de Voogd, zouden we moeten ontslaan. Ook weten we nog steeds niet of er geld komt voor de vrijwilligersactiviteiten zelf. Het ontslag van Rita zou een ramp zijn, want zij is de constante factor en houdt de boel draaiende. Het hele netwerk van externe contacten, maar ook de talloze werkgroepen met vrijwilligers van de Dorpsraad en natuurlijk de ondersteuning van het bestuur van de Dorpsraad. Als dat wegvalt stort het hele bouwwerk binnen korte tijd in elkaar.”

Valt er niet te praten met Impuls over het detacheren van de secretaris in één van hun vestigingen, of andere vormen van ondersteuning?
Jaasma: “Dat is geen begaanbare weg. Impuls moet zelf ook drastisch bezuinigen en personeel ontslaan. Zelfs al zouden ze willen dan nog kunnen ze Rita niet in dienst nemen. Zij zitten dus ook niet te wachten op een extra kostenpost. En verder is Impuls een welzijnsinstelling, met totaal andere doelstellingen en werkwijze dan de Dorpsraad. Ik zie niet goed hoe dat samen zou kunnen gaan.”

Op welke punten onderscheiden jullie je dan van een welzijnsorganisatie?
Jaasma: “De dorpsraad richt zich op andere terreinen dan een welzijnsinstelling. Welzijn wordt meestal gezien als iets individueels, terwijl de Dorpsraad opkomt voor behoud en ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo hebben we enkele jaren geleden, min of meer als voorbereiding op het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Sloten, een Cultuurhistorische Verkenning van Sloten laten maken. Daarin is opgesomd wat de belangrijkste cultuurhistorische waarden van het gebied en het dorp zijn en hoe die het beste behouden of versterkt kunnen worden. Daarnaast houden wij ons bezig met bestemmingsplannen, bouwvergunningen, de ruimtelijk structuur van het gebied en het verkeer. En in Oud Osdorp is er veel aandacht voor behoud en versterking van het groen. Dat zie ik Impuls nog niet doen.”

Dus welzijn val een beetje buiten jullie scoop?
Jaasma: “Nee, natuurlijk niet, ik probeer alleen aan te geven waar de verschillen liggen met de welzijnsinstellingen als Impuls. Welzijn van de bewoners van Oud Osdorp en Sloten staat wel degelijk op ons lijstje, maar onze scoop is breder.”

Wat willen jullie nu precies?
Jaasma: “Een sterke Dorpsraad waarmee we verder kunnen met het vormgeven van onze visie op het landelijk gebied”.

Omschrijf dat eens.
Jaasma: “Op papier staat dat als volgt: Sloten-Oud Osdorp vormt binnen de gemeente Amsterdam een herkenbare ruimtelijke eenheid, met een duidelijke landelijk en (authentiek) cultuurhistorisch karakter met daarbinnen een waardevolle historische kern in de vorm van het dorp Sloten en de typisch landelijke wegen zoals de Osdorperweg in Oud Osdorp en de Akerwegen. In gewone mensentaal is dat samengevat: Sloten-Oud Osdorp, eigentijds wonen in een historische omgeving.”

Er zijn vast allerlei acties te verwachten?
Jaasma: “We hebben een hele serie activiteiten op stapel staan. Bovenaan het lijstje staat natuurlijk het zoeken van de publiciteit. Die publiciteit is nodig om mensen, laten we zeggen medestanders te mobiliseren. Uiteindelijk willen we natuurlijk zoveel druk op de ketel zetten dat ze bij het Stadsdeel nog eens goed gaan nadenken om dan wellicht tot de conclusie te komen dat behoud van de Dorpsraad misschien helemaal niet zo’n slecht idee is. Hoewel we af en toe natuurlijk behoorlijk heftige discussies hebben met verschillende wethouders van de deelraad, blijkt toch ook dat we uiteindelijk vaak wel tot overeenstemming kunnen komen en daarmee een draagvlak creëren voor belangrijke beslissingen.”

Wat kunnen de inwoners van Oud Osdorp en Sloten doen?
Jaasma: “Om te beginnen de poster “Red de Dorpsraad” ophangen. Die kunnen de mensen downloaden van de website of uitknippen uit de Westerpost van 16 november. Bij het Dorpshuis zijn ook nog exemplaren verkrijgbaar. Verder kan men natuurlijk ingezonden brieven sturen naar de lokale pers, het Stadsdeel (vergeet de verschillende politieke partijen niet) en we zouden graag zien dat er heel veel mensen naar de vergadering van het stadsdeel komen waar beslist wordt over de subsidie. Laat de publieke tribune uitpuilen. Houd de Westerpost in de gaten voor de aankondiging. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de vergadering is.” (Waarschijnlijk 30 november, 19.30 uur, red.)

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 23 november 2011.