Drie kavels in de Lutkemeerpolder krijgen nieuwe bestemming

Ten zuiden van de Wijsentkade in Oud Osdorp liggen drie kavels, N3, N5 en N6, die ieder een eigen ‘polderbestemming’ krijgen.

De kavels liggen – net als de bedreigde biologische landbouwgrond – in de Lutkemeerpolder. Even verderop; richting de Osdorperweg.

Iedere kavel krijgt eigen karakter
Het nu vastgestelde ‘ruimtelijk kader‘ vormt straks het toetsingskader voor de aanvragen van omgevingsvergunningen door ondernemers, die op deze kavels aan de slag willen. Behoud van het polderkarakter is een belangrijke randvoorwaarde. De drie kavels hebben ieder eigen uitgangspunten. Op hoofdlijnen gaat het dan om:

Kavel N3
• Beslotenheid met zicht op de omgeving.
• Ontsluiting via de Osdorperweg en de Slibveldenweg (langzaam verkeer met medegebruik door automobilisten met bestemming N3).
• Ruimte voor nieuwe functies die iets toevoegen aan de natuurbeleving en de recreatieve routes. Beperkte bebouwing toegestaan.

Kavel N5 en N6
• Openheid en zichtbaarheid van de Wijsentkade.
• Ontsluiting vanaf de Lutkemeerweg.
• N5 kan worden gebruikt voor stadslandbouw en in de zomer voor kleinschalig kamperen op een klein deel van de kavel. In de winter is het gebied open. Er mogen dan geen tenten staan en de meeste gewassen zijn afgestorven. Alleen in de zone langs het bedrijventerrein mag beplanting komen.

• N6 blijft agrarisch. Hier is geen bebouwing toegestaan. Deze kavel wordt verpacht.

Inspraak deels effectief
Tijdens de inspraakperiode die tot en met 23 januari 2022 liep, zijn acht inspraakreacties binnengekomen. De insprekers bleken vooral bezorgd over de aantasting van natuur en landschap, het verkeer en onveiligheid en overlast in de omgeving Etnastraat/Businesspark Amsterdam Osdorp.
De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de plannen, maar had wel invloed op de gestelde randvoorwaarden. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het genoemde ‘ruimtelijk kader’ hierover op 5 juli 2022 vastgelegd. Wie het hele plan wil inzien, kan het via deze link het plan downloaden.

Precieze invulling volgt later
Een aantal ondernemers heeft al aan de gemeente laten weten belangstelling te hebben om op een van deze drie kavels aan de slag te willen. Deze (en andere) belangstellenden kunnen te zijner tijd deelnemen aan een ‘prijsvraag’ die de gemeente voor deze nog uit te geven kavels in Oud Osdorp gaat organiseren.
Overigens, de gemeente gebruikt bij het benoemen van een deel van Oud Osdorp sinds enige tijd de naam ‘de Tuinen van West’. Op deze website blijven wij de officiële geografische naam van het gebied hanteren.

Tamar Frankfurther; 22 juli 2022.