Dijkverbetering Ringvaartdijk-Oost grote stap dichterbij

Op 22 december 2011 hebben vier partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het project Ringvaartdijk-Oost. De partijen die deze samenwerkingsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan zijn: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), de provincie NoordHolland, de gemeente Amsterdam – Stadsdeel Nieuw-West en het hoogheemraadschap van Rijnland.

De gemeente Haarlemmermeer is geen ondertekenaar van de overeenkomst, maar levert wel een financiële bijdrage. Ringvaartdijk Oost is het deel van de Ringvaartdijk tussen de molen van Sloten tot aan de Oude Haagseweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over werk- en kostenverdeling vastgelegd.

Historie
Het project Ringvaartdijk-Oost kent al een lange historie, die zeker terug gaat tot 1995. Vanaf 2007 heeft het project een nieuwe impuls gekregen door te kiezen voor een integrale aanpak.

Het gaat hier vooral om de noodzakelijke dijkverbetering en het ontwikkelen van een gedeelte van de Groene AS. Dit is de aanleg van een ecologische- en recreatieve verbindingszone aan de westzijde van Amsterdam, tussen Amstelland en Spaarnwoude.
Daarnaast wordt ruimte geboden voor de aanleg van nutsvoorzieningen, verplaatsen van de weg en het fietspad en het oplossen van parkeerknelpunten in het gebied.

Vanaf december 2008 zijn er allerlei werkgroepen actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de integrale aanpak. Ook hebben woonarkbewoners en andere betrokken partijen (zoals de volkstuinverenigingen, de hockeyvereniging et cetera) in een speciale klankbordgroep meegedacht over de oplossingen. Diverse varianten zijn bedacht, uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Dit alles heeft geleid tot een Variantennota. De variant die uiteindelijk gekozen is, wordt ‘de Groene dijk’ genoemd.
De meeste betrokken groeperingen in de klankbordgroep staan achter deze keuze.

Bestuurder Wiegert Dulfer van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht is erg blij met deze samenwerkingsovereenkomst: “Het project loopt al enkele jaren en is een ingewikkeld en intensief proces met veel betrokken partijen. Waternet heeft namens AGV de rol van projectleiding vervuld en gaat verder met het project aan de slag. Dat we, zeker in deze tijden van bezuinigingen, toch met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen, geeft aan dat we allemaal een groot belang aan het project hechten.” Hoe nu verder? Het dijkverbeteringsplan moet nog vastgesteld worden. Hierover is nog inspraak mogelijk. Tegelijk met dit dijkverbeteringproject loopt ook het proces van de vaststelling van het nieuwe ‘Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk-Oost’.

Beide projecten sluiten qua inhoud op elkaar aan. Ook over dit plan is nog een inspraaktraject te gaan.
Vanwege het sterke inhoudelijke verband tussen beide plannen, is er voor gekozen om het inspraaktraject tegelijkertijd te laten verlopen.
Betrokkenen worden hierover door zowel het stadsdeel Nieuw-West als door Waterschap Amstel, Gooi & Vecht geïnformeerd.
Naar verwachting zal de inspraakperiode voor beide plannen eind februari starten.

Meer achtergrondinformatie over het project en het doorlopen proces, de tekst van de samenwerkingsovereenkomst en andere officiële documenten zijn te vinden op de website van AGV: www.agv.nl/ plannen/dijken/ringvaartdijk-oost .

Uit: de Westerpost van 28 december 2011