De Oeverlanden blijven groen en krijgen hogere natuurwaarden

Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat in het Parool van 21 mei 2021 een artikel was gewijd aan het besluit van wethouder van Doorninck dat ‘De Oeverlanden’ groen blijven.

De gemeente zegt toe dat de natuurwaarden en de biodiversiteit binnen De Oeverlanden worden versterkt. Deze ‘rauwe’ natuur moet dus blijven bestaan. Foto: Marijke Turksma.

De gemeentelijke website vermeldt dat de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden – waarin de ontwikkelingen in De Oeverlanden tot 2040 worden beschreven – is op te vragen en dat tussen 25 mei en 5 juli 2021 reacties kunnen worden ingediend.

Thema ‘Natuur’ afwezig
Aan dit besluit is een lange periode van onderhandelingen tussen gemeente en huidige gebruikers van het gebied voorafgegaan. Nadat een ambtelijke projectgroep in 2017 was gestart met het ontwerpen van plannen voor wat werd genoemd ‘het Groot-Amsterdamse Bos’ werden bewoners en andere belanghebbenden in maart en juli 2018 over de voortgang geïnformeerd. De plannen gingen over de natuur, cultuur, sport en recreatie en gebiedsontwikkeling.

Ons, gebruikers van de Oeverlanden waaronder vertegenwoordigers van kunstenaarscomplex Nieuw & Meer, tuinpark Ons Buiten, watersportvereniging Onklaar Anker en de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, viel op dat in de plannen op geen enkele rekening werd gehouden met de bij de ons in ruime mate aanwezige kennis van het thema ‘Natuur’. Wij moesten helaas ook constateren dat een inventarisatie van de biodiversiteit van het gebied totaal ontbrak. Kortom, de plannen waren geen toonbeeld van de wijze waarop burgerparticipatie hoort plaats te vinden.

Brandbrief naar de wethouder
Toen we dit constateerden, hebben we meteen in september 2018 een brandbrief naar het College van B&W en de gemeenteraad geschreven. De brief resulteerde in een gesprek met verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck en een bezoek van haar en haar collega Laurens Ivens aan De Oeverlanden. Hierna besloot de wethouder dat het proces opnieuw moest worden opgestart onder leiding van een nieuwe projectgroep en dat gedurende dit proces een uitgebreide consultatie van gebruikers moest plaatsvinden.

Natuurgebied behouden met hogere natuurwaarden
Hierna hebben vertegenwoordigers van de vier eerdergenoemde groeperingen zich verenigd tot het ‘kernteam’, dat vanaf het begin van het proces constructief overleg heeft gehad met de gemeentelijke projectgroep. Dit overleg vond soms ook digitaal plaats vanwege de coronabeperkingen, maar het is toch gelukt om de Ontwikkelvisie voor De Oeverlanden ruim voor de volgende verkiezingen af te ronden.

De opdracht die de projectgroep meekreeg was om De Oeverlanden aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Rekening houdend met de komst van verschillende woonwijken in de buurt, waaronder die in het Schinkelkwartier waar de komende jaren zo’n 11.000 woningen worden zullen verrijzen.

De uitgangspunten die na  overleg tot stand kwamen gaan er van uit dat De Oeverlanden een groen recreatiegebied moet blijven waarin de kwetsbare natuurgebieden behouden blijven en de natuurwaarden ervan verhoogd  worden. Ook de biodiversiteit binnen de verschillende deelgebieden is een belangrijke  factor die verbeterd moet worden. De huidige recreatieve voorzieningen moeten geoptimaliseerd en uitgebreid worden. Ook de Nieuwe Meer werd onderdeel van het ontwerp.

Aan de hand van deze uitgangspunten heeft het kernteam regelmatig constructief overleg gehad met de projectgroep. Ook heeft het kernteam zich laten bijstaan door landschapsarchitect Klaas Jan Wardenaar van bureau Smartland.

De eerste prioriteiten zijn: het verbeteren van de entrees en de routestructuur voor wandelaars en fietsers, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van de biodiversiteit en natuurwaarden.

Wij, de leden van het kernteam, zijn positief over het resultaat dat er nu ligt, zeker als de plannen worden afgezet tegen  de eerste plannen die er lagen. Wat ons natuurlijk vooral positief stemt, is de ondersteuning van het belang van de natuurwaarden en de  biodiversiteit door de gemeente. Dit onderdeel zullen wij wel nauwlettend in de gaten (moeten) houden. Natuurlijk zetten we bij een enkel onderdeel van de lange-termijnplannen onze vraagtekens, maar we kunnen er nu eenmaal niet omheen dat het mooie gebied straks veel drukker bezocht zal gaan worden. Dit bleek ook al  het geval te zijn afgelopen zomer in de coronaperiode.

Liesbeth Stricker, vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’

Zie ook: www.oeverlanden.nl