Bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o. ter inzage

Van 4 oktober t/m 14 november 2012 ligt het voorontwerp Bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o. ter inzage bij het Stadsdeel NieuwWest. Op 11 oktober was er een informatieavond in het stadsdeelkantoor over dit voorontwerp en werd een essay werd gepresenteerd met de verrassende titel: ‘Essay Oeverlanden Nieuwe Meer’.

In dat essay worden “de ambities geformuleerd die richting geven aan de ontwikkelingen van de Oeverlanden tot een aantrekkelijke recreatieve plek”. Het informatiegedeelte ging over de plangebieden 5 en 6 op de kaart (Zeg maar het Oeverlandengebied).

Donderdag 18 oktober was een tweede avond in hotel Artemis aan het begin van de Sloterweg, en die ging vooral over het deel met het IBM-terrein, Sloterweg tot de rotonde, Bijenpark, Riekerpolder en tuinpark Lissabon.

Het essay
De bijeenkomst op 11 oktober over de Oeverlanden en omliggend gebied was redelijk goed bezocht met enerzijds bewoners uit Sloten en anderzijds mensen vanuit de kunstenaarscollectieven langs de Nieuwe Meer. Na een korte inleiding over de status en inhoud van het bestemmingsplan werd het essay gepresenteerd met behulp van lichtbeelden, vooral veel kaartjes en foto’s van het gebied. En zoals het een goed essay betaamt werden er fraaie vergezichten geschetst. Daarbij ging het over het versterken van de natuurwaarden van het gebied, verbeteren van de entrees, de routes door het gebied duidelijker maken, zichtlijnen herstellen, mogelijke bouw van een hotel op de landpunt, een verbinding tussen de landtong en het Amsterdamse Bos en tot slot het verbeteren van de parkeervoorzieningen. Maar ook werd duidelijk dat in de ogen van de opstellers het gebied intensiever gebruikt zou kunnen worden. Enerzijds door de verbeterpunten hiervoor genoemd uit te voeren, anderzijds door meer mensen uit de stad naar het gebied te lokken, onder meer door het organiseren van (kleinschalige) evenementen.

Pavlov
De discussie die volgde op de introductie was even begrijpelijk als voorspelbaar. Een drietal onderwerpen sprong er uit. Zoals daar was de ‘intensivering’ van het recreatief gebruik van de Oeverlanden. Een enkeling in de zaal vond dat acceptabel, maar het gros van de aanwezigen was faliekant tegen. Volgens hen moet extensieve recreatie het uitgangspunt zijn en moet worden opgepast voor verstoring van de rust in het gebied. Zowel voor de flora en fauna als voor de kunstenaars in het gebied. Daarom is het volgens hen ook niet nodig om de entrees aantrekkelijker te maken en de routering door het gebied te verbeteren.

De bouw van een hotel op de landtong is volgens velen een brug te ver. Ook al zou de grondopbrengst kunnen zorgen voor vergroening van het gebied en de aanleg van een brug of andere verbinding met het Amsterdamse Bos. Men vreest dat zo’n hotel een verkeersaantrekkende werking zal hebben. En dat wil men nu juist voorkomen. De oproep van bewoners/kunstenaars van Nieuw en Meer om over het vervolgtraject direct met hen in gesprek te gaan werd door de aanwezige wethouder positief ontvangen.

Cruisen of kruisen
Na enige verwarring over de term werd duidelijk dat het ging om cruisen (Engels) door homoseksuele mannen in het gebied. Dat gebeurt al vele jaren en bij de gesprekken over de herinrichting in de jaren ’80 was het net als nu een hot item. Vanuit het stadsdeel werd aangegeven dat men al geruime tijd bezig is met het terugdringen van de overlast die de cruisende mannen veroorzaken. Zo is een specifiek gebied aangewezen en staan er borden met daarop het boetebedrag voor cruisen buiten het gebied. Volgens vele aanwezigen is dat beleid op zich positief, maar onvoldoende. Het antwoord van de wethouder luidde dat ‘wordt gedaan wat men kan, maar gezien de beperkte menskracht bij de afdeling handhaving mag men geen wonderen verwachten’. Met andere woorden, we zullen er voorlopig nog mee moeten leven.

De tweede informatieavond heb ik wegens een korte vakantie niet kunnen bezoeken.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 24 oktober 2012.