ARS-Advies: “Beheer Landelijk West kan beter”

“Ga zorgvuldig om met Landelijk West. Dit gebied kan beslist beter worden ingericht en beheerd dan de overheid nu van plan is.” Dat is althans het standpunt van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS), een belangrijk adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.

In haar rapport van februari 2007 reageerde de ARS op het Programma van Eisen Westrand ‘Tuinen van West’ van de gemeente en de deelraden Geuzenveld/Slotermeer en Osdorp. Het adviesorgaan leverde niet alleen commentaar maar gaf ook alvast haar eigen visie op de toekomst van het gebied.

Ruimtelijke visie nodig
Momenteel is het beheer over Landelijk West sterk versnipperd. Volgens de ARS zou het gebied als één samenhangend geheel moeten worden bezien. Er is een duidelijke ruimtelijke visie op het toekomstige gebruik van het gebied nodig. Het open karakter van het landschap dient beschermd te worden.

Verkeer
– Westrandweg: Deze autosnelweg schaadt de openheid en de ruimtebeleving in Landelijk West. Volgens de ARS wordt er in het Programma van Eisen te weinig gelet op de kwaliteiten van het landschap en de cultuurhistorische waarde. Men zou een landschapsarchitect moeten inschakelen.
– Wijsentkade: Om bezuinigingsredenen heeft men destijds afgezien van een onderdoorgang bij de. Wijsentkade. Om landschappelijke redenen zou het viaduct over de Westrandweg alsnog tot de Wijsentkade kunnen worden doorgetrokken.
– Osdorperweg: De ARS adviseert om de mogelijkheden te onderzoeken om het autoverkeer op deze landelijke route te verminderen door een knip in de weg aan te leggen en eventueel het aantal verkeersaantrekkende bestemmingen te verminderen.

Cultuurhistorie
Het complex 1800 Roeden in de Osdorper Bovenpolder Noord geldt als culturele en ambachtelijke broedplaats. Volgens de ARS zouden hier best meer passanten mogen komen.

Waterbeheer
De waterhuishouding in de Westrand kan worden verbeterd door het polderpeil aan te passen. De ARS ondersteunt het voorstel in het Masterplan Sloterplas om een hoogwatersloot rond de Osdorper Binnenpolder-Zuid te graven. Het waterpeil zou bij voorkeur op het niveau van de Sloterplas moeten liggen zodat doorgaande kanoroutes mogelijk worden. De huidige (illegale) loodsen en schuren die in de weg staan zouden moeten worden gesloopt.

Bedrijvigheid
De bedrijventerreinen Lutkemeer II en III moeten landschappelijk worden ingepast.

Begraafplaats Westgaarde
Langs de begraafplaats mogen recreatieve routes komen.

Beheer
De Westrand kan worden ondergebracht bij het recreatieschap Spaarnwoude. Daar heeft men genoeg ervaring met het beheer van natuur- en recreatiegebieden in combinatie met agrarisch gebruik. Maar ook andere beheersconstructies zijn mogelijk. Men moet een beheersvorm kiezen waarbij er voldoende ruimte overblijft voor initiatieven en ideeën van gebruikers van het gebied. De ARS vindt dat commercie hier niet de overhand mag krijgen.

Financiën
Er moet geld worden gereserveerd voor een Groenfonds. Het geld is bedoeld om groen aan te leggen, te beheren en te beschermen.

mr. drs. R.N.A. Bakker, 21-3-2007.