Advies Hoofdgroenstructuur goed ontvangen door de Dorpsraad

Midden januari 2009 heeft de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) een advies uitgebracht met de titel ‘Naar een Groene Topstad’. Met in het achterhoofd de opmerkingen die wethouder Van Poelgeest maakt op de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad over de noodzaak van het bouwen van huizen binnen de stadsgrens, gekeken naar wat dit zou kunnen betekenen voor het groen rond Sloten en Oud Osdorp.

Visie
Vrij vertaald komt de visie van de ARS er op neer dat iedereen in Amsterdam binnen redelijke afstand gebruik moet kunnen maken van een groene route. De hoofdgroenstructuur heeft drie functies. Ten eerste moeten mensen gebruik kunnen maken van het groen als tegenwicht tegen de drukte van de stad. Ten twee moet men natuur kunnen beleven en als derde ontleent de stad een stukje identiteit aan het groen in de stad.

Het groen van Amsterdam bestaat uit parken, sportparken, routes en de zgn. scheggen. Dat zijn grote groene gebieden in de stad. Deze grote groene scheggen moeten volgens de ARS goed worden beschermd en onderhouden, maar ook toegankelijk zijn voor de stadsbewoners.

Buitengebied
Volgens de ARS is dat ‘elk gebied waar de stad niet is’. Osdorp heeft nog veel buitengebied en voor de Dorpsraad is dit hoofdstuk in de nota dan ook van groot belang. Wat de ARS over het buitengebied heeft te melden is zeer hoopgevend. Ze stelt onder meer dat een verdere verrommeling en versnippering moet worden tegengegaan. Het gebied moet vooral zijn open en agrarisch karakter behouden. Geen grote of kleine recreatieterreinen meer aanleggen. Maar wel versterking van de agrarische functies en eventueel kleinschalige recreatieve functies op het eigen erf van de boerderijen.

Agenda
De ARS adviseert ook om, weer vrij vertaald, afstand te nemen van de kretologie uit de Structuurvisie Randstad 2040. Voor de Amsterdamse situatie betekent dat concreet: geen nieuwe dorpsuitbreidingen en andere verstedelijking in het buitengebied; versterking of ondersteuning van de agrarische functie.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat Amsterdam, met in het verlengde daarvan de Stadsdelen, voor langere tijd vastleggen wat de functie van het buitengebied is. Dat geeft de boeren en andere gebruikers zekerheid en bevordert goed onderhoud en investeringen voor de langere termijn.

En nu maar hopen dat de adviezen van de ARS in vruchtbare grond vallen. Zie ook: www.ars-amsterdam.nl

Arie van Genderen

Uit de Westerpost, 12 februari 2009.