Aankondiging start inspraak Programma van Eisen ‘Tuinen van West’

‘Tuinen van West’ is de nieuwe naam voor de Westrand: de polders tussen de Westelijke Tuinsteden Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp, de ringvaart Haarlemmermeer en de Haarlemmervaart. Het gebied heeft nu een overwegend agrarische bestemming en krijgt een nieuwe groene recreatieve bestemming.

Dit is vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE bevat voorstellen voor de inrichting van het gebied, het versterken van het recreatieve wandel- en fietspadennetwerk, de uitbreiding van het watersysteem, het versterken van de ecologische structuur en het verbeteren van de bereikbaarheid voor autoverkeer.

Op 31 oktober 2006 hebben de dagelijks besturen van Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer het Programma van Eisen Westrand vrijgegeven voor inspraak. Het college van B&W heeft op 14 november besloten over vrijgave voor inspraak van het plan namens de centrale stad.

Op donderdag 23 november 2006 vindt in De Meervaart (Meer en Vaart 300 in stadsdeel Osdorp) van 19.30 tot 21.30 uur de inspraakavond plaats. Op deze avond wordt het plan gepresenteerd en is er de mogelijkheid tot reacties.

• De inspraaktermijn is van 15 november tot 22 december 2006. Uw inspraakreacties kunt u richten aan Diana Janssen, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Postbus 2758, 1000 CT, Amsterdam of mailen aan: D.Janssen@dro.amsterdam.nl .

• Het Programma van Eisen is ter inzage gelegd op het stadhuis, bij de Zuiderkerk en op de stadsdeelkantoren van Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer.

• Het PvE is te vinden op de volgende websites:
www.amsterdam.nl, www.osdorp.amsterdam.nl, www.geuzenveld.amsterdam.nl en  www.dro.amsterdam.nl.

Na vaststelling door de stadsdeelraden en de gemeenteraad (naar verwachting voorjaar 2007) zal het Programma van Eisen het raamwerk vormen voor groene en recreatieve inrichtingsprojecten in de komende jaren.

Van: www.amsterdams-milieu.nl, november 2006.