Zilveren schaal voor Henk Celie op nieuwjaarsreceptie Dorpsraad

Het valt niet mee om iets geheim te houden voor Henk Celie, maar het is de Dorpsraad toch gelukt. “Ik wist ècht van niets”, was zijn reactie toen hij door de voorzitter van de Dorpsraad naar voren werd geroepen om de zilveren schaal in ontvangst te nemen.

Tijdens de vergaderingen van de Dorpsraad werd iedere keer als de schaal ter sprake kwam gezegd dat er dit jaar geen uitreiking zou zijn. Dat hij dit jaar dan toch werd uitgereikt was dus een complete verrassing. Geen verassing was dat de keuze op Henk Celie is gevallen. Hij is al vele jaren het geweten van Oud Osdorp en zet zich belangeloos in voor behoud van het landelijk karakter van Oud Osdorp. Dat mag wel eens gewaardeerd worden en de hoogste ‘onderscheiding’ die de Dorpsraad kent is de zilveren schaal. Hulde aan deze man.

Voorzitter
Behalve de uitreiking van de schaal werd natuurlijk ook van de voorzitter, Sjoerd Jaasma verwacht dat hij namens de Dorpsraad iets zou zeggen over het afgelopen en het komende jaar. Daarin werden de ongeveer 150 aanwezigen dan ook niet teleurgesteld. Het werd een praatje met een plaatje. Het praatje volgde in grote lijnen het artikel in deze krant van 7 januari. Bij het nalopen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar konden veel foto’s worden vertoond. Deel uit het archief van de vast fotograaf Con de Vries, deels uit het archief van ondergetekende. Leuk was de quiz over de dam, brug of toch een dam?

Komende tijd
Voor de komende jaren voorziet Jaasma veel activiteit op het gebeid van de ruimtelijk ordening. Er komen nieuwe bestemmingsplannen aan en de centrale stad komt met een nieuwe structuurvisie. Verder krijgen we de herprofilering van De Vrije Geer en het laatste deel van de Osdorperweg.
Tot slot waren er nog enkele waarderende opmerkingen richting de zojuist afgetreden stadsdeelwethouder Looman. Hij werd vooral geprezen om zijn inzet voor het bevorderen van de participatie van burgers bij besluitvormingsprocessen.

Van Poelgeest
Gastspreker van de avond was Maarten van Poelgeest (GroenLinks). Van Poelgeest zit sinds 1998 in de gemeenteraad van Amsterdam. In de periode 2001-2006 was hij de fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 smeedde hij samen met PvdA-voorman Lodewijk Asscher een nieuw college van PvdA en GroenLinks, waarin hijzelf zitting nam als wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Waterbeheer en ICT. Hij begon zijn toespraak met de opmerking dat hij grote bewondering heeft voor mensen die zich, zoals de Dorpsraads- en werkgroepleden, belangeloos inzetten voor het algemeen belang.

Ruimteconsumptie
Kern van zijn toespraak was ook de ruimtelijke ordening in en rond Amsterdam. Zo wees hij op een aantal factoren die maken dat er de komende jaren nog tenminste 70.000 woningen gebouwd moeten worden. Die factoren betreffen onder andere de toename van de bevolking met tegelijkertijd een verkleining van de woningbezetting. Met als gevolg meer mensen die meer ruimte opeisen om te wonen. En niet alleen om te wonen, er moet ook gerecreëerd, gesport en gewerkt worden. Nog anders gezegd: de ruimteconsumptie neemt (nog steeds) toe. Dat betekent dat niet alleen de bestuurders van de centrale stad, maar ook van de stadsdelen de komende jaren op zoek zullen gaan naar bouwlocaties. In de nieuw uit te brengen Structuurvisie die dit jaar nog moet verschijnen, zullen de contouren van dat beleid zichtbaar gemaakt worden. Dan zal ook duidelijk worden dat de gemeente kiest voor verdichting en zal proberen om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Bouwen dus op plaatsen waar dat het minst verstorend werkt, maar dat kan ook aan de randen van de groene scheggen zijn.

Tuinen van West
Hierover kunnen we kort zijn. Volgens de wethouder is het hele gebied nodig om voor alle Amsterdammers hoogwaardige recreatievoorzieningen te treffen. Zoals hij zegt: ‘Het gebied moet betekenis krijgen’. En daar zal de komende jaren dan ook hard aan gewerkt gaan worden.
Tot slot de Lutkemeerpolder. Het stoppen van de ontwikkeling, fase 3 met daarin zorgboerderij De Boterbloem, is volgens van Poelgeest niet haalbaar. Er zijn teveel partijen bij betrokken en er zijn talloze contracten die niet zomaar opengebroken kunnen worden. De belangrijkste partijen zijn de Schiphol Area Development Company (SADC), de gemeente Haarlemmermeer, Luchthaven Schiphol, de Provincie en de gemeente Amsterdam.
Hij zegde toe nog eens goed naar de ontwikkeling te kijken, maar wilde verder geen enkele toezegging doen.

Sponsors
Rest nog een woord van dank aan de sponsors die deze avond mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn Bestuur en medewerkers van tuinpark VAT, restaurant Syriana dat de hapjes verzorgde en tuincentrum Bakker van de Sloterweg dat tekende voor de florale aankleding van de ruimte.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 21 januari 2009.