Zelfbouwkavels aan de Sloterweg: Idylle of drama?

In de naoorlogse jaren is op grote schaal de bestaande historische bebouwing langs de Sloterweg gesloopt. Ook op plaatsen waar later niets met het braakliggende terrein werd gedaan. Nu wil de gemeente/stadsdeel percelen uitgeven voor bebouwing.

Hoewel indertijd de eigendommen voor zeer lage prijzen zijn verkregen, onder invloed van de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw, wil de gemeente de grond nu voor zeer hoge prijzen in erfpacht uitgeven. Het idee dat indertijd verdreven families of de nazaten ervan in staat zouden moeten worden gesteld om hier te bouwen lijkt daarmee uit het zicht.

Daarnaast zijn er zorgen over bouwvolumes en de bescherming van het dorpsbeeld en het historische karakter van de Sloterweg. Behoud en versterking van deze waarden is van grote betekenis en betaalt zich meer dan uit aan de toekomstige generaties. Daarover zal de dorpsraad binnenkort overleg voeren met de bestuurscommissie (stadsdeelbestuur). De onderstaande punten komen daarbij aan de orde.

1. Bruggen in plaats van dammen over de sloot naar de kavels. Indertijd is hard toegezegd door het toenmalige stadsdeel Slotervaart dat er bruggen zouden komen, omdat dit zo bepalend is voor de voortzetting van de cultuurhistorische waarden aan de Sloterweg. Dat nu wordt aangeven dat dit technisch niet goed mogelijk is, is onbegrijpelijk. Betoogd wordt dat “bruggen met dergelijke (zwaardere) constructies lastig aan te brengen zijn in de waterkering (Sloterweg)”. Elders op de weg is het overal wél gelukt om bruggen naar kavels te bouwen. Dat zijn mooie degelijke bruggen, die aan alle normen en veiligheid voldoen. Waarom zouden soortgelijke bruggen hier niet ook gebouwd kunnen worden? Maar ook bij de politieschool.

2. Bouwafstand vanaf de sloot: Indertijd is afgesproken met rechtsvoorganger stadsdeel Slotervaart dat bebouwing tenminste op 5 meter afstand van de perceelrand, de wegsloot, ligt. Deze afspraken zijn in het bestemmingsplan opgenomen. De rooilijn van nieuwe woningen zou tenminste vijf meter uit de kavelgrens – dit is dus feitelijk vanaf de sloot – komen te liggen en niet op 5 meter vanaf de Sloterweg.

Voor alle duidelijkheid: De afspraken betreffen de afstand vanaf de sloot (aan kavelzijde) tot aan de bebouwing: díe moet tenminste vijf meter bedragen! De kavels beginnen bij de slootkant; vanaf daar dient er tenminste vijf meter tuin (geen parkeerplaats!) open te blijven alvorens de bebouwing begint. Dát zijn de voorwaarden die zijn vastgelegd en waaraan moet worden vastgehouden. Alleen dán worden de unieke cultuurhistorische waarden van de Sloterweg voldoende gerespecteerd.

Gelukkig zijn de kavels van de nieuw te bouwen huizen groot genoeg om aan de Sloterwegzijde vanaf de sloot vijf meter voor tuin te reserveren. Bij de andere kavels elders wordt ook gerekend vanaf de slootkant en niet vanaf de Sloterweg; deze nieuwe bebouwing zal dan ook op deze manier mooi gaan aansluiten bij de bestaande bebouwing.

We zullen onze reactie aan de leden van de Bestuurs Commissie sturen en hopen dat het Dagelijks Bestuur oude afspraken nakomt.

Nico Jansen (met dank aan Tamar).

Uit: de Westerpost van 3 juni 2015.