Werkgroep Sloten

De werkgroep Sloten houdt zich voornamelijk bezig met bouwprojecten in en om het dorp Sloten en met de problemen rond het verkeer op de Sloterweg en Sloterbrug.

 

Verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug

Plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug

De grote en steeds verder toenemende verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug zijn een groot probleem voor Sloten en omgeving.

Zowel het terugdringen van deze drukte als de plannen voor vernieuwing van de Sloterbrug houden de gemoederen bezig.

De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam hebben het voornemen om de uit 1962 daterende Sloterbrug te vernieuwen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Een nieuwe brug kan veel meer verkeer verwerken en de vraag is of dat wenselijk is. Bovendien moet een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers veel veiliger worden dan de bestaande brug. De Werkgroep Sloten participeert in een breed overleg over dit project.

In samenhang met de verkeersstroom over de Sloterbrug en van en naar De Aker bestaan er ook zorgen over de grote verkeersdrukte op de Ditlaar en de Sloterweg tussen het Dorp Sloten, de Anderlechtlaan en de Johan Huizingalaan en de Haagseweg.

Meer informatie en actualiteiten, zie: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/

 

 

Jaarverslag 2020

Verkeer

Sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw zetten de werkgroep en de Dorpsraad zich al in om de verkeerssituatie op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer te verbeteren. Toen al was er te veel sluipverkeer maar na de bouw van De Aker, Nieuw Sloten én de omlegging van de A9 nam de verkeersdruk schrikbarende vormen aan. Met als gevolg dat:

Fietsers en voetgangers regelmatig op dit Hoofdnet Fiets de berm in of tegen de vlakte worden gereden;

Er vaak aanrijdingen op de Sloterweg plaats vinden;

Sloten regelmatig onbereikbaar is voor hulpdiensten;

De fijnstof-uitstoot onverantwoord hoog is voor een woonbuurt.

Na stevig actievoeren bij het stadsdeel en de centrale stad heeft de gemeente uiteindelijk Sloten en Nieuw Sloten aangewezen als ‘Autoluw-project’. In nauw overleg met de Werkgroep ‘Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten’ werd een verkeersplan opgesteld. Na inspraak neemt de gemeenteraad hierover in 2021 een besluit. Het gaat in hoofdlijnen om het volgende voorstel:

Op strategische plekken komen vier elektronische knips (camera’s). Twee op de Sloterweg en twee op de Laan van Vlaanderen. Voertuigen geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten kunnen hier kosteloos langsrijden; voertuigen van elders niet. Doorgaand verkeer gaat naar het Hoofdnet Auto (Oude Haagseweg, Johan Huizingalaan, Plesmanlaan en Ookmeerweg / T106).

Alle adressen blijven voor iedereen bereikbaar.

Op het Hoofdnet Auto zorgt de gemeente voor betere doorstroming door het instellen van een Groene Golf, het verwijderen van obstakels en andere maatregelen.

De werkgroep heeft samen met negen andere bewonersorganisaties aangedrongen op een noodpakket aan maatregelen ter overbrugging totdat het Autoluw-project wordt uitgevoerd. De Centrale Verkeerscommissie Amsterdam heeft de basis hiervoor op 1 december goedgekeurd. Het gaat om de instelling van een 30 km-zone met busvriendelijke verkeersdrempels op de gehele Sloterweg. Er wordt ook bekeken welke aanvullende maatregelen (zoals veilige oversteekplaatsen en uitbreiding 30 km-zone naar Vrije Geer en Ditlaar) daarnaast nodig zijn.

Er ontstond met name in woonwijk De Aker grote onrust over deze plannen. De Aker-bewoners willen gebruik blijven maken van deze sluipweg naar de A4 en A10. Uit berekeningen blijkt echter dat de routes over het Hoofdnet Auto meestal slechts één of twee minuten meer rijtijd kosten. De doorstroming wordt daar bovendien nog verder verbeterd.

Het project ‘Nieuwe Sloterbrug’ is vooralsnog stilgelegd in afwachting van de plannen om Sloten autoluw te maken en de uitkomsten van de ‘Mobiliteitsstudie Nieuw-West’. Lees verder op www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/.

Bouwprojecten

In 2020 bleef het rustig op het ‘bouwfront’. Nadat de ontwikkelaars in 2019 negatieve reacties op hun bouwplannen hadden gekregen, hebben zij 2020 benut om hun plannen aan te passen. Op 1 december startte de procedure voor het nieuwe bouwplan van het hotel aan de Akersluis en op 30 december voor de bouw van acht woningen op het voormalige terrein van garage Kuykhoven. Hierover, en over andere Slotense bouwprojecten, zal de gemeente in 2021 inspraaktrajecten begeleiden. De werkgroep bracht in 2020 alvast advies uit over onderstaande bouwplannen.

Sloterpleintje
Over het plan om een lunchroom te vestigen op het Sloterpleintje (bij de Langsom) hebben de werkgroep en Dorpsraad aan de gemeente laten weten dat dit strijdig is met het bestemmingsplan en niet gewenst is. Er is al voldoende horeca op Sloten. Rond het pleintje is er genoeg levendigheid van de IJshoeve Sloten, restaurant De Halve Maen, de Patatza(a)k en van het naastgelegen ‘auto-cluster’, zoals de wasstraat.

Locatie Tuincentrum Bakker
Bij de rotonde met de Vlindermolen (Sloterweg 984) wil de gemeente een appartementencomplex voor 30 woningen (met onderliggende parkeergarage) toestaan. De werkgroep vindt echter dat dit moderne bouwplan in Nieuw Sloten niet zou misstaan, maar niet past op de Sloterweg. Deze oude karakteristieke dijkweg heeft immers een hoge waardering in het rapport ‘Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijke deel Sloterweg, Amsterdam’, dat in opdracht van de gemeente is opgesteld. De onafhankelijke onderzoekers zijn – met de werkgroep en Dorpsraad – van mening dat de gemeente voortaan zorgvuldiger en liefdevoller moeten omgaan met de Sloterweg buiten de dorpskern. Dit bouwplan past dus niet op dit gezichtsbepalende punt, nog los van intensivering van verkeer op dit kwetsbare punt.

Sloterweg 842
Ook hier verzet de werkgroep zich tegen de voorgenomen bouwplannen. In een brief aan het Stadsdeel is gemeld dat afbraak van de bestaande villa op gespannen voet staat met het cultuur-historische rapport van de gemeente en het bouwen van vier woningen op deze kavel in strijd is met het bestemmingsplan.

 

Jaarverslag 2019

Verkeer

Sloten is verworden tot oprit én afrit van de A4; beschermd dorpsgezicht en natuurgebied Vrije Geer ten spijt. De smalle dijkwegen, zonder fietspaden, verwerken ruim 15.000 voertuigen per etmaal. Over het vier tot zeven keer zo brede Hoofdnet Auto (Plesmanlaan, Huizingalaan en Oude Haagseweg) rijden er daarentegen slechts 5.000 tot 13.000. In de spits is Sloten onbereikbaar voor hulpdiensten. Rijden via de Plesmanlaan is minder snel en aantrekkelijk. Dit zorgt voor een onaanvaardbare onveiligheid voor langzaam verkeer en leidt tot hoge fijnstof- en roetuitstoot. Onderzoek van RIVM bewees daarvan de negatieve gezondheidseffecten.

De Sloterweg is onderdeel van het Amsterdamse Hoofdnet Fiets. De gemeente Amsterdam is zich blijkbaar wel bewust van het gevaar en stelde voor om voor de Xenios-hockey-jeugd een nieuw fietspad naar Sportpark Sloten aan te leggen.

“De Sloterweg is te gevaarlijk voor de jonge fietsers”, aldus de gemeente. “En andere fietsers dan, hebben die geen recht op veiligheid? Bovendien creëer je andere gevaarlijke situaties”, reageerde de werkgroep. Het plan lijkt nu van tafel.

Nieuwe Sloterbrug
Ondertussen willen Haarlemmermeer en Amsterdam de Sloterbrug gaan vernieuwen en de capaciteit vergroten om de doorstroming te verbeteren. Dat leidt dus tot nóg meer sluipverkeer.

Een paar minuten tijdwinst leidt er toe dat vrijwel alle bestemmingen, afgezien van b.v. Haarlem, vanuit Badhoevedorp sneller te bereiken zijn over de Sloterbrug dan over de A9. Omgekeerd is ook Badhoevedorp vanuit bijna geheel Amsterdam het snelst bereikbaar dóór Sloten. Vreemd genoeg ziet de gemeente het verband tussen extra verkeer op de brug en de Sloterweg niet. Die is minstens 7 duizend auto’s, bovenop de 11 duizend.

In het najaar startte de inspraak over ‘Amsterdam Autoluw’. “Hoe kan de gemeente meer verkeer naar de stad stimuleren en tegelijk de stad autoluw maken?”, vroeg de werkgroep bij de inspraak bij stadsdeel Nieuw-West en de Centrale stad. “Doorgaand verkeer naar het Hoofd- en Plusnet Auto’s en alleen bestemmingsverkeer en langzaam verkeer door Sloten is het parool.” De werkgroep wil dat eerst naar de hele verkeerssituatie rond Sloten wordt gekeken, dus naar álle ontsluitingen in de omgeving. Ontsluitingen moeten elders worden verbeterd, zoals vanuit Badhoevedorp en De Aker naar A9, A4 en A10.

De verkeersdruk op de Sloterbrug neemt daardoor waarschijnlijk zo sterk af, dat een kleinere Sloterbrug volstaat. Om het draagvlak te verbreden en dit te bereiken, werkt de werkgroep samen met verkeersgroepen uit Badhoevedorp en Nieuw Sloten.

Elektronische knip
Op 15 oktober was de maat vol en plaatste de werkgroep de wegversmalling op de Sloterweg even terug in de ochtendspits. De gemeente had deze na meer dan 25 jaar, zonder overleg, verwijderd. Meteen stond het verkeer vanaf Sloterbrug, De Aker en A4 vast.

Werkgroepleden telden in een klein uur ca. duizend voertuigen, waarvan bijna driekwart uit De Aker en de rest vanaf de Sloterbrug naar de A4. Automobilisten kiezen liever niet voor de route met verkeerslichten over het Hoofdnet Auto. Dat scheelt 4 á 5 minuten. Bovendien heeft de gemeente de Hoofdnet Auto-route versmald.

Een elektronische ‘knip’ in de Sloterweg is de enige échte oplossing tegen dit sluipverkeer.

Op basis van kentekenregistratie is Sloten dan voor alle Slotenaren naar alle kanten ‘ontsloten’ en blijft het bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Aan het eind van 2019 hebben meer dan 200 Slotenaren en tientallen mensen uit Badhoevedorp en Nieuw Sloten de petitie ‘Sloterbrug’ ondertekend.

Bouwdruk op Sloten

Nog altijd zijn er projectontwikkelaars met plannen voor Sloten. De werkgroep heeft zich begin 2019 verzet tegen het bouwplan van de woningen op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven. Dit plan paste niet in het Beschermd Dorpsgezicht en bovendien zijn deze woningen te duur.

De Slotenaren hebben in overgrote meerderheid (bij het draagvlakonderzoek) aangegeven dat er behoefte is aan goedkopere woningen voor starters en ouderen. Hetzelfde speelt bij een recenter bouwplan voor woningen in de Gerrit van der Puijstraat. Het is de vraag of er, ondanks de gemeentelijke hotel-bouwstop, een hotel mag komen naast de Molen van Sloten.

De werkgroep betwijfelt of het voorliggende concept-plan met groot bouwvolume passend is op die locatie.

De bouw van kapitale woningen op de zelfbouwkavels langs de Sloterweg is gaande.

Het voorlopige appartementen-bouwplan bij de rotonde blijft een vreemde eend in de bijt voor Sloten. Een dergelijk bouwplan zou in een nieuwbouwwijk niet misstaan. In 2020 zullen al deze en andere zaken aandacht blijven vragen van de werkgroep.

 

Jaarverslag 2018

Sloten blijft een bijzonder stukje Amsterdam. Dit vertaalt zich op veel manieren. In het fysieke, hoe het dorp eruit ziet, maar ook in de vele activiteiten die op het dorp worden georganiseerd. Hieronder een paar hoofdpunten van waar de werkgroep druk mee is geweest in 2018.

Bouwprojecten
Na jaren van relatieve rust neemt de druk op het dorp Sloten en de lommerrijke Sloterweg fors toe. Projectontwikkelaars hebben Sloten ontdekt. Naast bouw- en ontwikkelplannen, die al eerder bekend waren, werden de Slotenaren onaangenaam verrast door nieuwe initiatieven. Tijdens een informatiebijeenkomst in de Tuinzaal van de Molen van Sloten werden maar liefst zeven plannen gepresenteerd. De ongerustheid onder de bewoners en ondernemers sloeg toen om in angst grip te verliezen op hun ontwikkelingen op het dorp. Vandaar dat de werkgroep besloot een draagvlakonderzoek te houden in de dorpskern en de dorpsuitbreiding (Osdorperweg/Vrije Geer). Hoewel het onderzoek tijdens de herfstvakantie werd gehouden, was de opkomst hoog (54%). De belangrijkste uitkomsten:

Hoe denkt u over de komst van een hotel en meer* shortstay-appartementen naar Sloten?

Voor

Tegen

Hotel

11% / 16

89% / 125

Meer* short-stay

4% / 6

94% / 132

Conclusie: Er is onder de Slotenaren nagenoeg geen draagvlak voor de komst van een hotel (11%); noch voor de komst van meer shortstay-appartementen (4%). Onder bewoners uit de Dorpskern – die dichterbij wonen – is het draagvlak nog lager. *In aanvulling op de 36 shortstay-appartementen, die in 2019 in Sloten aan de Ditlaar gebouwd worden.

Aan wat voor woningen is behoefte in Sloten? (Meer antwoorden mogelijk.)

Totaal

Starterswoningen ≤ € 250.000

55% / 78

Eengezinswoningen ≥ € 400.000

9% / 12

Zowel starters als eengezinswoningen

23% / 32

Sociale huurwoningen

11% / 16

Ouderenwoningen

8%/ 11

Conclusie: Er is onder de Slotenaren nagenoeg geen draagvlak (9%) voor het huidige bouwplan van projectontwikkelaar Lebo, die in het hart van het dorp negen woningen boven € 400.000 wil bouwen. In de Dorpskern is dit draagvlak nóg lager. Velen geven ook aan het uiterlijk van het Lebo-bouwplan niet passend te vinden binnen het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Deze onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de wethouder, de Gemeenteraad, het DB van Nieuw-West en de stadsdeelcommissie. De wethouder en Gemeenteraad lieten weten dat de zorgen van de Slotenaren duidelijk zijn overgekomen en dat het DB terdege rekening moet houden met deze uitslag. Indien nodig wil de Gemeenteraad zelf de regie overnemen om Sloten te beschermen.

Ook langs de lommerrijke Sloterweg is in 2018 veel veranderd. De zelfbouwkavels worden nu echt ontwikkeld. Kapitale woningen verrijzen langs de weg. De arbeiderswoningen (Sloterweg 711-715) zullen helaas worden gesloopt, maar in een mini-bestemmingsplan wordt wel geregeld dat de nieuwe woningen (een beetje) moeten lijken op de oude. Zorgen zijn er over een aangekondigd bouwplan bij de rotonde, op de locatie van de voormalige kwekerij Bakker. De voorlopige plannen zijn (weer!) te omvangrijk en passen niet in de lintbebouwing van het dorp.

Sloterbrug
De werkgroep is nauw betrokken bij de vernieuwing van de Sloterbrug. Tijdens een informatieavond, georganiseerd door de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, bleek dat men een te grote nieuwe brug wil bouwen. Deze brug zal veel meer verkeer kunnen verwerken. Hierdoor zullen, volgens de werkgroep, meer automobilisten voor deze route gaan kiezen.

De werkgroep ziet liever dat er een brug voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en nooddiensten komt en dat het autoverkeer via de T106 en de opnieuw opengestelde Oude Haagseweg gaat rijden. Een andere mogelijkheid is dat de oude brug alleen wordt opgeknapt en dat het in Badhoevedorp onmogelijk wordt gemaakt om door te rijden naar Schiphol, Hoofddorp en andere bestemmingen. Op die manier zou je ervoor zorgen dat alleen het échte autobestemmingsverkeer nog van de Sloterbrug gebruik gaat maken. De werkgroep ijvert voor een verkeerskundig onderzoek dat boven tafel krijgt waar het verkeer van de Sloterbrug naar toe gaat.

Groot Onderhoud Sloterweg
Sinds de herprofilering van 1991/1992 is de Sloterweg in de dorpskern hard toe aan een opknapbeurt. Vooralsnog wordt – vreemd genoeg – alleen het deel van de weg tussen de Ditlaar en Slimmeweg opgeknapt. In 2018 is hiermee begonnen en gevorderd tot nummer 1249. Het project duurt erg lang, maar er worden door verschillende partijen wel veel werkzaamheden verricht: Ondergronds worden gas- en elektraleidingen (laagspanningskabels) verwijderd en vervangen. Midden onder de weg wordt een rode mantelbuis voor middenspanningskabels gelegd. Aan weerszijden van de weg worden (nog lege) groene mantelbuizen voor glasvezel gelegd. De straatkolken in de molgoot worden vernieuwd. Het wegprofiel blijft nagenoeg gelijk, maar met nieuwe bestrating (gebakken rode stenen).

Bordjes “Sloten”
De werkgroep heeft zich ingezet om de oude bebording “Sloten, Gemeente Amsterdam” weer in ere te herstellen. Ons unieke gebied wordt zo weer goed gemarkeerd.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.