Welke toekomst zien de provincie en het waterschap voor de Lutkemeerpolder?

Waarschijnlijk valt voor de zomer het besluit of de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp groen blijft of geasfalteerd wordt voor een bedrijventerrein.

Zowel waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) als de provincie Noord-Holland buigt zich over dit dossier. Iris Poels van Voedselpark Amsterdam geeft uitleg in een filmpje van 1 minuut.

Waterschap: “Watersysteem is leidend”
In januari 2023 heeft het waterschap al een zienswijze ingediend tegen het ‘ontwerp eerste partiële herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder’. AGV wil dat de gemeente bij eventuele bebouwing van de Oud Osdorpse polder – die 4,80 meter onder NAP ligt – rekening houdt met waterveiligheid en waterkwaliteit.

“Immers”, zo vindt het waterschap “rekening houdend met de gevolgen van de klimaatverandering moeten overheden behoedzaam omgaan met lage polders. De gevolgen bij overstroming kunnen groot zijn. Mocht de gemeente vasthouden aan de bouwplannen, dan is waterberging nodig en moet de grond zodanig worden opgehoogd dat niet nog verdere peilverlaging nodig is. Maar, daar zullen wij als AGV niet aan meewerken. De rek is eruit. Het is tijd voor fundamenteel andere keuzes, waarbij het watersysteem leidend is.” De gemeente heeft nog niet gereageerd op deze zienswijze.

“Herzie gedateerd besluit van 20 jaar geleden”
Ondertussen staat de toekomst van de Lutkemeerpolder – dankzij Partij voor de Dieren-statenleden Hanou en Hollebeek – ook weer op de agenda van Provinciale Staten. Op 11 maart spraken twee vrijwilligers van Voedselpark Amsterdam in. Lucie Snoeker vroeg tijdens haar inspraak aan het provinciebestuur om – als aandeelhouder en dus mede-grondeigenaar – een andere afweging dan 20 jaar geleden te maken over het toekomstige gebruik van de polder. Een nieuwe afweging die is gebaseerd op de kennis van nu – waarbij het veranderde klimaat leidend is en die is gebaseerd op het huidige besef dat water en bodem de basis van het bestaan vormen.

Iris Poels’ inspraak bouwde hierop voort: “Tegenwoordig zou niemand meer het onverantwoorde besluit nemen om deze laagste polder van Amsterdam met vruchtbare biologische klei vol te bouwen met distributiehallen. Bovendien gaat het om een locatie waarvan de logistieke experts in koor zeggen dat deze ongeschikt is omdat er geen goede aansluiting met de snelweg is. Als aandeelhouder en mede-eigenaar van de grond kunt u ook nu nog het gesprek openen en een ander standpunt innemen.”

Lees verder…