Wéér gemiste kans voor knip in Osdorperweg

De Osdorperweg is nu bijna een half jaar wegens werkzaamheden afgesloten. “Wat is dan logischer om metéén daarná de weg van een knip te voorzien?” Dat was tenminste het voorstel van vier politieke partijen (GL, D66, PvdA, DGBP) tijdens de openbare vergadering van de stadsdeelcommissie op 4 april 2023.

Er waren maar liefst zes bewoners die inspraken over de al jaren voortdurende verkeersonveiligheid op de smalle, rechte dijkweg. Het agendapunt Osdorperweg nam mede daardoor maar liefst 2,5 uur in beslag. Meer dan de helft van de vier uur durende SDC-vergadering.

De klinkerbestrating van de Joris van den Berghweg tussen de Tinie Wormbrug en de Osdorperweg is inmiddels weer verdwenen onder twee lagen asfalt. In de laatste week van april krijgt de hele Osdorperweg tussen Halfweg en Joris van den Berghweg zijn derde asfaltlaag in de kleuren rood-zwart-rood. Daarna volgt de belijning nog.
Foto: Theo Durenkamp.

Zes insprekers
Namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp sprak Ray Kentie in. Hij wees op de al decennialange acties die de bewoners voeren sinds 1963. Toenmalig wethouder Joop den Uyl kwam al persoonlijk kijken en stelde daarop het vrachtwagenverbod in, dat vervolgens nimmer is gehandhaafd. Kentie pleitte dan ook voor een elektronische knip zoals vergelijkbaar aan de knip nét over de gemeentegrens op de Zwanenburgerdijk.

Gewend aan andere routes
Dorpsraadslid Mireille de Ridder wees er vervolgens op dat het verkeer tijdens het achterliggende half jaar van werkzaamheden met al zijn afsluitingen inmiddels tóch zijn weg heeft weten te vinden via alternatieve routes. Een knip zou daarom in aansluiting hierop het beste nú kunnen worden ingevoerd in combinatie met handhaving op 30 km/u als maximum snelheid.

Bewoner Laura Colin wees op de Nota van Uitgangspunten die zonder bijbehorende maatregelen een loze belofte is: “Na jaren van alleen maar praten en uitstellen hebben we de tijd voor: Geen woorden, maar daden!”

Dorpsraadslid Saskia van de Pol hield een emotioneel pleidooi voor de veiligheid van de kinderen. Daarbij wees zij op de veel te smalle voetpaden van slechts twee stoeptegels breed, zodat het verkeer rakelings langs de kinderen raast.

Weginrichting in strijd met wet
De inspraak van bewoner Maureen Hardam ging over het feit dat de gemeente de geldende regels voor de weginrichting t.b.v. vrachtverkeer niet naleeft. Er wordt op de Osdorperweg niet voldaan aan de wettelijke minimum breedte voor zowel de rijbaan als het voetpad. Hardam: “En daarbij komt nog dat het toelaten van zwaar en breed vrachtverkeer in strijd is met de bestaande verbodsborden voor maximum breedte (2,2 m) en asdruk (4,8 ton)”.

Intelligente knip voor ondernemers
Liesbeth Timmer verwoordde de mening van de ondernemers aan de Osdorperweg. Een knip is voor de aan- en afvoer van goederen die op haar bedrijfsterrein worden overgeladen nadelig: “Dan moeten we 6 km omrijden met als gevolg tijdverlies en een hoger brandstofverbruik”. Ook benoemde zij het probleem dat grotere voertuigen bij een harde knip niet of nauwelijks kunnen keren. Met als gevolg riskante manoeuvres op de toch al smalle weg. Timmer is van mening dat een intelligente knip wel een oplossing zal bieden voor de vereiste toegang van bedrijven, die hier nu eenmaal al jarenlang in Oud Osdorp zijn gevestigd.

6.000 voertuigen
DB-lid Türkkol (portefeuillehouder Verkeer) bleef echter bij zijn standpunt dat een knip niet de oplossing is. Hij hield daarom vast aan het DB-besluit van februari 2022 om na de heropening van de weg een snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren en pas bij overschrijding van het aantal van 6.000 voertuigbewegingen per etmaal aan andere maatregelen te denken. Het is dus van belang dat de gemeente ook een teller op de weg aanbrengt.

Géén verbindingsweg
GL-lid Pieter Nijhof wees Türkkol herhaaldelijk op punt één uit de Nota van Uitgangspunten voor de Osdorperweg. Hierin staat dat de dijkweg niet langer de functie van verbindingsweg zal vervullen: “Zonder een specifieke maatregel zoals een knip blijft de Osdorperweg immers gewoon een verbindingsweg, óók bij invoering van een maximum van 30 km/u. Nu het verkeer al een half jaar aan alternatieve routes gewend is geraakt, is dít juist het moment om de knip nu meteen in te voeren.”

Aangepast advies
Alle voorstellen van de stadsdeelcommissie, ook al worden zij gesteund door een meerderheid, hebben slechts de status van een advies. Tegen het eind van de lange discussie werd duidelijk dat DB-lid Türkkol ook het meerderheidsadvies voor de directe invoering van de knip naast zich neer zou leggen. Daarop zagen de vier partijen zich tenslotte genoodzaakt hun advies aan te passen. Hun oorspronkelijk ingediende advies is daardoor niet helemaal in rook opgegaan.

De tekst van het meerderheidsadvies van de stadsdeelcommissie luidt nu:

“Als de 30 km/u is ingevoerd en de werkzaamheden zijn afgerond, dan willen we het volgende afspreken. Als de veiligheid niet voldoende verbeterd is en het aantal vervoersbewegingen niet is gedaald, dan gaan we niet opnieuw een gespreksronde of inspraak doen, maar gaan we direct over tot een intelligente of harde knip.”

Onzekerheid duurt voort…
Met 14 stemmen voor en 3 tegen kreeg dit voorstel een ruime meerderheid. Een enigszins navrant slot kreeg de discussie toen Türkkol de indieners bedankte voor deze wijziging, maar daar nog wel aan toevoegde dat hij niet kon toezeggen dat hij deze maatregel dan gaat uitvoeren…

En daarmee zijn we dan op zijn vroegst helaas ook nog wéér een jaar verder. Maar als de gemeente tenminste langdurige verkeerstelingen gaat uitvoeren en eindelijk de maximum snelheid van 30 km/u gaat handhaven, dan wordt er misschien een stapje in de goede richting gezet…

Theo Durenkamp; 13 april 2023.

De hele vergadering van de stadsdeelcommissie van 4 april 2023 is te bekijken en te beluisteren op https://nieuw-west.notubiz.nl/vergadering/1040278