Verkeerszaken Nieuw-West

Afgelopen dinsdag 10 juli 2012 was er in het stadsdeelkantoor de eerste van een tweetal bijeenkomsten over het verkeer in Nieuw-West.

Het stadsdeelbestuur is een nota aan het voorbereiden waarin zou moeten worden vastgelegd hoe de verkeersafwikkeling er in dit gebied in de toekomst uit moet gaan zien.

Toverwoord daarbij is de bereikbaarheid van Nieuw-West als geheel en in het bijzonder de afzonderlijk wijken en woongebieden in het stadsdeel.

In het plan wordt gekeken naar alle facetten van het verkeer: voetgangers, fetsers, automobielen en het openbaar vervoer.

Fasering
Op dit moment is het stadsdeel bezig met het maken van een inventarisatie van knelpunten, wensen en verlangens. De twee bijeenkomsten zijn daar een onderdeel van. Verder is er een breed uitgezette enquête gehouden, vindt er een vakinhoudelijke discussie plaats met deskundigen en worden alle mogelijke maatregelen getoetst aan bestaande wetten en verordeningen.

Volgens planning zou er in september een eerste stuk moeten liggen dat dan in oktober in de raad besproken kan worden. In de maanden erna kan het stuk dan nog worden aangepast, zodat het begin 2013 in de inspraak kan komen. Als alles volgens de planning verloopt kan de eindbehandeling in maart plaatsvinden.

Ons belang
In het plan zouden oplossingen kunnen of moeten komen voor de middellange en lange termijn. Voor het Dorpsraadgebied gaat het dan onder meer over de Sloterweg, de Oude Osdorperweg en de Akerwegen.

Met een driemansdelegatie vanuit Sloten waren we niet slecht vertegenwoordigd in deze bijeenkomst, waar hooguit 15 personen aanwezig waren.

Naast enkele persoonlijke noten heeft onze delegatie vooral aandacht gevraagd voor de verkeersdrukte op de Sloterweg, vooral in de ochtendspits.

Daarnaast is nog eens aangegeven dat er buiten de spits vaak onverantwoord hard wordt gereden. Iets waar enkele verkeersouders van scholen uit Nieuw-Sloten zich bij aansloten, want ook op de Anderlechtlaan, vlakbij verschillende basisscholen, wordt vaak veel te hard gereden.

Tot slot nog eens aandacht gevraagd voor de plannen die eerder door de Dorpsraad Sloten en Stadsdeel Slotervaart zijn opgesteld met betrekking tot de Sloterweg.

De voortgang met betrekking tot dit verkeersproject kan worden gevolgd op de website van het stadsdeel. Inclusief de eerder gehouden enquête en de verslagen van de twee informatiebijeenkomsten.

Arie van Genderen.

Uit: de Westerpost van 18 juli 2012.