Veel belangstelling voor visieontwikkeling Sloten

De door het Stadsdeel Osdorp georganiseerde bijeenkomst op 17 september 2008 over het ontwikkelen van een visie op de toekomst van het dorp Sloten kende een geweldige opkomst. Het zaaltje bij restaurant Syriana zat stampvol.

Historie
Naar goed gebruik begon de avond met een aantal inleiders, zowel van het Stadsdeel Osdorp als van het architectenbureau Bosch en Slabbers. De verschillende sprekers stonden uiteraard uitgebreid stil bij het historisch karakter van het Dorp Sloten. Daarbij werd als een terzijde opgemerkt dat het dorp Sloten niet voorkomt in de Canon van Amsterdam. Gezien de geschiedenis en de huidige situatie zou een vermelding, eventueel samen met de andere dorpen uit de regio Amsterdam, op zijn plaats zijn.

Volgens de inleiders zijn er zoveel waardevolle elementen in het gebied van Sloten dat het belangrijk is om voor de toekomst duidelijk kaders op te stellen. Wat zijn gewenste ontwikkelingen en wat willen we niet? Kaders die ook de basis moeten vormen van het nieuwe bestemmingsplan. Het Stadsdeel wil het hele proces van het omschrijven van die kaders samen doen met de Slotense bevolking.

Active Image

Visiewerkgroep
Om het proces van visieontwikkeling in goede banen te leiden heeft het Stadsdeel een bureau ingeschakeld: Bosch en Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten. Zij hebben als taak om een visiewerkgroep op te starten, die te begeleiden en daarna te rapporteren aan het Stadsdeel. Deze visiewerkgroep zal bestaan uit ongeveer twintig personen, met een onafhankelijke voorzitter. Het moet een gemĂȘleerde groep worden met mensen die wonen en/of werken in Sloten. Na afloop van de bijeenkomst konden mensen die interesse hebben om deel te nemen zich inschrijven. Een vluchtige blik op de inschrijfformulieren leerde dat zeker meer dan twintig mensen zich hadden gemeld.

Heldere afspraken
De vertegenwoordiger van het architectenbureau gaf een uitgebreide toelichting op de werkwijze en het doel van de zes geplande bijeenkomsten. Zo zijn er een aantal spelregels die de deelnemers moeten onderschrijven. Kort samengevat komt het neer op het volgende:
– De randvoorwaarden voor het project moeten helder geformuleerd worden;
– Het proces schept wederzijdse verplichtingen;
– Belangrijk is dat omgangsvormen binnen de groep goed zijn;
– Het project is niet vrijblijvend;
– Het gaat om participatie, dat is niet hetzelfde als besluiten nemen.

Active Image

Zes avonden
Men wil het hele project in zes woensdagavonden afronden. Daarbij is de eerste bijeenkomst uiteraard vooral kennismaken en het opstellen van een lijst met onderwerpen en de planning. De slotavond is gereserveerd voor een inloopsessie waarbij elke Slotenaar informatie kan krijgen over de uitkomsten van het project. In de vier tussenliggende bijeenkomsten worden alle belangrijke onderwerpen besproken en als het goed is monden die besprekingen uit in een visie of aanbeveling.

Bestemmingsplan
Het eindresultaat van de visiewerkgroep zal aan het Stadsdeel worden aangeboden en gaat dan dienst doen als uitgangspunt voor het opstellen van het nieuwe (ontwerp)bestemmingsplan. Dat ontwerpbestemmingsplan gaat vervolgens de inspraak in en kan dan op detail nog worden aangepast. Daarna wordt een definitief bestemmingsplan opgesteld. Wij zullen het hele proces nauwgezet blijven volgen en u via deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 24 september 2008.