Stand van zaken tien bouwprojecten Sloten

Het is bekend dat een aantal ontwikkelaars (bouw)plannen heeft voor plekken in de dorpskern van Sloten en langs de Sloterweg. Vóór corona organiseerde de gemeente hierover inloopbijeenkomsten in de Tuinzaal bij de Molen van Sloten.

Mede door corona hebben deze projecten vertraging opgelopen. Er is dus fysiek nog niets van te merken, maar er is wel vooruitgang in de planontwikkeling: in het vergunningstraject. Diverse projecten zijn in de afgelopen periode besproken met de Dorpsraad Sloten. Stedenbouwkundige Ronald Rijntjes praat alle belangstellenden nu in deze website bij.

Visie van gemeente
Voor alle duidelijkheid: In dit artikel staat hoe de gemeente over de bouwprojecten denkt. Dit artikel verwoordt dus niet (altijd) de mening van de Dorpsraad, werkgroep Sloten of de redactie van deze website. De gemeente meldt dat deze projecten geen van alle al in de fase zijn dat het zinvol is om een informatieavond in het Dorpshuis te organiseren. Het gaat nu om een ‘nieuwsflits’ om tussentijds op de hoogte te zijn. Als er meer bekend is, dan zal de gemeente zeker weer een informatieavond gaan organiseren. Als corona dat toelaat.

Hotel Akersluis 8
Het voormalige restaurant Syriana is al een tijd geleden gesloopt. Ontwikkelaar Midvast heeft inmiddels een vergunning om op deze locatie een hotel te bouwen. Ook het aangepaste bouwplan is reeds goedgekeurd. Het is door de coronacrisis niet duidelijk wanneer de bouwactiviteiten zullen starten.

School in het voormalige Kuiperijmuseum
In het voormalige Kuiperijmuseum, naast de Molen van Sloten, komt een school voor basis- en voortgezet onderwijs. Deze school opent na de zomervakantie hier nu al zijn deuren. Deze particuliere school is gebaseerd op het principe ‘Learning in a Free Environment (LIFE)’. Op dit moment is er een tien jaar geldige vergunning voor de bestemmingswijziging afgegeven. Het verdere vergunningstraject loopt nog.

Bakker en kiosk op het Sloterpleintje
De vergunningaanvraag voor het realiseren van een bakkerswinkel en een rug-aan-rug kiosk loopt nog. Anders dan eerst zijn dit nu ‘detailhandel-aanvragen’ en geen ‘horeca-aanvragen’. De bakkerswinkel komt aan de noordoost-kant van het pleintje, met de rug naar de toegangsweg naar het benzinestation en de wasstraat. In de huidige vergunningsaanvraag is alleen sprake van een aanvraag voor het bouwwerk en niet voor een terras.

(N.B. Door op de afbeeldingen te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Tekening van het bouwplan van de bakkerswinkel op het Sloterpleintje, gezien vanaf het plein met daarachter de benzinepomp.

De kiosk komt op de plaats waar vroeger de haringstal stond. Het ontwerp voor beide objecten is door de gemeente en de Welstandscommissie goedgekeurd. Het betreft volgens de gemeente “een passend ontwerp dat zich voegt naar de omgeving”. De damkeien blijven op het plein liggen. Er blijft voldoende ruimte over om desgewenst nog kleine activiteiten (zoals een Kerstmarkt) op het plein te organiseren.

Tekening van het bouwplan voor de rug-aan-rug kiosk op het Sloterpleintje (plek waar vroeger de haringkar stond) met op de achtergrond de Molen van Sloten.

Vijf woningen Gerrit van der Puijstraat
De vergunningsaanvraag voor de vijf geschakelde woningen aan de Gerrit van der Puijstraat is al in behandeling. Zowel de Dorpsraad als omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen dit bouwplan. Deze bezwaren zijn in een zitting van de bezwaarschriftencommissie behandeld. De uitspraak hiervan zal spoedig volgen. Vergeleken met een eerdere versie is het bouwplan qua gevelindeling en uitstraling nog aangepast. Hierdoor ontstaat, volgens de gemeente “een individueler beeld van de vijf woningen”. Door de getrapte gevels wordt het straatprofiel breder naar de achterliggende straat gezien vanaf de Sloterweg. De gemeente is van mening dat deze woningen “zich voegen naar de omgeving en bijdragen aan een levendigere straat; zeker vergeleken met de gesloten uitstraling van de schuur/garage die daar nu nog staan”.

Tekening van het bouwplan voor de vijf woningen in de Gerrit van der Puijstraat, gezien vanuit de straat kijkend in de richting van de Sloterweg.

Acht woningen op locatie voormalige garage Kuykhoven
Ontwikkelaar LEBO heeft het woningbouwplan van negen woningen aangepast. Er ligt nu een definitief plan, dat beter aansluit op de omgeving. Hiervoor heeft de ontwikkelaar op 2 september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd. De inspraak hierover loopt dus net.

Tekening van het bouwplan voor op de kavel waar vroeger garage Kuykhoven stond, midden in de dorpskern van Sloten, gezien vanaf de Sloterweg, kijkend in de Lies Bakhuyzenlaan, die naar Tuinpark V.A.T. leidt. Hiervoor heeft LEBO op 2 september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd.

Het plan bevat acht woningen. Hiervan zullen twee losse woningen gericht staan op de Sloterweg. Doordat het twee aparte woningen zijn, sluiten zij volgens de gemeente “beter aan in het ritme van het bestaande bebouwingslint”. Tussen beide woningen door blijft een zichtlijn vanaf de Sloterweg naar het achterland behouden. De bouw zal op maaiveldhoogte (dus niet hoger dan de omliggende bebouwing) worden uitgevoerd. Dit sluit aan bij de eisen van de cultuurhistorische verkenning Sloten en het bestemmingsplan.

Aan de Lies Bakhuyzenlaan komen zes woningen te staan. Niet zoals in het eerdere plan direct aan de weg, maar opgeschoven in westelijke richting. Hierdoor is het mogelijk om een loopstrook voor de woningen te realiseren. Om hier de veiligheid van voetgangers te garanderen, zal de gemeente hier – net als elders op het dorp – Slotenaartjes (paaltjes) plaatsen. De Lies Bakhuyzenlaan wordt hierdoor, volgens de gemeente “een passende zijstraat van de Sloterweg”.

De woningen krijgen een hoogte van negen meter. Dat is, volgens de gemeente “acceptabel in verhouding tot de (lichtinval in de) bestaande omringende bebouwing. Deze hoogte is ook vereist, omdat er anders in de woning onder de kap onvoldoende stahoogte over zou blijven om hier een leefbare etage van te maken. De entrees van deze zes woningen zullen ieder een individueel karakter krijgen. Hierdoor wordt het straatbeeld levendig en sluit dit plan beter aan op de bestaande bebouwing. Het bouwplan wordt dus geen ‘dorp in een dorp’. De gemeente verwacht dat deze aanpassing van het plan bijdraagt aan “een betere uitstraling en ruimtelijke beleving op en rond deze kavel”. Het vergunningstraject van deze aanvraag loopt nog. De aangrenzende openbare ruimte aan de Sloterwegzijde en aan de kant van de Lies Bakhuyzenlaan wordt ingericht als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Tekening van het bouwplan van acht woningen op het terrein waar vroeger garage Kuykhoven stond, gezien vanaf de Sloterweg met aanzicht op de zes woningen langs Lies Bakhuyzenlaan en op beide woningen aan de Sloterweg (rechts op de tekening). De streep onderaan geeft het maaiveldniveau van het bouwplan aan. Hoe verder van de Sloterweg, hoe lager het maaiveldniveau.

Osdorperweg 31 – 33
Het voormalige pand van de Rabobank, en later een kantoorpand, aan de Osdorperweg 31-33, krijgt een functiewijziging. De kantoorfunctie wordt omgezet in een woonfunctie. Het is de bedoeling om hier twee appartementen te huisvesten. Dit zullen ruime appartementen worden, waarvan de ene op de begane grond en de andere op de eerste verdieping komt. Aan de gevels zullen geen wijzigen worden gedaan. Deze blijven in de oorspronkelijke staat. Het parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden.

Appartementencomplex Sloterweg 984
In april 2020 is dit bouwplan ingediend voor een complex van 30 appartementen met een parkeerkelder met 20 parkeerplaatsen. Het vergunningstraject hiervoor loopt nog altijd. Hierover is geen nieuws te melden. De welstandscommissie is akkoord op hoofdlijnen. De gemeente is van mening dat “de toevoeging van appartementen op deze locatie zorgt voor een goede mening van een divers woonaanbod”.

Verbeelding van het appartementencomplex. Gezien vanaf de Sloterweg.
Boven: linker zij- en voorgevel. Onder: rechter zij- en voorgevel.

Sloterweg 858: bouwplan woningen
Deze kavel is onlangs aangekocht door een ontwikkelaar die hier momenteel een volumestudie doet. De gemeente heeft hiervoor stedenbouwkundige kaders meegegeven die in lijn liggen met de uitgangspunten van de visie van Bureau Monumenten & Archeologie en de regelgeving in de Welstandsnota. Het plan zal in een vroegtijdig stadium met de omwonenden en de Dorpsraad worden gedeeld. 

Sloterweg 842: vier woningen
Een ontwikkelaar wil op deze kavel vier nieuwe woningen bouwen. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Deze zijn behandeld in de bezwaarschriftencommissie. De uitspraak hiervan zal spoedig volgen. Het bouwplan is door zowel de gemeente als de Welstandscommissie akkoord bevonden. De gemeente is van mening dat het ontwerp “zich voegt naar deze plek en dat de cultuurhistorische waarden en het raamwerk worden gerespecteerd”. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost en aan de Sloterweg kant zal de sloot verbreed worden.

Sloterweg nabij 715: zelfbouw-locatie C
De zelfbouwers van een aantal kavels hebben inmiddels hun omgevingsvergunning ingediend. Het bouwrijp maken van de kavels is aan de gang. Mits de bouwvergunningen zijn verleend en het bouwrijpen van de kavels gereed is, worden de kavels aan de zelfbouwers opgeleverd.

Tamar Frankfurther; 4 september 2021.