Sloterwegbewoners: “Help! Die drempels zorgen voor scheuren in mijn huis.”

Het begon er al mee dat de gemeente op de smalle veendijk andere verkeersdrempels op de Sloterweg heeft geplaatst dan was afgesproken. Dat wil zeggen, ze zouden ’trillingenvrij’ zijn, geschikt voor de bus, veilig voor de fietsers en dwingend tot maximaal 30 km/uur. Bovendien werd niet het hele afgesproken pakket van tijdelijke maatregelen ingevoerd, maar alleen maar een klein deel daarvan.

Huis trilt kapot aan de Sloterweg. Foto Tamar Frankfurther.

Effectieve maatregelen om het voortrazende verkeer over Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg tot aan de Huizingalaan te dwingen niet harder dan 30km/uur te rijden te laten en om fietsers te beschermen bleven uit.

Langs de drempels
De gemeente plaatste drempels die alleen effectief zijn met twee naast elkaar of met geleiders erlangs (zogenaamde chicanes). Er werden wel 30 km-borden geplaatst op een deel van het hele traject, maar vrijwel niemand houdt zich aan die snelheidslimiet. Voertuigen rijden op hoge snelheid met gemak lángs de drempels, soms zelfs langs de linker kant, om in te halen. Je kunt zelfs met 70 km/uur over deze drempels rijden. Om geen vertraging op de weg te veroorzaken, rijden ook veel grote en zware voertuigen, zoals vrachtwagens en bussen, niet allemaal over het midden van de weg.

Trillingenonderzoek
Het is dan ook niet vreemd dat de bewoners van de Sloterweg na de plaatsing van de verkeerde drempels ogenblikkelijk merkten dat het foute boel was. De werkgroep Sloten en de bewoners trokken meteen aan de bel bij de gemeente. Het projectteam regelde dat er snel een trillingenonderzoek, een SBR-Meetrapportage, is uitgevoerd door Fugro. Inmiddels liggen de uitslagen van dat onderzoek al een tijdje bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Tot ongenoegen van de bewoners zijn de uitkomsten nog niet gedeeld met de bewoners. De bewoners horen weinig of niets en weten dus ook niet of de gemeente actie gaat ondernemen, wanneer dat dan zou zijn en of de schades aan hun woningen door de gemeente worden erkend.

Wegversmallingen
Vervolgens heeft de gemeente – in een poging om de snelheid van het verkeer te verlagen – wel al snel bij twee drempels een wegversmalling aangebracht. In feite is dit het herstel van de oude situatie met chicanes, maar dan mét drempel en voorrangsregeling. Dit zorgt op deze plekken inderdaad voor een verlaging van de snelheid. Maar, ook dan blijft er volgens de bewoners nog sprake van onaanvaardbare trillingen. Men kan immers met te hoge snelheid over deze drempels heenrijden.

Bovendien bleek dat de versmallingen op de weg meteen al weer tot ruzies tussen automobilisten leiden, ondanks de ingestelde voorrangsregels. Als een automobilist vanaf de ‘verkeerde’ kant tóch voorgaat, roept dit woede op bij tegenliggers. U ziet hier hoe er dan zomaar een langdurige patstelling kan ontstaan: De voertuigen staan neus-aan-neus midden op de versmalling en beide partijen weigeren achteruit te rijden. Ondertussen vormen zich op de Sloterweg in mum van tijd aan beide kanten lange rijen wachtenden, die luid toeterend hun ongenoegen over het oponthoud laten blijken. Men heeft deze sluiproute immers juist gekozen als snelle route naar de A4.

Wie ziet hoe snel deze filevorming ontstaat, ziet daarin bewezen dat deze slappe tijdelijke maatregelen ook niet geleid hebben tot een vermindering van het aantal voertuigen. Nog altijd rijden er al gauw zo’n 15 duizend motorvoertuigen per etmaal over de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde. De trillingen gaan voor de Sloterweg-bewoners en hun kwetsbare woningen dus dag en nacht door…

Alleen een deel van het noodpakket
Slechts op een deel van de Sloterweg geldt nu 30 km/uur. Maar de gehele route zou dat krijgen: vanaf het stuk op de Vrije Geer waar het nu al 30 km is, over het stuk met 50 km en het stuk van 30 km adviessnelheid heen, dus ook over de ‘blackspot’ op de kruising Vrije Geer Ditlaar. En ook over de Sloterweg voorbij de turborotonde. Ook Nieuw Sloten zou overbruggingsmaatregelen krijgen. Het is op de Sloterweg Oost veel minder druk, maar het is hier zeker niet minder gevaarlijk! Verkeer dat knooppunt ‘Nieuwe Meer’ wil ontlopen, racet hier over de smalle weg waar bovendien geen voetpad is. Fietsers zijn ook op dit stuk Hoofdnet Fiets vogelvrij.

Noodkreten van bewoners
De bewoners zijn ten einde raad. Niemand reageert op hun noodkreten. Niet de gemeente, niet de portefeuillehouder, niet de leden van de stadsdeelcommissie. Ondertussen raast het verkeer voort en trillen hun huizen kapot… De overgrote meerderheid van het verkeer rijdt veel sneller dan 30 km/uur. Gaat de gemeente straks hun schade vergoeden? Enkele voorbeelden van hun noodkreten:

* “Als bewoners van een huis aan Sloterweg is ons woongenot, sinds enige weken, tot nul gereduceerd. Heden ten dage wonen wij in een verkeersriool.”

* “Op de tekentafel van ambtenaren zorgen enkele drempels en borden met 30km/uur misschien voor een afname van het verkeer dat zich ook nog eens aan die lage snelheid houdt, maar de realiteit is helaas anders. Een voorbeeld: Een vijf-assige betonmixer, gewicht ± 40 ton, dendert over de drempel voor mijn huis. Ramen kraken in de sponningen. Een siddering trekt door het huis.”

* “24 uur per dag is er nu een constante trilling in ons huis voelbaar. Fietsers functioneren als snelheidsremmers. Dus niet de drempels! Het is ongehoord wat ik uit mijn raam zie gebeuren.”

* “… Ondertussen vertoont het stucwerk in onze woonkamer inmiddels een scheur. Wie kan ik aansprakelijk stellen voor de schade, die is ontstaan en mogelijkerwijs nog gaat ontstaan? Nog steeds geen antwoord hierop van de gemeente…”

* “Bij ons huis is een versmalling aangebracht. Dat zorgt voor agressie onder de automobilisten. ‘Heerlijk’ dat geclaxonneer de hele tijd. De snelheid is hier wel iets afgenomen, maar helaas zijn ook nu de trillingen nog voelbaar.”

Tamar Frankfurther, 20 april 2021.