Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XVII

Extra consultatie over Sloten en Nieuw Sloten Autoluw van start

Op donderdag 22 april 2021 namen ongeveer 600 belangstellenden, vooral uit (Nieuw) Sloten, De Aker en Badhoevedorp, mee aan de digitale consultatie over de verkeerssituatie op en rond Sloten. Die middag sprak de gemeenteraad van Amsterdam hier ook al over.

(N.B. Door op de afbeelding te klikken kan een vergrote weergave worden getoond.)

Voor zover dat was op te maken de vergadering lijken bijna alle gemeenteraadsleden te onderkennen dat de huidige verkeerssituatie op de Sloterweg onverantwoord onveilig is. Over de te kiezen oplossing verschillen de meningen. Vooral de raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, SP en de Partij voor de Ouderen en wethouder de Vries spreken zich duidelijk uit voor een fietsveilige en leefbare Sloterweg.

Visie van de wethouder
Wethouder Egbert de Vries is duidelijk goed doordrongen van de noodzaak om de Sloterweg snel fietsveilig te maken en over de huidige verkeerssituatie zei hij: “Het is betreurenswaardig om te horen hoe automobilisten omgaan met de ingevoerde tijdelijke verkeersmaatregelen op de Sloterweg. Dat dit gebeurt is voor mij vooral het bewijs dat hier écht sprake is van een groot probleem, dat we iets moeten doen aan het autoverkeer en dat we – zoals de heer Ernsting van GroenLinks ook zegt – vaart moeten maken om de kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers, op dit Hoofdnet Fiets beschermen. Daarom kom ik komend najaar al met een voorstel naar de raad. Natuurlijk sluiten die plannen dan goed aan op het Mobiliteitsplan van Nieuw-West, dat direct na de zomer ook de inspraak ingaat. Hoe dan ook, we gaan iets met de Sloterweg doen dat leidt tot minder verkeer. ‘De kwestie Sloterbrug’ moet er vanuit gaan dat er minder verkeer over de Sloterweg rijdt. Dat is dus automatisch al een randvoorwaarde.”

Wethouder over moties
Als reactie op raadsleden, zei de wethouder: “Zoals mevrouw van Soest van de Partij voor de Ouderen (motie Sloterbrug) al aangeeft, staan de belangen over de te kiezen oplossing voor de Sloterweg lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat dan ook niet lukken om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee zal zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ik kan nog niet zeggen welke variant er straks uit gaat rollen. Wat ik wel weet, is dat de verkeersveiligheid uiteindelijk leidend zal zijn bij die keuze. En dat geldt zowel voor de te vinden oplossing voor de Sloterweg als voor de Sloterbrug. Op beide plekken is het nu onverantwoord gevaarlijk. Beide projecten moeten dus zo snel mogelijk – wel in onderlinge samenhang – worden opgepakt en uitgevoerd. Het besluit hierover moet dit jaar nog in de gemeenteraad genomen worden.” De partijen Denk en het CDA dienden moties in dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar knelpunten, extra rijtijden, trajectcontrole en een vrij liggend fietspad. De wethouder ontraadde alleen laatst genoemde motie, “Daar is op deze smalle dijkweg gewoon geen ruimte voor”. Hij zei dat trajectcontrole om 30 km/uur te handhaven misschien bijdraagt, maar niet dé oplossing kan vormen.

Consulatie over veel méér dan alleen de Sloterweg
Voorafgaand aan de extra consultatie in de avond van 22 april 2021 over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ was niet duidelijk waar deze precies over zou gaan. Het projectteam presenteerde deze bijeenkomst alsof het alleen specifiek over de westelijke helft van de Sloterweg, tussen de dorpskern en de rotonde, zou gaan. Al snel bleek dat hiermee bedoeld word dat men zich eerst wil richten op het aanpakken van de kern van het probleem op de Sloterweg West en vervolgens op wat voor gevolgen dat heeft voor onder meer de Ditlaar, Vrije Geer en Nieuw Sloten.

Portefeuillehouder Erik Bobeldijk meldde dat het project moet passen binnen de door de gemeente bepaalde taakstelling. Dat er straks op de smalle Sloterweg als Hoofdnet Fiets dus minder voertuigen (maximaal 6.000 auto’s per etmaal) mogen rijden, omdat het hier veiliger en leefbaarder moet worden. Hij benadrukte dat het inspraakproces zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat er nog geen keuze is gemaakt voor een voorkeursvariant. Alle belangen worden vervolgens door de politiek afgewogen. Tot slot benadrukte Bobeldijk dat er ook doelgericht te werk wordt gegaan en dat er nu écht een oplossing moet komen, omdat het onverantwoord is om de onveiligheid op de Sloterweg langer te laten voortduren dan strikt noodzakelijk.

Vier oplossingsvarianten voldoen aan norm
Projectleider Sander Smit van de gemeente gaf aan dat – voor welke oplossing ook gekozen gaat worden – het vergroten van de verkeersveiligheid op het Hoofdnet Fiets de belangrijkste opgave is: “Dat betekent dat er per etmaal maximaal 6.000 auto’s over de westtak van de Sloterweg mogen rijden. Volgens de officiële landelijke norm zou dat eigenlijk 5.000 moeten zijn. Wij gaan in Amsterdam iets ruimer met die grenzen om. Van de elf varianten die wij hebben kunnen bedenken, blijven er vier over die voldoen aan dat maximale aantal voertuigen en die fysiek uitvoerbaar zijn op de smalle dijkweg.” Tijdens de informatieve bijeenkomst werden de varianten gepresenteerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de te nemen maatregelen op de Sloterweg en in Nieuw Sloten, maar ook naar de effecten op andere wegen en kruispunten in de wijde omgeving. Er leken geen onoverkoombare knelpunten te zijn; wel mogelijke kruispunten die extra aandacht behoeven. Meer weten? Klik dan hier. Daarna werden er ook allerlei vragen beantwoord. De antwoorden van alle gestelde vragen komen in mei op de website amsterdam.nl/projecten/sloterweg/ te staan.

Tamar Frankfurther; 28 april 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/