Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel XIV

Alternatieve ‘autoluw’-plannen voor de Sloterweg?

In de nu al tientallen jaren durende strijd om de Sloterweg weten er steeds weer belanghebbenden, maar ook ambtenaren en bestuurders alternatieve plannen te bedenken, om te voorkomen dat men straks niet langer via de Sloterweg rechtstreeks naar de A4 kan rijden. Via het ‘Hoofdnet Auto’ – dat momenteel veel minder benut wordt dan de Sloterweg – duurt die rit immers wel tot twee of drie minuten langer.

Als de Sloterweg een éénrichtingsweg zou worden, moeten de enorme vrachtwagencombinaties van de Slotense transportbedrijven telkens door Nieuw Sloten en over de smalle Vrije Geer en Ditlaar rijden. Daar zit niemand op te wachten… Foto: Tamar Frankfurther.

Wie sommige van die plannen voor het eerst hoort, denkt dat ze inderdaad wel een mogelijke oplossing bieden. Niet zo gek, want ze zijn ooit al wel eens bedacht en onderzocht. Maar, wie dóórdenkt of de geschiedenis van de Sloterweg kent, ziet dat deze plannen geen soelaas bieden. Ze opnieuw onderzoeken draagt wel weer bij aan uitstel van de structurele oplossing.

Helaas lijkt het erop dat nieuwe wethouder de Vries en portefeuillehouder Bobeldijk ervoor kiezen om ook alternatieve plannen, als waren ze ‘nieuw’, te gaan onderzoeken. Dat zorgt voor fors uitstel, al gauw zo’n 9 maanden. Zo kondigt de brief van wethouder de Vries aan de gemeenteraad van 1 maart onder andere onderzoek naar de mogelijkheden van éénrichtingverkeer aan.

Eénrichtingverkeer op de Sloterweg?
Instelling van éénrichtingverkeer lijkt op het eerste gezicht ten goede te komen aan de veiligheid op de smalle Sloterweg. Er is echter geen diepgaand onderzoek nodig om te in te zien dat dit helemaal geen goed idee is, niet voor de veiligheid, maar evenmin voor de bereikbaarheid van Sloten en voor de leefbaarheid in Nieuw Sloten. Er zijn tal van overwegingen waarom men hier niet voor zou moeten kiezen.

In de eerste plaats blijven Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer belangrijke schakels in het ‘Hoofdnet Fiets’. Over de volle lengte van dit traject zal het fietsverkeer dus in twee richtingen moeten kunnen blijven rijden, en wel op een veilige manier. Ook over de ‘black-spot’, het kruispunt Vrije Geer – Ditlaar, waar al twee fietsers het leven lieten. Dat éénrichtingverkeer kan dus niet voor fietsers of voetgangers gelden.

Als de Sloterweg een éénrichtingsweg zou worden, moeten de enorme vrachtwagencombinaties van de Slotense transportbedrijven telkens door Nieuw Sloten en over de smalle Vrije Geer en Ditlaar rijden. Daar zit niemand op te wachten…

En dan de alternatieve routes, die gebruikt moeten worden bij éénrichtingsverkeer op de Sloterweg. De enige parallelle weg waarlangs het verkeer in tegenovergestelde richting zal kunnen rijden is in het geval van Sloterweg de Plesmanlaan. Dat betekent dat ook alle bestemmingsverkeer voor Sloten dwars door de woonwijken van Nieuw Sloten zal moeten gaan rijden. Verkeersoplossingen met één rijrichting kunnen nu eenmaal alleen goed toegepast worden bij wegen met zijstraten en parallelle wegen op relatief korte afstand. Daarom leent de Sloterweg zich helemaal niet voor dit soort oplossingen.

Onder het bestemmingsverkeer vallen ook de zware vrachtwagencombinaties van de transportbedrijven aan de Sloterweg tussen dorpskern en turborotonde. Ook die zullen via Ditlaar en Vrije Geer over de Laan van Vlaanderen West naar de Plesmanlaan of vice versa moeten rijden. Dat traject kan oplopen tot 3 km. Voor de bewoners waarschijnlijk nog een groter probleem dan voor de chauffeurs.

Een andere onvermijdelijke consequentie hiervan is ook dat er een einde komt aan de OV-verbinding. Geen bus 195 meer! Daarmee worden de landelijke CROW-normen*) voor maximale loopafstanden voor lokale bussen respectievelijk trams fors overschreden. Hoe komen de bewoners nog bij de winkels en bij metro- en treinstations?

Ook de OV-bereikbaarheid van de vele bezoekers van Sloten neemt sterk af: of het nu gaat om de vele volkstuinders, de kerk(hof)- en de concertgangers, de toeristen, de scholieren voor speciaal onderwijs De Driesprong of om de bezoekers van al die uiteenlopende sportaccommodaties in het Sportpark Sloten. Het wordt óf (gevaarlijk) fietsen óf met de auto (zonder parkeergelegenheid).

Zeker, het momenteel tot meer dan 15 duizend motorvoertuigen per (werk-etmaal) over Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg oplopende aantal zal fors teruglopen. Globaal de helft zal echter op de heen- of terugweg een andere route moeten kiezen. Ervaring en onderzoek leren dat dit onmiddellijk resulteert in een verschuiving naar de woonwijken van Nieuw Sloten.

Die afname is bovendien lang niet groot genoeg om te voldoen aan de landelijke CROW-norm voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom: maximaal 5 duizend bewegingen of de 6 duizend bewegingen, die wethouder de Vries zelf als maximum noemde in de Commissievergadering van 4 februari jl. In feite is de Sloterweg volgens de CROW-systematiek echter “een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom die een 30 km regime verdient, met een maximum van 2.500 voertuigbewegingen per etmaal”!

Tot slot. Als automobilisten geen tegenliggers meer hebben, gaat men zéker nog sneller rijden, met alle extra onveiligheid voor fietsers van dien. Snelheidsonderzoek in 2019 op de Sloterweg liet zien dat ruim de helft van de automobilisten harder rijdt dan de toegestane 50 km/uur. Bijna een kwart reed harder dan 70 en er werden snelheden gemeten tot 139 km/uur!

Privé-fietspad naar hockeyclub?
De actiegroep GBW, die actie voert tegen de plannen van ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw”, schaart zich achter het plan van hockeyclub Xenios. Deze club was gevestigd aan de westzijde van de dorpskern, maar is vorig jaar naar het grote sportpark Sloten verhuisd. De kern van het plan is om het sportpark via de Sloterweg ook voor doorgaand verkeer bereikbaar te houden, zodat het vanuit alle windrichtingen – Sloterweg West, Sloterweg Oost, Anderlechtlaan vanuit het Noorden en A4 vanuit het Zuiden – rechtstreeks per auto bereikbaar blijft. De veiligheid van de per fiets komende sporters zou dan moeten worden gewaarborgd door de aanleg van een fietspad in twee richtingen langs wielercircuit en mountainbike-parcours van wielervereniging ASC Olympia op het Sportpark. Er zijn tal van redenen waarom dit niet alleen een zeer gedeeltelijke, maar ook een zeer schadelijke oplossing zou zijn.

Het eerste bezwaar is van principiële en tegelijk ook zeer praktische aard. Alleen de fietsveiligheid van een beperkte groep sporters wordt ermee gediend. Alle andere fietsers, zowel bezoekers als bewoners, blijven aangewezen op de levensgevaarlijke Sloterweg, terwijl dát ‘Hoofdnet Fiets’ is.

De drie verschillende mogelijke toegangen – naast de hoofdingang – brengen alle met zich mee dat er óf tunnels moeten worden gegraven onder het wielercircuit door óf dat er een weg gebaand moet worden dwars door de smalle strook groen met struikgewas en bomen, die het Sportpark scheidt van de tuinen van de omwonenden. Het bestaande mountainbike parcours zou moeten verdwijnen, bomen gerooid, het terrein geëgaliseerd.

Het Sportpark maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur en een fietspad dwars door de Ecologische hoofdstructuur die het wielercircuit omzoomt, betekent een sterke verstoring van zeldzame fauna. Voorbeelden zijn bosuil, bonte specht, ijsvogel, koekoek, maar ook verschillende soorten watervogels en – de processierups bestrijdende – vleermuis. Deze verstoring is in strijd met de Wet Natuurbeheer.

Door Xenios en de Actiegroep GBW wordt met name de noodingang bij de dorpskern gepropageerd als alternatieve ingang. Daar zijn echter nog meer bezwaren van kracht. Om te beginnen werd al in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen in 2005 vastgesteld dat dit de minst geschikte toegang is uit bereikbaarheidsoogpunt voor de gebruikers en benut moet worden als nood- en bedrijfsingang.

Op last van de politie is uit sociale veiligheidsoverwegingen deze noodtoegang in principe gesloten. Voorheen hingen er dan ook van tijd tot tijd politiehelikopters met zoeklichten boven het park, op zoek naar vluchtende criminelen.

Tot slot. Er zou bovendien een fietsbrug aangelegd moeten worden over het parkeerterrein bij volkstuinencomplex ‘Eigen Hof’. Nog los van het verlies aan schaarse parkeerruimte is dit bij openstelling ook een aantrekkelijke dagelijkse ‘hangplek’ voor drugsdealers, zeker geen gezonde combinatie met jeugdige sporters.

Portefeuillehouder Bobeldijk heeft de redactie van deze Nieuwsbrief recent nog schriftelijk laten weten dat dit plan niet zijn steun heeft en bovendien een gemeenteraadsbesluit zou vergen. Dat is ook logisch. De Sloterweg blijft hoe dan ook toch ‘Hoofdnet Fiets’ en dit plannetje biedt geen oplossing voor de onveiligheid voor overige fietsers op de Sloterweg, waaronder de bewoners zelf. Het is zeker niet in het belang van álle fietsers.

*) Volgens de ‘Leidraad’ van het ‘Centrum voor Regelgeving en Onderzoek Grond- Wegen- en Waterbouw en Verkeerstechniek’. Deze normen zijn juridisch dwingend genoeg voor de beoordeling van de kwaliteit van het openbaar bestuur!

Tamar Frankfurther; 29 maart 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/