Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VII

“Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” kopt de Westerpost op 1 april 1998. Op 7 oktober 2009 schrijft dezelfde krant: “Variant 11 ontbrak: niets doen”. Dáár kiezen de bestuurders voor!

Op 5 januari 2012 bespreekt stadsdeel Nieuw-West ‘variant 12’ met de bewoners, met o.a. afsluiting van de Vrije Geer tijdens de spits. Op 11 september 2013 zegt de stadsdeel-bestuurder “dat afgezien wordt van het autoluw maken van de Sloterweg”. Opnieuw: “Niets doen!” Gaat dat nu voor de vierde keer gebeuren?

De Sloterweg (Hoofdnet Fiets) is zéér gevaarlijk voor fietsers…

Verkeerscommissie akkoord met noodplan Sloterweg
1 December 2020. De Centrale Verkeercommissie Amsterdam gaat na een spoedprocedure akkoord met het tijdelijk maatregelenpakket voor de Sloterweg. Instelling van een 30 km-zone, verwijdering van wegversmallingen en vervanging en uitbreiding door effectieve, bus-vriendelijke drempels vormen de kern van dit noodpakket. De plaatsen waar de drempels moeten komen, zijn al in beeld gebracht. Het noodplan is gericht op overbrugging tussen nu en het in de loop van 2021 verwachte ‘Autoluw voor Sloten en Nieuw Sloten’. De verkeerspolitie oordeelt dat er vanwege de levensgevaarlijke situaties zo spoedig mogelijk maatregelen getroffen moeten worden. De aannemer staat klaar.

Laat stadsdeel de Slotenaren nu opnieuw in de kou staan?
Inmiddels zijn wij drie bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissie waarin uitvoerig gesproken is over ‘Sloten en Nieuw Sloten Autoluw’ verder. De vele insprekers uit De Aker krijgen elke keer van portefeuillehouder Bobeldijk te horen dat hij zeker zorgvuldig naar alle opgesomde problemen zal kijken. Tegelijk benadrukt hij dat hij een advies over ‘Autoluw’ aan het gemeentebestuur, gezien de urgentie, zo mogelijk nog voor de jaarwisseling wil behandelen in de stadsdeelcommissie. Talloze malen benadrukt hij het belang van een korte termijn oplossing voor de zeer onveilige Sloterweg. We zijn nu bijna drie weken verder. Er is niets gebeurd, anders dan dat er halverwege de Sloterweg een 30-kmbord geplaatst is. Wordt er werkelijk opnieuw getraineerd onder het mom van zorgvuldigheid? Stroperigheid en traagheid zijn in dit geval het toppunt van ónzorgvuldigheid!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 23 december 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/