Plan ‘Autoluw’ terug naar de tekentafel?

Nieuw-West – Tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie op 24 november 2020 werd een groot deel gewijd aan insprekers bij het Plan ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’. Als het aan die insprekers ligt, dan moet dat plan terug naar de tekentafel en plaatsmaken voor een integraal plan voor heel Nieuw-West.

Onderwerp van discussie: Sloterweg-West, zondagmiddag 14.00 uur.. (Foto: Cees Fisser).

Uit de Stadsdeelcommissie
Begin november stond de Startnotitie ‘Autoluw Sloten en Nieuw Sloten’ op de agenda van onze Stadsdeelcommissie (sdc). Op 10 november pleitten insprekers – in afwachting van ‘Autoluw’ – voor tijdelijke maatregelen die de verkeersveiligheid voor fietsers op de Sloterweg al op zeer korte termijn kunnen verbeteren. Op 24 november hadden zich 7 insprekers, – op één na – tegenstanders uit De Aker en Osdorp gemeld.

Inspreker over Autoluw
Carolien Tijssen beet het spits af. Zij wilde de sdc-leden meenemen naar “de oplossing van gisteren, die het probleem van vandaag vormt. Eind vorige eeuw is in Amsterdam-West veel gebouwd, zoals de wijken Nieuw Sloten en De Aker. Veel mensen hebben er geld aan verdiend: tuinders, gemeente en projectontwikkelaars.

Planologisch is er toen iets niet goed gegaan: er is nu overlast op de uitvalswegen, die mogelijk nooit als hoofdwegennet waren bedoeld, maar wel als zodanig in gebruik zijn; of te optimistisch zijn ingeschat”. Tijssen doelde daarmee op de eenbaansbrug in de Ookmeerweg waarover nu al het verkeer van 10.000 inwoners richting de oprit van de A9 zou moeten rijden. Iets wat zelfs nu – in Coronatijd – tot veel vertraging op die brug leidt.

Verplaatsing problemen
Tijssen: “Wegens de filevorming daar, zoeken bewoners van de Aker andere routes, zoals via Sloten en Nieuw Sloten. Om dat zogenaamde ‘sluipverkeer’ terug te dringen, is er een plan gemaakt. Met elektronisch toezicht, wordt om Sloten en Nieuw Sloten een soort muur geplaatst. Nog los van mogelijke strijdigheid met privacywetgeving leidt dit plan tot een ‘verkeersinfarct’ voor bewoners van De Aker.

In het plan is rekening gehouden met een ‘waterbedeffect’ in Badhoevedorp, maar niet met het waterbedeffect in en rondom De Aker. Hierdoor lijkt het plan wel een oplossing voor verkeersoverlast in Sloten en Nieuw Sloten, maar verlegt het plan de problemen naar de Huizingalaan en de Ookmeerweg. De bewoners van De Aker zitten gevangen in de beperkte uitvalswegen van hun eigen wijk. Dat zou leiden tot nieuwe oplossingen, die telkens weer tot nieuwe problemen leiden.”

Zorg voor integraal plan
Daarnaast had Tijssen bezwaren tegen het verbod om rechtsaf te slaan vanaf de Baden Powellweg richting de Sloterbrug. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk een nieuwe ‘sluiproute’ via de Frankfurthersingel en de Akersluis. [met Basisschool Het Bovenland; red.]

Daarom riep zij de sdc op “om te zorgen voor een integraal plan voor de ontsluiting van Nieuw-West in zijn geheel. Mét de burgerparticipatie die hoort bij een volwassen democratie. Het huidige plan was niet bekend bij de bewoners en de communicatie hierover vindt selectief plaats. De bewoners van De Aker ervaren dit als ‘het over de schutting gooien van een probleem en zoek het zelf lekker uit’!”

In feite had mevrouw Tijssen slechts drie minuten nodig om de gehele problematiek rond het Plan ‘Autoluw’ te benoemen, inclusief het onprettige gevoel in De Aker over ontbrekende communicatie met de bewoners in die wijk. Zij vindt dat een definitieve oplossing voor een veiliger Sloterweg deel moet uitmaken van een integraal plan voor heel Nieuw-West. Op korte termijn zijn wel tijdelijk maatregelen nodig. De brug en de Ookmeerweg zelf moeten breder, naar 2 x 2 rijstroken.

Overige insprekers
Omdat Tijssen al zo’n compleet beeld schetste, is bij het samenvatten van de andere insprekers vooral gekeken naar aanvullende argumenten.

* Inspreker Laurens Keers ziet het als nadeel dat bewoners van Sloten en Nieuw Sloten wel via de Laan van Vlaanderen en de Plesmanlaan naar De Aker mogen rijden, maar dat bewoners van de Aker het omgekeerde recht niet krijgen. De Alpen is geen Plusnet Auto, maar krijgt wel tienduizenden auto’s te verwerken. Keers wees op de toename van CO2 en fijnstof, wegens het omrijden, én op de hoge kosten voor het ombouwen van de rotonde tot een T-kruising, wat niet bijdraagt aan verkeersveiligheid. Naast vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit De Aker en Osdorp wil Keers ook vertegenwoordigers uit Badhoevedorp aan tafel voor een geheel nieuw plan, waarbij het wegennet de behoefte aan vervoer kan behappen. Hij wil zich hiervoor inzetten.

* Marc Berns sprak in over het ontbreken van goed openbaar vervoer tussen De Aker en Sloten/Nieuw Sloten. Hij is het niet eens met het Plan ‘Autoluw’, omdat het tijdens de spits in álle straten van Nieuw-West druk is. Nieuw Sloten is dus geen uitzondering en moet ook niet zo behandeld worden. Door het uitsluiten in gebieden zouden ’twee klassen burgers’ ontstaan: ’tweederangs Osdorpbewoners’. De reistijd zou voor hen kunnen verviervoudigen. Door de Sloterweg éénrichting te maken in de drukste rijrichting tijdens de ochtend- en avondspits, is een ‘knip’ in de weg niet nodig, mits je flitscamera’s neerzet tegen ‘verheershufters’.

* Aissam Errani pleitte voor een nieuw integraal plan, want het sociale leven (rijden naar sportclub of huisarts) wordt geraakt. Het huidige plan maakt de problemen in de omliggende wijken groter; het plan is niet proportioneel.

* Piet Boon uit Nieuw Sloten is vóór de noodmaatregelen op de Sloterweg, waarom op 10 november was gevraagd. Hij vroeg het db waarom in dit plan alleen naar Sloten en Nieuw Sloten gekeken is, en niet naar De Aker, terwijl deze wijken wél een gezamenlijk Gebiedsplan hebben? Ook verwacht hij meer verkeersdruk op de Pieter Calandlaan en de Lelylaan van verkeer naar de A10. Boon had uitgerekend dat ‘een inrijdverbod alleen tijdens de spitsuren’ voldoende zou zijn om voor de gewenste afname van autoverkeer op de Sloterweg te zorgen. 24/7 is niet nodig. Hij vond dat eerst aan bepaalde randvoorwaarden voldaan moet zijn, zoals een fijnmazig openbaar vervoer en verbetering van de uitvalswegen S106/S107, voordat gedacht mag worden aan tijdelijke afsluitingen.

* Marc Makkes vertelde dat het Dorp Sloten na 30 jaar weer leefbaar kan worden. En dat in het plan diverse maatregelen worden aangekondigd om de doorstroming op andere wegen te bevorderen. Een voetgangersbrug naar Het Bovenland, waar Mario van Dregt (50Plus) naar vroeg, wordt volgens Makkes toegepast bij drukke provinciale wegen; niet binnen de bebouwde kom. Daarnaast los je daarmee de veiligheid voor fietsers niet mee op.

* Als laatste inspreker herhaalde Sanjay Kumar dat ook hij het gevoel had om als bewoner uit De Aker als ’tweederangs burger’ te worden weggezet, omdat hij het Plan ‘Autoluw’ via Facebook moest horen.

Reactie Erik Bobeldijk
Dagelijks bestuurder voor Verkeer, Erik Bobeldijk (SP) legde de procedure uit. Uiteindelijk bij een definitief plan, (hoe dat er ook uit zal zien), beslissen het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Stadsdeel Nieuw-West denkt mee en adviseert. Op diverse plekken in het stadsdeel maken auto’s meer gebruik van routes door woonwijken, dan van het Plusnet Auto. Hierdoor ontstaan problemen met de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De Sloterweg staat hierbij op nummer één.

Het Plan ‘Autoluw’ is pas nét begonnen met een ‘startnotitie’. Op basis van alle reacties die nu binnenkomen, schrijft de gemeente een Nota van Uitgangspunten (NvU). Op deze NvU kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen, zonder onderscheid van de wijk waarin je woont.

Bobeldijk zegde toe op korte termijn met een aantal insprekers om tafel te willen, om de gehele problematiek van het autoverkeer op een rij te zetten. Vanuit zijn rol ging hij niet in op detailvragen, omdat hij die vragen wil doorgeven aan het gemeentelijke Projectteam. Bobeldijk: “De eindoplossing is een hele uitdaging, die ik niet uit de weg wil gaan.” Daarna volgde een vragenronde van de sdc-leden. Maar dat voert te ver voor dit artikel.

Intussen is de website www.goedbeterwest.nl opgericht die moet bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers in heel Nieuw-West. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Cees Fisser

Uit: de Westerpost van 3 december 2020.