Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Sloten en Oud Osdorp?

Bewoners van Sloten en Oud Osdorp ontvingen op 30 mei 2022 een bewonersbrief van Rutger Groot Wassink, verantwoordelijk wethouder voor de opvang van vluchtelingen.

De wethouder: “Veel Oekraïense vluchtelingen worden op het ogenblik opgevangen in hotels en in hostels. Die zijn niet geschikt voor de lange-termijnopvang. We weten niet hoe lang de oorlog nog gaat duren. Daarom zoekt de gemeente nu naar locaties waar de vluchtelingen uit Oekraïne terecht kunnen voor een periode van één tot drie jaar.”

Misschien komen hier tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne te wonen.

Niets is al duidelijk en niets staat al vast
Desgevraagd laat woordvoerder Joric Kerstens weten: “De gemeente doet in juni op negen plekken in Amsterdam vooronderzoek om te bepalen of het zin heeft om écht te gaan onderzoeken of een locatie geschikt is voor vluchtelingenopvang. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners meteen vanaf de start worden meegenomen in het proces van de eventuele komst van een tijdelijke vluchtelingenopvang naar hun buurt. Vandaar dat de wethouder ervoor kiest om nu al een bewonersbrief rond die locaties te laten verspreiden. Groot Wassink wil optimale transparantie en wacht dus niet met informeren totdat duidelijk is dat een bepaalde locatie geschikt bevonden is. Dat er nu een ‘quickscan’ plaatsvindt, betekent dus nog niet dat ergens ook echt vluchtelingen opgevangen gaan worden.”

Omdat het om een eerste basisonderzoek gaat, kon de woordvoerder ook nog niets zeggen over zaken als:
* het aantal vluchtelingen per locatie;
* of het op Sloten alleen om gebruik van het clubgebouw gaat of ook om gebruik van de kunstvelden (en hoe dat dan in zijn werk gaat).

Kerstens wist ook nog niet te vertellen waar de in de brief genoemde ‘Voorzieningenkavel’ in de Lutkemeerpolder precies ligt. Het is dus onduidelijk of het hier gaat om het reeds ‘ontwikkelde’ en geasfalteerde deel, of om het betwiste landbouwdeel waar Behoud Lutkemeer ‘Voedselpark Amsterdam’ hoopt te realiseren.

Mondelinge vragen Van ’t Hek
Stadsdeelcommissielid (en Slotenaar) Monique van ’t Hek (D66) heeft hierover op 14 juni acht mondelinge vragen aan het College van B&W gesteld.

Van ’t Hek stelt eerst een aantal vragen van algemene aard. Zo vraagt zij waarom vier van de te onderzoeken negen nieuwe opvanglocaties in stadsdeel Nieuw-West liggen, of hierover vooraf overleg was met (en zo ja met wie van) het stadsdeel, hoe de inspraak van omwonenden eruit ziet als een locatie het stempel ‘geschikt’ krijgt en of de maximale termijn van maximaal drie jaar echt een harde randvoorwaarde is. Van ’t Hek probeert optimale duidelijk vooraf te krijgen: “In de bewonersbrief van 30 mei staat ook een passage over vluchtelingen in het algemeen. Zou het ook kunnen dat op deze mogelijke nieuwe locaties, naast vluchtelingen uit Oekraïne, ook statushouders van elders gehuisvest gaan worden?”

Locatie Sloten ligt gevoelig
In de afgelopen decennia staken telkens weer hardnekkige geruchten de kop op dat ontwikkelaars op de sportvelden op Sportpark Sloten West woningen mochten gaan bouwen. Achtereenvolgende Dagelijks Besturen, wethouders en projectambtenaren bleven dit keer-op-keer hardnekkig ontkennen. Nu is er uiteraard sprake van een noodsituatie en van tijdelijkheid. Maar, van het één kan het ander komen. Sommige Slotenaren laten als reactie op de bewonersbrief dan ook weten dat zij “niet tegen de eventuele komst van – een bescheiden groep – vluchtelingen naar deze locatie zijn”, maar dat zij “vooral bezorgd zijn dat de gemeente deze locatie daarná wél als woningbouwlocatie gaat beschouwen. En dat het dorp dan letterlijk en figuurlijk overvleugeld gaat worden door een nieuwbouwwijk. Als ze ons dát flikken, dan zijn we er fel op tegen dat er nu vluchtelingen gehuisvest worden!”

Middels haar mondelingen vragen wijst het Slotense commissielid de wethouder meteen ook op een aantal vraagstukken die specifiek voor de Slotense locatie gelden, zoals:
* De functies van de te onderzoeken locatie in het bestemmingsplan, te weten: Sport en de provinciale Hoofdgroenstructuur de Groene AS;
* De (bouw)beperkingen die voortkomen uit het feit dat deze locatie direct grenst aan het Beschermd Dorpsgezicht Sloten;
* De slechte ontsluiting van deze locatie (alleen via het toch al overbelaste verkeersknooppunt bij de Sloterbrug) en de afwezigheid van voorzieningen in de buurt.

Informatievoorziening
Wat de uitslag van het onderzoek ook zal zijn en wat het College naar aanleiding daarvan ook gaat besluiten: De gemeente belooft de omwonenden van alle locaties en de lezers van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp zorgvuldig op de hoogte te houden van de resultaten van het vooronderzoek en de eventuele vervolgstappen die daarop volgen.

Tamar Frankfurther; 13 juni 2022.