Ontruimingsvonnis De Boterbloem

Donderdag 19 juli 2018 kwam het vonnis van het Gerechtshof binnen: het oordeel dat de overeenkomst tussen De Boterbloem en GEM Lutkemeer BV over gebruik van de akkers rechtmatig is opgezegd. Ondanks het feit dat de boerderij al ruim 100 jaar in de Lutkemeerpolder gevestigd is.

In 2002 is de vernieuwde pachtovereenkomst gewijzigd in een gebruiksovereenkomst. Dat deze alweer 16 jaar voortduurt geeft volgens de rechters geen bescherming. Sinds 2008 moest de Boterbloem jaarlijks een akkoordverklaring voor opzegging ondertekenen, dit als voorwaarde om de overeenkomst te verlengen. De korte termijn van de opzegging (drie maanden) is volgens het hof geen argument meer, nu het inmiddels bijna een jaar verder is.

Wel of niet ontruimen
De afgelopen twee weken balanceren we tussen hoop en vrees: het college laat weten dat ontruimen niet aan de orde is tot er duidelijkheid is over de toekomstbeelden. Deze worden 3 oktober in de commissie besproken. Tegelijkertijd volhardt de GEM BV in het vorderen van ontruiming over percelen die niet ter discussie staan. Dat is volkomen onduidelijk, er zijn immers nog helemaal geen varianten en voorstellen bekend. De motie vraagt om behoud ‘van zoveel mogelijk van de akkers’.

Motie nog niet behandeld
De Boterbloem is niet van plan de akkers te ontruimen. Allereerst vanwege de unaniem aangenomen motie bij de gemeente Amsterdam die nog geen opvolging heeft gehad. Net als veel Amsterdammers vindt ook de raad dat behoud van de akkers van de Boterbloem wenselijk is. De biologische zorgboerderij vervult, aldus de raad, een belangrijke functie voor de stad, die onlosmakelijk verbonden is aan de akkers. Daar komt bij dat de huidige bouwplannen voor slechts een heel klein deel de akkers bestrijken. Alles nu ontruimen is absurd en zeer voorbarig. De Boterbloem ziet zich hierin gesteund door vele maatschappelijke organisaties en betrokken Amsterdammers die pleiten voor het geheel onbebouwd laten van dit deel van de polder.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem