Motie Landarbeiderswoningen Sloterweg 711-715

Het Witte huis gered!?

De aktie van de dorpsraad om de arbeiderswoningen te behouden lijkt succes te hebben, nu de bestuurscommissie Nieuw-West unaniem onderstaande motie van BNW81 heeft aangenomen. Behoud van deze woningen is een eerste stap op weg naar behoedzame ontwikkeling van de Sloterweg, herstel van de gehele verbinding tussen Amsterdam en Sloten moet hierop volgen.

In het plan ‘Koers 2025’ van wethouder van der Burg wordt dit ook aangestipt, maar plannen zijn zo geduldig als het papier waarop ze gedrukt zijn. Het komt erop aan dat bestuurders en volksvertegenwoordigers hun schouders eronder zetten en het plan tot realisatie brengen. De stap die de bestuurscommissie nu gezet heeft is hopelijk de eerste op de lange reis. (vrij naar Confucius) Te hopen valt dat de gemeenteraad en B&W dit advies ter harte nemen.

De ervaring in Amsterdam leert dat slechte plannen vaak wel tegengehouden kunnen worden maar dat goede plannen niet uitgevoerd zullen worden. De toekomst zal het leren. De bestuurscommissie van Nieuw-West, in vergadering bijeen op 9 november 2016, behandelende het agendapunt Niet in procedure brengen landarbeiderswoningen Sloterweg 711-715 als gemeentelijk monument,

Constaterende
* dat uit de commissiebehandeling op 2 november is gebleken dat de kwestie ‘wel of niet in procedure brengen van de landarbeiderswoningen als gemeentelijk monument’ een andere is dan de kwestie of deze woningen behouden moeten blijven,

Overwegende
* dat de Sloterweg (net als het dorp Sloten) als een bijzonder gebied met een monumentale waarde moet worden gezien,
* dat de bedoelde landarbeiderswoningen volgens ‘Monumenten en Archeologie’ een cultuurhistorische waarde bezitten, een goed voorbeeld zijn van dit soort woningen uit het eind van de 19e eeuw en ondertussen zeldzaam zijn geworden,
* dat het behoud van dee woningen bijdraagt aan het behoud van het karakteristieke beeld van de Sloterweg,
* dat het casco van deze woningen nog redelijk gaaf is, zodat sloop niet noodzakelijk is,

Spreekt als haar mening uit
* dat het dagelijks bestuur zich inzake deze woningen bij alle scenario’s en initiatieven zal inzetten om te bewerkstelligen dat (de buitenkanten van) deze woningen behouden zullen worden,

En gaat over tot de orde van de dag.

G.C. Molewijk (BNW81)

Uit: de Westerpost van 16 november 2016.