Landelijk West verdient betere bescherming

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden ontevreden over toekomstplannen Landelijk West

Te veel recreatie en verstedelijking, te weinig aandacht voor natuur en landschap

Bescherming van het groene karakter van Landelijk West maar ook meer ruimte voor recreatie, met name voor Amsterdammers uit Nieuw-West. Dat is althans hetgeen de beleidsmakers van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp voor ogen staat. In het Programma van Eisen (PvE) ‘Tuinen van West’ heeft men een blauwdruk gemaakt voor de toekomstige inrichting van de voor de Osdorper Polders.
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden (waarin de verkeerswerkgroepen van de wijkorganen samenwerken) vinden deze nota een stap in de goede richting. Toch zijn beide organisaties van mening dat het PvE ernstige tekortkomingen bevat. Er zijn meer garanties nodig om het nog grotendeels gave agrarische polderlandschap tegen oprukkende verstedelijking te beschermen.
Deze visie staat in een gezamenlijke inspraakreactie van eind 2006 (onder eindverantwoordelijkheid van de Dorpsraad). Hierbij een samenvatting.

Bescherm de cultuurhistorie en denk aan de vogels
Het PvE stelt voor om recreatieve wandelpaden te maken. Volgens de Dorpsraad schaden deze echter het nog gave middeleeuwse verkavelingspatroon in de Osdorper Binnenpolder Zuid. Ook verstoren wandelaars de habitat van zeldzame weidevogels in deze polder. De Dorpsraad wil daarom dat deze kwetsbare polder ongemoeid wordt gelaten.

Schrap reservering Parkstadafslag
Alle betrokken overheden hebben in 2006 in een convenant vastgelegd dat Osdorp niet wordt ontsloten via de Parkstadafslag van de Westrandweg (A5) maar via de verbrede T106 op de omgelegde A9. De bedoeling was om de Osdorper Polders zoveel mogelijk te sparen. En wat zien we nu in het PvE? Met de reservering voor de Parkstadafslag en de twee kilometer lange aanvoerroute – beide zeer schadelijk voor natuur en landschap – wordt nog steeds rekening gehouden! Ambtelijk foutje? Of nemen de lokale overheden hun milieubeleid niet serieus? De Dorpsraad vindt deze afslag overbodig en onwenselijk.

Geen sluipverkeer door de Westrand
Het PvE stelt voor om de Joris van den Berghweg (een zijweg van de Osdorperweg die verbinding geeft met het landelijk gebied ten noorden hiervan) aan te sluiten op de Haarlemmerweg (N200). Hierdoor kan deze rustige recreatieve weg veranderen in een drukke sluiproute voor verkeer dat de files op de A10-West naar de Coentunnel en de drukke wegen in de Westelijke Tuinsteden tracht te mijden. De Dorpsraad acht de verlenging van de Joris van der Berghweg in strijd met het officiƫle beleid van stadsdeel Osdorp om de landelijke Osdorperweg een verkeersluw karakter te geven.

Intensieve recreatie op een andere plek
De beleidsmakers houden rekening met een groot sportcomplex en een evenemententerrein met parkeervoorziening in de Osdorper Binnenpolder Noord op het grondgebied van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De Dorpsraad is hier sterk tegen gekant. Naar verwachting zullen zeer veel omwonenden uit de Westelijke Tuinsteden en Landelijk West forse verkeersoverlast en geluidshinder ondervinden. Popconcerten en andere grootschalige evenementen horen thuis in de Houtrakpolder, niet in Landelijk West.

Houd de polders landelijk
Volgens de Dorpsraad belasten grootschalige vormen van recreatie het landelijk gebied te zwaar. Men vindt dat het resterende polderlandschap zoveel mogelijk landelijk moet blijven. Daarom heeft men de overheden verzocht om – uitgaande van de bestaande situatie – een alternatief plan voor de betrokken gebieden te maken waarbij het landelijke karakter maximaal wordt beschermd (‘nulscenario’).

Stevige kritiek dus. En nu maar afwachten hoe de politiek hierop zal reageren…

Januari 2007