Jaaroverzicht 2009

Sloten en Oud Osdorp

Het was een jaar van de grote gebeurtenissen in de wereld. De kredietcrisis. De verkiezing van de eerste zwarte president in de VS. De niet-verkiezing van Balkenende tot ‘president’ van Europa. De dood van verschillende BN-ers, zoals Ramses Shaffey en Martin Bril. En niet te vergeten de q-koorts en Mexicaanse griep.

Het dorpsnieuws mag daar wat magertjes bij afsteken, maar is voor direct betrokkenen niet minder belangrijk. Wat gebeurde er zoal dit afgelopen jaar in Sloten en Oud Osdorp? Dat moet in 1500 woorden. Veel te weinig natuurlijk om inhoudelijk op de onderwerpen in te gaan. Daarvoor verwijs ik naar de oude nummers van de pagina, te vinden op de site van de Westerpost.

Januari
Het eerste nieuwsfeit in de krant van januari was de afwijzing van de tweede aanvraag voor het bouwplan Sloterweg 1269 (voormalige garage). Dat plan was eind 2008 gepresenteerd en kon rekenen op brede steun van de omwonenden en de Dorpsraad. Volgens het stadsdeel paste het echter niet in het bestemmingsplan en werd daarom afgewezen. Verderop in dit jaaroverzicht komen we hier nog even op terug. De redactie haakte in januari in op de nationale tuinvogeltelling met een artikel en een fotowedstrijd. Bij de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Doprsraad, met als gastspreker wethouder Maarten van Poelgeest, kreeg Dorpsraadlid Henk Celie de ‘zilveren schaal van verdienste’ uitgereikt.

Februari
In februari sprongen enkele zaken eruit. Bijvoorbeeld de discussie over de bouw van een hotel op de plaats de afgebrande villa aan de Sloterweg. Volgens de begin 2009 goedgekeurde Hotelnota van stadsdeel Slotervaart is de conclusie gerechtvaardigd dat er aan de Sloterweg geen hotelbouw zal plaatsvinden. Ook niet op de plaats van de sinds begin vorig jaar verkochte voormalige politieschool. Tot slot was er deze maand aandacht voor de dode beuken bij manege De Ruif aan de Sloterweg en de veelvuldig vernielde bushokjes aan de Vrije Geer en Ditlaar.

Maart
Half maart een dubbelinterview met de wethouders Steeman en Looman. Looman was eind 2008 afgetreden na troebelen binnen zijn eigen partij Groen Links. Hij werd opgevolgd door Kees Steeman, van dezelfde partij. Looman was de man die het begrip ‘participatie’ in Osdorp op de kaart had gezet. In het interview werd duidelijk dat Steeman het beleid van zijn voorganger op hoofdlijnen zou voortzetten.
Een spannende periode breekt aan voor de zorgboerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg. Stadsdeel Osdorp wilde de gebruiksovereenkomst voor het bedrijf beëindigen om te beginnen met het bouwrijp maken van het gebied voor een bedrijventerrein. Een actiecomité start een handtekeningenactie om De Boterbloem te redden.

April
Een maand met veel activiteiten. Presentatie van het bestemmingsplan Osdorperbovenpolder en Osdorperbinnenpolder Zuid door stadsdeel Osdorp bijvoorbeeld. Met daarnaast de voorbereidingen voor het bestemmingsplan Osdorperbinnenpolder Noord, dat onder stadsdeel Geuzenveld valt. Maar ook de Bouwaanvraag Fase 2 van basisschool Het Bovenland aan de Akersluis/Langsom. Een onderwerp dat de gemoederen in Sloten danig in beroering brengt.
In deze maand, waarin de nieuwe dorpengids werd uitgereikt aan wethouder Steeman, werden ook de nieuwe bomen voor de Hervormde Kerk geplant. Een groots gebeuren met een zeer geavanceerde planttechniek.
En last but not least: het was de maand waarin de ´Visie op het dorp Sloten´ onder grote belangstelling werd gepresenteerd. Deze Visie zou gaan dienen als belangrijke bouwsteen voor het nieuwe Bestemmingsplan Dorp Sloten.

Mei
Koninginnedag in Sloten was ook dit jaar weer een groot succes. Met mooi weer, veel volk voor de verschillende activiteiten en een prima sfeer. De  (mislukte) aanslag op de Koninklijke Familie mocht de pret niet drukken. De 4 mei herdenking aan de Osdorperweg stond dit jaar in het teken van Vrijheid en Identiteit. Sjoerd Jaasma en dominee Bakker waren de sprekers.
Op 19 mei was er een openbare vergadering van de Deelraad Osdorp met als belangrijkste agendapunt de presentatie van de Visienota Dorp Sloten. Het werd een lange en rumoerige vergadering. Dorpsraad en bewoners toonden zich ‘verbijsterd’ over de manier waarop het dagelijks bestuur de nota, waar tientallen mensen maanden aan hadden gewerkt, met enkele pennenstreken een geheel andere lading gaf. “Hoezo participatie?” was een veelgehoorde vraag.

Juni
Een drukke maand, maar we beginnen met een vrolijk onderwerp: de zeer geslaagde vrijwilligersdag 2009.
Onder de kop ´Pingpongen in de Raadszaal´ werd beschreven hoe op 2 juni de vergadering verliep waarin de Visienota Dorp Sloten  vastgesteld zou moeten gaan worden. Het werd een zeer rommelige vergadering. Eerst werd nog een ander agendapunt behandeld, namelijk de toekomst van Zorgboerderij De Boterbloem. Het bleek dat de toekomst van De Boterbloem nog niet definitief vaststaat. En daarna De Visie. Om een lang verhaal kort te maken: heel laat op de avond besloten alle fracties de nota ´terug te nemen´ en zich verder te beraden.
Op 16 juni stond de nota opnieuw op de agenda van de deelraad. Het was de bedoeling dat de nota nu definitief vastgesteld zou gaan worden. Uiteindelijk kozen de coalitiepartijen in de deelraad voor een ingewikkeld compromis. Bij de presentatie van het echte bestemmingsplan (medio 2010) zal duidelijk moeten worden in hoeverre het compromis recht doet aan de gevoelens en verwachtingen van de bewoners.
In de rubriek Lief en Leed aandacht voor de brugwachter van Sloten, Hans Lintjens, die na een herseninfarct in een verpleegtehuis moest worden opgenomen met ernstige verlammingsverschijnselen.

Juli
Naast de prijsuitreiking voor de mooiste voorjaarstuin (Osdorperweg 70) deze maand onder meer aandacht voor de ontwikkeling van een stads- of zorgboerderij aan de Osdorperweg. Deze boerderij, naam De Kwekerij, is aangesloten bij de stichting Landzijde, een organisatie die in Noord-Holland zorgboerderijen ondersteunt. En goed nieuws deze maand voor die andere zorgboerderij, De Boterbloem. De deelraad heeft besloten dat de boerderij in ieder geval nog twee jaar kan blijven draaien.
Verder is het zomertijd en is de krant gevuld met een serie artikelen over een fietstocht langs een deel van de Stelling van Amsterdam. Erg aan te bevelen.

Augustus
Twee feestelijke gebeurtenissen in het Dorpsraadgebied deze maand. Op 15 en 16 augustus Sloten op z’n Kop en op 22 en 23 augustus Over de Rand in Oud Osdorp. Beide activiteiten, hoewel totaal verschillend van opzet, hebben één bovenliggend doel, namelijk de gemeenschapszin in het gebied bevorderen. En daar slagen ze goed in. Met hulde aan de tientallen vrijwilligers die elk jaar in touw zijn om de activiteiten te organiseren.

September
Een treurig bericht aan het begin van deze maand, namelijk het overlijden van een bekende Slotenaar: Kees Bakker. Kees werkte tot vlak voor zijn overlijden in het tuincentrum van de familie aan de Sloterweg en was heel actief voor ‘zijn’ kerk, St. Pancratius. Door de organisatie van de maandelijkse klaverjaswedstrijden in het parochiehuis haalde hij flink wat geld op voor de kerk.
Verder aandacht voor aannemers vader en zoon Louman die ingeschakeld werden bij de restauratie van de Oude- of Akermolen aan de Ringdijk. Zij waren al uitvoerder van het bovengrondse werk, maar toen hoofdaannemer Hillen en Roosen failliet ging namen zij ook de rest van het werk voor hun rekening. En de redactie ging nog maar weer eens op bedrijfsbezoek bij een bijzondere boerderij. Deze keer het bedrijf van Wim Bijma, teler van oude en vaak (bijna) vergeten groentes. Het bedrijf ligt aan de Osdorperweg, naast Stadsboerderij De Kwekerij.

Oktober
Onze pagina was in de maand oktober voor een niet onbelangrijk deel gewijd aan zaken in Oud Osdorp. Om te beginnen de uitslag van de enquête onder bewoners van de Osdorperweg en de zijwegen. Hoofdthema van de enquête, uitgevoerd door de werkgroep Landelijk Oud Osdorp, was toch wel de enorme hoeveelheid verkeer dat dagelijks over deze smalle weg dendert en wat daaraan te doen is. De uitkomst van de enquête is aangeboden aan het stadsdeel Osdorp met het verzoek om een serie maatregelen te nemen.
Tweede onderwerp was de organisatie van de streekmaaltijd in de Tuinen van West. Al met al een geslaagde dag.
In Sloten werd deze en vorige maand stevig gediscussieerd over het verkeer op de Sloterweg. En Pamela Louwes schreef enkele artikelen over kunstenaars in de voormalige school aan de Osdorperweg, hoek Lutkemeerweg.

November
Vanwege familiebezoek in Australië van ondergetekende schreef Erik Swierstra van de werkgroep Historie desgevraagd een serie artikelen over verschillende ontwikkelingen in dit gebied, zoals de aanleg van wegen naar ondermeer Den Haag (A4) en de Haarlemmertrekvaart naar Haarlem. Waarvoor nog veel dank.
En natuurlijk was er weer aandacht voor het Sint Maartenfeest, de intocht van Sinterklaas in Sloten en een uitgebreid verhaal over de Adventstijd en de Kerstcyclus.

December
In deze laatste maand van het jaar onder meer aandacht voor de nieuwe buurtregisseur in Oud Osdorp, Frans van der Tol. En mogelijk het begin van een tweetal nieuwe tradities. De eerste is het Over de Rand  Winterfeest, op het bekende terrein aan de Joris van den Berghweg/hoek Osdorperweg. Het tweede evenement was het kerstliederen zingen op het Dorpsplein in Sloten. Twee zeer geslaagde activiteiten.
Verder aandacht voor een hernieuwde bouwaanvraag voor de voormalige garage aan de Sloterweg 1269.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 6 januari 2010.