In de loop van 2024 ook op Sloten betalen voor parkeren

De meerderheid van de insprekers en het stadsdeelbestuur van Nieuw-West hebben geadviseerd om ook op Sloten in de loop van 2024 betaald parkeren in te voeren.

Als de gemeenteraad het voorstel op 7 of 8 juni 2023 goedkeurt, zal er straks ook op Sloten op doordeweekse dagen van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur betaald moeten worden voor het parkeren in de openbare ruimte.

Het moet wel door waterbedeffect
Geen enkele inspreker zegt blij te worden van deze conclusie, maar de heersende opvatting is dat het niet anders kan: “Als je alleen hier straks nog gratis je auto kunt parkeren, staat het hier meteen vol met bijvoorbeeld langparkeerders naar Schiphol.” Ook het College van Burgemeester en Wethouders verwacht bij nader inzien toch een groot waterbedeffect voor Sloten. De wethouder wijzigt haar plannen dus op dit punt.

De Dorpsraad heeft in zijn reactie ook aandacht gevraagd voor de zorgvuldige inpassing van de betaalpalen in het Beschermde Dorpsgezicht.

Reactie van het college van B en W over Dorp Sloten
Het college van B en W deelt de zorgen die mogelijkerwijs ontstaan als in het Dorp Sloten geen betaald parkeren wordt ingevoerd, en in de omliggende buurten wel: “Veel bewoners hebben overtuigend beargumenteerd om geen uitzondering te maken. Het college van B en W is het eens dat de aanvankelijke inschatting dat niet veel uitwijkers zijn te verwachten, met teveel onzekerheid gepaard gaat om het Dorp Sloten ‘ongemoeid’ te laten.

Ook het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West dringt er sterk op aan om ook in Dorp Sloten betaald parkeren in te voeren. Het stadsdeelbestuur schreef hierover in haar advies: “De parkeerdruk is daar nu in meerdere straten al aardig hoog en de rechtstreekse busverbinding met Schiphol maakt het aantrekkelijk om daar te parkeren als het gratis blijft. Zeker als in 2024 ook nog de HOV-verbinding Schinkelkwartier gaat rijden. En het is onvermijdelijk dat er een groot waterbedeffect op zal treden vanuit de omliggende wijken.

Als Sloten nu niet wordt meegenomen en het waterbedeffect treedt op dan duurt het vanwege de procedures (nieuw beleidsvoornemen, inspraak, besluitvorming, voorbereiding realisatie) bovendien minimaal een extra jaar voordat betaald parkeren daar dan alsnog kan worden ingevoerd. Dat zou een onaanvaardbaar lange periode van grote overlast zijn”. Naar aanleiding van de inspraakreacties en het advies van het stadsdeelbestuur wordt in het definitieve voorstel, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, ook betaald parkeren ingevoerd in het Dorp Sloten.”

Het parkeerregime (tarieven, tijden, aantal beschikbare vergunningen per huishouden / onderneming en kortingsregeling voor bezoekers) zal gelijk zijn aan het parkeerregime van Nieuw-Sloten en De Aker. Dorp Sloten wordt onderdeel van het vergunningsgebied Nieuw-Sloten.

Tarieven voor bewoners, ondernemers en bezoekers
Voor de van stadsdeel Nieuw-West waar per 2024 betaald parkeren in de openbare ruimte wordt ingevoerd, gaat het tarief van 1,60 euro per uur gelden. De eerste bewonersvergunning kost 35,45 euro per zes maanden en een bedrijfsvergunning 56,72 euro per zes maanden. Alle bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersvergunning, waarmee bezoek met 65% korting parkeren (maximaal 150 kortingsuren per kwartaal). Dan kost een uur door de weeks overdag parkeren 56 cent.

Bewoners zonder auto kunnen dus ook een gratis bezoekersvergunning aanvragen. De gemeente zal ruim voor de invoering van het betaald parkeren hierover een voorlichtingscampagne onder de bewoners en ondernemers van Nieuw-West verzorgen. Alle autobezitters ontvangen daarnaast ook tijdig een brief over de aanvraagprocedure van een vergunning.

Huishoudens komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen en bedrijven komen in aanmerking voor maximaal 1 bedrijfsvergunning per 5 fte. Voor scholen zijn daarnaast ‘maatschappelijke vergunningen’ beschikbaar. Hulpverlenersvergunningen (huisartsen en verloskundigen) zijn in de hele stad geldig.

Sloten en Nieuw Sloten: één vergunningsgebied
In de loop van 2024 zal stapsgewijs in heel Nieuw-West, behalve in Oud Osdorp, betaald parkeren worden ingevoerd. De gemeente heeft nog geen volgorde hiervoor bepaald. De parkeervergunning voor Slotense voertuigen zal straks ook geldig zijn in Nieuw Sloten. Op het Belgiëplein in Nieuw Sloten en op het Ecuplein in De Aker blijft de blauwe zone in ieder geval nog twee jaar bestaan. Ook in de Riekerpolder zal straks moeten worden betaald voor het parkeren van motorvoertuigen.

De gemeente heeft alle inspraakreacties gebundeld en beantwoord in de Nota van Beantwoording die u kunt inzien via deze link. Hier vindt u ook de antwoorden op punten die in dit artikel niet worden genoemd.

Tamar Frankfurther; 12 mei 2023.