De Visie Dorp Sloten: onheldere besluitvorming

Het werd laat, erg laat bij de Raadsvergadering van het Stadsdeel Osdorp afgelopen dinsdag 16 juni 2009. Uw verslaggever was na de vergadering om half twee thuis. Je vraagt je af of de griffie de agenda niet wat anders had kunnen indelen.

Zo stond de behandeling van de Voorjaarsnota van het stadsdeel, geen onbelangrijk punt dus, gepland vóór de behandeling van De Visie. En dat terwijl de publieke tribune vol zat met mensen die alleen maar kwamen om de besluitvorming over De Visie mee te maken. Niet echt bevorderlijk voor de participatie.

Participatie
Een mooi begrip, participatie. Kan niemand op tegen zijn. En Sloten was enthousiast. Meer dan genoeg aanmeldingen voor de Visiewerkgroep en er werd hard gewerkt onder leiding van het projectbureau. Het resultaat een prachtig boekwerk (Nota) met daarin de wensen van de bewoners van het dorp Sloten en bewoners van de woonboten langs de Ringvaart. Vervolgens was de deelraad Osdorp aan zet. Die moest de nota, basisdocument voor het op te stellen Bestemmingsplan Dorp Sloten, vaststellen (of afwijzen). Meer werd er niet gevraagd van het bestuur (Deelraad en Dagelijks Bestuur).

Onhelder
Maar het DB van Osdorp vond dat zij, voor de nota zou worden vastgesteld, deze op 4 punten moest wijzigen. Even recapituleren: de bouw van de school Het Bovenland, de groenbestemming van het terrein langs de Slotervaart, het traject van de weg op de Ringvaartdijk Oost en de functie van het bedrijventerrein aan de Slimmeweg. Nu is er niets op tegen dat het DB een mening heeft. Maar het vertroebelde de discussies in de deelraad behoorlijk (zie artikel van 10 juni: Pingpongen in de Raadszaal).

Consequent
Op 16 juni zou er gestemd gaan worden. Daarbij waren er drie keuzemogelijkheden. Eén: de visie wordt ongewijzigd aangenomen/verworpen door de deelraad. Twee: de visie wordt aangenomen/verworpen met inbegrip van de vier aanpassingen zoals voorgesteld door het DB van Osdorp. Drie: de partijen in de deelraad geven aan welke aanpassingen/wijzigingen zij acceptabel vinden en nemen vervolgens de visie aan.
De enige partij die echt helder en consequent was dat was de VVD. In hun amendement stelden zij dat “dat het niet past en aan burgers niet is uit te leggen, dat een participatienota opgesteld door bewoners aangevuld wordt met de visie inzichten van het DB”. Zij stelden dan ook voor de Visie ongewijzigd aan te nemen en in een later stadium, bij het opstellen van het (voorontwerp) bestemmingsplan over de vier punten te discussiëren. Maar dit amendement haalde het niet.

En dan de rest
Van de overige partijen had alleen OOZ81 een eigen benadering met een tweetal amendementen die een tussenvorm waren tussen de opstelling van de overige partijen en de VVD. Ze werden weggestemd. De PvdA, CDA, Groen Links en D66 dienden gezamenlijk een amendement en een motie in. In dat amendement gaven zij aan dat zij de bouw van de school niet wilden belemmeren, de groenstrook bij de Akersluis niet de bestemming ‘natuurontwikkeling wilden geven en het tracé van de op te hogen Ringvaartdijk zoals voorgesteld in de visie niet wilden overnemen.
In de motie gaven zij vervolgens het DB opdracht om bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan uitgebreid te motiveren waarom bepaalde zaken niet zijn opgenomen of gewijzigd. Verder moet onderzocht worden of een gemengde woon/werkfunctie voor het bedrijventerrein Slimmeweg haalbaar is. En tot slot moet overleg gevoerd gaan worden met de Klankbordgroep Ringvaartdijk Oost met betrekking tot het tracé van de weg op de dijk.

Aangenomen
Uiteraard zijn de motie en het amendement van de genoemde vier partijen aangenomen. Samen beschikken zij over een ruime meerderheid in de raad. Vraag is nog even of het DB zich gaat neerleggen bij de uitslag. Het was laat, iedereen was moe en wilde naar huis en verder stond er nog meer op de agenda. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder is me daarom enigszins ontgaan. Via een omweg is duidelijk geworden dat het DB zich erbij neerlegt dat het voorstel om het dijktracé te verleggen wordt ingetrokken.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 24 juni 2009