De Sloterweg verdient beter

“De Sloterweg is de afgelopen tijd door de gemeente liefdeloos behandeld. De ruimtelijke kwaliteit van de weg, waarin de cultuurhistorische waarden een belangrijke rol spelen, heeft in het gemeentelijk beleid geen prioriteit gehad. Dat moet anders.”

Deze harde woorden zijn te lezen in het rapport ‘Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijk deel Sloterweg, Amsterdam’. Dit rapport is in opdracht van de gemeente opgesteld door een gespecialiseerd bureau. Het gaat over de Sloterweg tussen de Ditlaar en de Johan Huizingalaan. Het rapport beschrijft de geschiedenis van de Sloterweg, van het einde van de 13de eeuw tot nu. Belangstellenden kunnen het vinden op: Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijk deel Sloterweg, Amsterdam (26 feb. 2020).

Dit rapport zegt duidelijk: “Behoud boerderij De Bijweg. En: Gemeente neem geen nieuwbouwplannen van projectontwikkelaars meer in behandeling, zoals die voor de hoekkavel bij de rotonde.” (Foto: Erik Swierstra)

Belangrijke waarden
Ondanks dat in die eeuwen heel veel is veranderd, blijft de Sloterweg verrassend herkenbaar “de oude”. Als heel belangrijke waarden worden genoemd:
* de Sloterweg als dijk en als weg waarlangs de aanwezige boerderijen en landarbeidershuisjes (!) wijzen op het oorspronkelijk agrarische karakter van het gebied en de bebouwing uit latere jaren die toenemende verstedelijking laat zien.
* de veenpolderverkaveling, onder meer nog zichtbaar in de volkstuinparken.
* de volkstuinparken, langs de Sloterweg: V.A.T., Eigen Hof, Lissabon en het (Oude) Bijenpark.
* het Siegerpark, nog enigszins herkenbaar als park in de Engelse landschapsstijl.

Liefdeloos
Zoals boven aangegeven zijn de opstellers van het rapport ontevreden over de manier waarop de gemeente jarenlang met de Sloterweg is omgegaan. Het liefdeloos slopen van de arbeiderswoninkjes is daarvan een recent voorbeeld. Een maand na hun sloop verschijnt het rapport dat ze gespaard hadden moeten worden. Nico Jansen had nog zo gesmeekt om in ieder geval de resultaten van dit onderzoek af te wachten, maar nee…

Het is te hopen dat het rapport aankomt bij de bestuurders. De toekomst van de oude boerderij De Bijweg lijkt daarvan afhankelijk.

Piet Renooy

Uit: de Westerpost van 8 april 2020.

 

Harde eisen aan (bouw)plannen

De experts roepen de gemeente op een andere houding aan te nemen en noemen onder andere concreet de volgende aandachtspunten:

Houd het historisch-landschappelijk raamwerk in stand: de weg met bermen en laanbeplanting en wegsloten, de kavelsloten dwars op de weg. Geen demping van water Geen gaten in de laanbeplanting toestaan.

Sta geen overschrijving van het raamwerk toe: geen ontwikkelingen die de maat van de kavel overschrijden, geen doorbrekingen van de lijnen van het raamwerk.

Behoud zo veel mogelijk historische bebouwing, niet alleen op grond van de cultuurhistorische waarde van het object zelf, maar ook vanwege de bijdrage aan het karakter van de Sloterweg als geheel.