Buslijn 80 over de Osdorperweg, repliek van Jan Ligthart

Vier jaar geleden heeft Bert Stamkot, duo deelraadslid van Groen Links (GL) een motie ingediend bij Stadsdeelraad Nieuw-West, waarin gepleit wordt voor Openbaar Vervoer (OV) via de Osdorperweg. Wethouder Ronald Mauer (D66) is in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Halfweg) op bezoek gegaan bij wethouder Ger Markus (VVD), beiden wethouder OV. Ze bespreken de realisatie van een buslijn met een kleinere bus tussen Halfweg en Osdorp. Deze buslijn is niet doorgegaan omdat er geen geld is voor de kosten van deze lijn.

Daarom bedenk ik het tracé van buslijn 80 tussen Slotermeer en Halfweg via de Haarlemmerweg te vervangen door het tracé Slotermeer-Allendelaan, Ookmeer-Osdorperweg zodat via de Osdorperweg een gewone bus gaat rijden. Bert Stamkot gaat hiermede akkoord waarna ik met een poging tot realisatie van start ben gegaan.

Op 24 februari van dit jaar heb ik een mail gezonden naar Florien Molendijk, OV-deskundige en politiek assistent van Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) belast met OV en Statenleden van de Commissie Mobiliteit en Wonen. In deze mail meld ik, dat de nieuwe route iets langer is maar vlot rijdt zonder fles terwijl 3 stoplichten op de Haarlemmerweg worden vermeden. Tussen Slotermeer en Halfweg is de kostendekkingsgraad 0% door het ontbreken van inkomsten van opstappende reizigers. Door de nieuwe route via de Osdorperweg wordt de dekking der kosten verbeterd door inkomsten van opstappende reizigers.

Hogeschool van Amsterdam, domein Bewegen, Sport en Voeding, is gevestigd aan de Allendelaan. Dit domein heeft 115 studenten uit het gebied tussen Osdorp en Zandvoort. Voor hen wordt de huidige tijdrovende OV route vervangen door een kortere zonder overstappen.

De Provincie heeft veel geïnvesteerd in Tuinen van West. Dit gebied wordt middels OV bereikbaar, als bus 80 via de Osdorperweg rijdt. Het bezoek zal toenemen. Daardoor stijgt het rendement. Bij de lopende concessie tot het einde van 2015 van buslijn 80 is geen rekening gehouden met gereedkoming van de Westrandweg. Door ingebruikname van deze weg is de verkeersdrukte op de Haarlemmerweg verminderd. Als je met bus 80 van Haarlem naar Amsterdam reist, ben je 6 minuten eerder op de Marnixstraat. Ook bij doorbuiging zal er rijtijdverkorting zijn. Daarom kan aan een vervoerder voor een lager bedrag concessie worden verleend.

Afgelopen maart heb ik ingesproken op een vergadering der Statencommissie Mobiliteit en Wonen. Daar vertel ik, dat het zeer omslachtig is om per OV vanuit Halfweg naar Osdorp te reizen. Je kunt niet op de Ookmeerweg bus 80 nemen om op station Halfweg de trein te nemen. Nu wordt een grote omweg gemaakt om per trein vanuit Osdorp naar Haarlem te reizen.

In april heb ik ingesproken op een vergadering van het Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude. Ik heb verteld dat de Statencommissie Mobiliteit en Wonen akkoord is met lasten en baten van de door te buigen buslijn 80.

De breedte van de Osdorperweg resteert. Er zijn 2 kampen, de ambtelijke staf vermoedt dat de Osdorperweg 4,60 meter breed is. Chauffeurs van 2,50 meter brede voertuigen, even breed als bussen, zeggen dat ze elkaar op de Osdorperweg fluitend kunnen passeren.

Ik stel voor de breedte te meten van Osdorperweg delen, waar langs de oostkant demping ontbreekt zodat kan worden vastgesteld met hoeveel centimeter over welke lengte wegdelen verbreed moeten worden. Ook stel ik voor een beroep te doen op het Provinciaal Fonds Infrastructuur Wegen OV om een buslijn via de Osdorperweg te realiseren. Eén van de bestuursleden, Pieter Heiliegers (VVD) burgemeester van Halfweg toont zich positief.

Begin mei besprak ik met wethouder Ger Markus (VVD) van Halfweg belast met OV diverse details inzake realisatie en exploitatie der buslijn 80 doorbuiging via de Osdorperweg. Twee copie inspraakredes en 1 copie mail aan de Provincie inzake buslijn 80 nam hij in ontvangst ter doorgave aan Wim Westerman (GL), die op donderdagavond 8 mei is benoemd tot wethouder van Halfweg, belast met OV met wie ik in contact ben getreden.

Jan Ligthart.

Uit: de Westerpost van 28 mei 2014.

Zie ook: Reactie op stukje over bus 80 Osdorperweg