Bewonersbrief Sloterweg

Aan alle bewoners van de Sloterweg,

Zoals u ongetwijfeld al vernomen heeft zijn er plannen voor bebouwing aan de twee parkeerterreinen bij het Sportpark Sloten.

Stadsdeel Slotervaart heeft een stedenbouwkundig plan hiervoor ontwikkeld. Naar aanleiding van dit plan is er in november een voorlichtingsavond geweest bij het Stadsdeel. De Dorpsraad is daar aanwezig geweest en heeft op dit plan gereageerd. Ook waren er die avond veel bewoners aanwezig die op die avond hun mening hebben gegeven.

De Dorpsraad heeft daarnaast ook nog een schriftelijke reactie ingezonden welke u als bijlage aantreft.

Na deze inspraakavond zullen de plannen, al dan niet aangepast, in de deelraad (een commissie) besproken worden. Op dat moment is er weer ruimte voor inspraak. Zoals het er nu naar uitziet zal dat pas in maart 2007 gebeuren.

Wij als Dorpsraad zullen op die avond weer gaan inspreken en het lijkt ons goed om zoveel mogelijk van uw ideeën in te brengen. Samen staan we tenslotte sterker.

Er zijn diverse mogelijkheden om naar ons te reageren. U kunt een brief schrijven, bellen met Rita de Voogd op het Dorpshuis of u kunt persoonlijk langskomen.

Op dinsdag 23 januari 2007 bent u van harte welkom op deze bewonersavond in het dorpshuis van 20.00 tot 21.00 uur.

Als bijlage treft u onze inspraakreactie aan zodat u deze alvast kunt bekijken. Op de website van Stadsdeel Slotervaart staat het stedenbouwkundig plan beschreven.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Sloten Oud Osdorp.

 


 

Dagelijks Bestuur stadsdeel Slotervaart
T.a.v. mevrouw I. Ketelaar
Postbus 2010
1000 CA Amsterdam

Amsterdam-Sloten, 13 november 2006

Ons kenmerk: 06/081/RdV
Betreft: inspraakreactie op het Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg

Geachte mevrouw Ketelaar,

Wij hebben uw Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg met belangstelling gelezen en zijn onder de indruk. In het plan zien wij diverse punten waar wij bijzonder content mee zijn. Zo ondersteunen wij uw visie om de sloten langs de historische weg weer in ere te herstellen, alleen bruggen en geen dammen/dijken over de sloten toe te staan, de bestaande bomenrij te behouden en zelfs aan te vullen, de lintbebouwing te respecteren door geen aaneengesloten bebouwing toe te staan en de derde bouwlaag terugliggend te maken naar de Sloterwegzijde.

U geeft in uw Plan zelf ook duidelijk aan dat de Sloterweg een bijzondere historische weg is met een rijke cultuurhistorische achtergrond. In dit licht sturen wij u onze zienswijze. Wij hopen dat u onze kritische kanttekeningen serieus wilt overwegen over te nemen.

1. Starterswoningen opnemen
De Dorpsraad is heel erg blij dat u ons voorstel over het bouwen van starterswoningen heeft overgenomen. Wat wij graag zouden zien is dat een deel van deze woningen, wij stellen voor de helft, gereserveerd kan worden voor inwoners van het landelijk gebied (Sloten – Oud Osdorp); althans voor kinderen van inwoners van het dorpsraadgebied. Ons voorstel om starterswoningen in het plan op te nemen is ook ingegeven door deze wens. De oorspronkelijke bewoners van de Sloterweg, de tuinderfamilies, hebben plaats moeten maken voor de bouw van Nieuw Sloten. Zij moesten wijken voor het algemeen belang hetgeen goed te begrijpen valt. Nu er echter een mogelijkheid ontstaat om enkele woningen te bouwen aan de Sloterweg lijkt het ons zeer redelijk om ervoor te zorgen dat deze mensen, althans hun kinderen, als eerste in staat gesteld worden een starterswoning te kunnen kopen. Over hoe een en ander precies in het vat gegoten kan worden, willen wij graag met u van gedachten wisselen. Voor de Dorpsraad is deze regeling niet zo bijzonder omdat wij ook de helft van de kleine woningen in het wees en armenhuis in Sloten toewijzen aan jongeren uit het dorpsraadgebied. Wij hebben dus ervaring op dit gebied. Wij vinden een en ander ook van groot belang ter versterking en ondersteuning van de sociale cohesie binnen het dorpsraadgebied.

Nu er gekozen wordt voor het concept van het zogenaamde wilde wonen willen wij u het volgende in overweging geven:

2. Oriëntatie woningen op Sloterweg
De Dorpsraad zou graag zien dat u vastlegt dat de woningen die direct aan de Sloterweg grenzen georiënteerd zijn op de Sloterweg, dat de voorzijde van de woningen dus aan de Sloterweg ligt. Dit is van belang binnen het cultuurhistorisch kader van deze eeuwenoude weg, waar bij alle woningen de voorzijde zich op de weg richt.

3. Vastleggen: bruggen over sloot en geen dammen
Wij merken dat veel bewoners en ondernemers na verloop van tijd hun brug over de sloot liever vervangen zien door een dam. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen, willen wij u verzoeken uitdrukkelijk in dit Plan en in overeenkomsten met de kopers te vermelden dat altijd een brug toegang blijft verlenen tot de percelen aan de andere zijde van de sloot.

4. Vastleggen: geen overbouwing van de sloten
Een andere trend die wij recentelijk opmerken, is dat bewoners van percelen langs sloten hun tuin met houten steigers over de sloot willen uitbreiden. Hierdoor gaat de karakteristieke landelijke uitstraling verloren. Wij verzoeken u dan ook in dit Plan en in de overeenkomsten met de kopers te vermelden dat er geen terras of tuinuitbreiding boven de sloot mag worden aangebracht.

5. Niet parkeren in voortuinen
Wij zouden u willen vragen om het verharden van de voortuinen aan de Sloterwegzijde te verbieden alsmede het parkeren in de voortuinen aan de Sloterwegzijde.

6. Brugontwerp niet uniform
De Dorpsraad vindt het een prima idee om – zoals u op pagina 17 schrijft – de bruggen mee te ontwerpen met het openbare ruimteplan. Omwille van de karakteristieke en diverse omgeving verzoeken wij u echter niet één soort brug voor alle plekken te ontwerpen/gebruiken. De gevarieerdheid van verschillende bruggen is juist kenmerkend voor de Sloterweg. Te veel standaard bruggen doet sterke afbreuk aan de openbare ruimte. Wij hopen dat u afwisselend zo veel mogelijk maar tenminste vier verschillende modellen bruggen wilt toepassen en dat u bij uw keuze rekening houdt met de stijlen van de bestaande bruggen in de omgeving.

7. Geen zonnepanelen/antennes/schotels zichtbaar vanaf Sloterweg
In uw Plan geeft u aan dat de richtlijnen voor duurzaam bouwen gelden. Wij verzoeken u in het Plan en in de koopovereenkomst op te nemen dat hier geen zonnepanelen/ antennes/ schotels zichtbaar vanaf Sloterweg toegestaan zijn. Dit sluit naadloos aan op het welstandsbeleid voor de Sloterweg van stadsdeel Slotervaart.

8. Vastleggen: tenminste vijf meter voortuin vanaf de sloot
Uit uw Plan blijkt dat de nieuwe bouwplannen dienen te passen in de cultuurhistorische omgeving die de Sloterweg al biedt. Op de bepalingen van pagina 32 ontbreekt de indeling van de bebouwing van de kavel. Bijzonder kenmerkend voor alle percelen aan de Sloterweg is dat er vanaf de sloot onbebouwde voortuinen zijn aan de voorzijde van de bebouwing. Op deze manier wordt het landelijk karakter van de weg dik onderstreept. De Dorpsraad hecht hier dan ook sterk aan. De diepte van de bestaande voortuinen varieert. Wij hebben in de omgeving onderzocht welke minimale afstand tussen bebouwing en de sloot gangbaar is en dus ook voor deze nieuwe percelen zou moeten gelden. Dit blijkt vijf meter te zijn. Wij verzoeken u in het Plan en in de koopovereenkomst op te nemen dat bij de bebouwing van de percelen grenzend aan de Sloterweg vanaf de sloot gemeten tot aan de voorzijde van het perceel tenminste vijf meter onbebouwd dient te blijven.

9. Schuttingen langs de openbare weg
Om ditzelfde landelijke karakter de onderstrepen, stellen wij voor om de openheid aan de voorkant van de onbebouwde ruimte (tuin) voor het huis – zichtbaar vanaf de Sloterweg – te garanderen en dus geen afsluitende schuttingen, hekken of heggen toe te staan. Het open karakter van de voortuinen is zo kenmerkend voor dit gebied; het zou bijzonder detoneren wanneer men hier schuttingen langs de slootkant zou plaatsen – ook al is dit een hoogte van slechts één meter, zoals u op pagina 33 aangeeft.

10. De kantoren
Onze voorkeur gaat niet uit naar het bouwen van kantoren aan de Sloterweg Wij zouden deze liever zien aan de Anderlechtlaan in het verlengde van de reeds bestaande kantoren. Het is ons niet geheel duidelijk waarom er op de plek van de kantoren geen woningen gebouwd zouden kunnen worden. Ons inziens wordt dan de waarde van de weg beter in stand gelaten doordat de lintbebouwing voortgezet gaat worden. Tijdens inspraakavonden over dit plan – die enkele jaren geleden werden gehouden – werd ook toegezegd dat er alleen sprake zou zijn van woningbouw op dit terrein. Kantoren zouden ook volgens u een verkeersaantrekkende werking hebben en uw voorgangers vonden dit een ongewenste ontwikkeling. Wij verzoeken u dan ook ons over de redenen van de bouw van de kantoren in plaats van woningen nader te informeren daar ons de problematiek rondom de geluidsnormen niet duidelijk is.

Wij hopen dat u tegemoet kunt en wilt komen aan onze kanttekeningen. Mochten bepaalde zaken niet duidelijk zijn, dan zijn wij uiteraard graag bereid mondelinge toelichting te komen geven.

Met vriendelijke groet,

DORPSRAAD SLOTEN-OUD OSDORP

Sjoerd Jaasma

Vice-voorzitter

 

Tamar Frankfurther

Secretaris

cc. Fractievoorzitters van de deelraad