Alternatief bouwplan Sloterweg 1269

Over het bouwplan op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven, Sloterweg 1269 in het hart van het Beschermd Dorpsgezicht van het dorp Sloten in Nieuw-West.

Sample Image

Argumentatie waarom het door projectontwikkelaar Lebo voorgestelde bouwplan voor 9 woningen op deze plek in Sloten volgens de (direct) omwonenden/het dorp ongeschikt is:

Het plan dateert uit de tijd toen het dorp nog geen beschermd dorpsgezicht was. Het is: te groot, te hoog en neemt te veel licht weg bij aangrenzende steegwoningen. Het plan is onveilig, omdat uit de tekeningen blijkt dat voordeuren direct aan de Lies Bakhuyzenlaan liggen (en dan kun je zo onder een auto komen als je de voordeur uitstapt).

‘Gemakshalve’ heeft de projectontwikkelaar de hoogte van één onderdeel (het hoogste!) van het voormalige garagebedrijf op het bouwplan op de hele kavel geprojecteerd. Bij de oorspronkelijke bebouwing was sprake van verschillende gebouwen, die in hoogte varieerden. Gevolg: Naast de oude arbeiderswoningen zou straks veel hoger worden gebouwd dan voorheen het geval was. De voormalige balans zou dan ook compleet worden verstoord als dit zo wordt gebouwd.

Bovendien behelst het voorstel van de ontwikkelaar dat dit een apart wijkje van gelijke nieuwbouwwoningen binnen het dorp wordt. De cultuurhistorische verkenning van Sloten geeft aan dat de kracht van het dorp is dat het uit allerlei verschillende huizen en uit steegjes met arbeiderswoningen (haaks op de Sloterweg) is opgebouwd. Juist die diversiteit en stegen vormen de basis van de dorpsstructuur. De Slotenaren vinden dat deze kenmerkende waarden gerespecteerd dienen te worden.

Vraag is dan ook of dit voorgestelde plan wel voldoet aan de cultuurhistorische verkenning, die de basis vormt van het beschermd dorpsgezicht, en hier van kracht is. Het schuurt in ieder geval en een ander bouwplan dat wel rekening houdt met de structuur, stijl en schaal van het dorp zou wenselijk zijn. Een ander nadeel van het bouwplan van de ontwikkelaar is dat het wéér om dure huizen gaat. Het dorp heeft juist behoefte aan goedkopere woningen, omdat de bevolkingssamenstelling hier te eenzijdig dreigt te worden. Daarom is een aantal (omwonende) Slotenaren bij elkaar gaan zitten en heeft een alternatief plan bedacht, dat wél bij al die waarden aansluit en bovendien nog andere voordelen heeft.

Wat het dorp wil qua bouwplan (zie amateurschets en foto’s):
Het dorp heeft een schets gemaakt van/ideeën voor wij denken ongeveer 12 starterswoningen (is 225.000 euro max. haalbaar?) met verplichting zelfbewoning en verbod op doorverkoop (anti-speculatiebeding):
a. Er wordt gedacht aan het doortrekken van de voor het dorp zo kenmerkende stegenstructuur (die met name aan de zuidkant van de Sloterweg van oudsher op diverse plekken aanwezig is en op veel plekken bewaard is gebleven);
b. Dit plan heeft de juiste schaal, die aansluit bij de bestaande bebouwing. Deze nieuwe woningen zouden niet misstaan in het gezicht en zouden bovendien geen nadelige (licht berovende) effecten hebben op de naburige bebouwing;
c. Dit plan sluit daardoor goed aan bij de cultuurhistorische verkenning, die de basis vormt van het beschermd dorpsgezicht, dat verankerd is in het conserverende bestemmingsplan;
d. Dit plan maakt het ook voor minder vermogenden (kinderen van Slotenaren) mogelijk om in Sloten een huis te kopen (het dorp wordt steeds meer een rijkeluisbuurt en dat willen we niet) omdat er sprake is van de bouw van een groter aantal kleinere en goedkopere woningen;
e. Dit plan biedt waarschijnlijk ruimte aan 3 extra woningen vergeleken met het plan van de ontwikkelaar.

Sample Image

Het dorp en de omwonenden hopen dat de gemeente op korte termijn deze acties onderneemt:
1. dat de gemeente de projectontwikkelaar verplicht serieus laat openstaan voor ideeën uit het dorp en dat deze niet per se aan zijn oude plannen (stammend uit de tijd toen het dorp nog geen beschermd gezicht was) moet willen vasthouden; dat de ideeën uit het dorp zwaarwegend worden in dit traject (net als het geval was bij het nieuwe Ditlaar short stay-hotel; zie hieronder onder punt 2.);

2. dat de gemeente aan de ontwikkelaar laat weten dat zij deze bouw/omgevings-vergunningaanvraag pas in behandeling neemt nadat er overeenstemming met het dorp is bereikt over het bouwplan. Bekend is dat deze procedure ook elders in de stad gevolgd wordt voor woningbouwtrajecten – waarom zou dat niet ook in Nieuw-West kunnen?

Sloten heeft hiermee overigens recent heel goede ervaringen opgedaan bij de bouw van een shortstayhotel aan de rand van het dorp en zou deze werkwijze graag herhaald zien: Aangezien het hier om de nieuwbouw van een hotel ging, móest deze ontwikkelaar met het dorp samenwerken om samen tot een voorstel te komen. Een stedenbouwkundige van de gemeente heeft dit proces op afstand begeleid. Dat was even wennen voor projectontwikkelaar, maar het liep al snel prima. De projectontwikkelaar heeft zich verdiept in de cultuurhistorische verkenning, heeft goed geluisterd naar de mening van het dorp en heeft de oorspronkelijke plannen ingrijpend aangepast.

De bouwaanvraag voor het hotel is pas ingediend nadat op een zorgvuldige manier overeenstemming met de omwonenden en het dorp was bereikt. Ook de ontwikkelaar oordeelde na afloop dat het resultaat van deze samenwerking hun oorspronkelijke plan aanzienlijk verbeterd heeft. Toen de gemeente dit bouwplan in behandeling nam, heeft niemand uit het dorp bezwaar gemaakt! In pais en vree opgelost; de Welstandscommissie heeft zelfs een pluim gegeven voor dit mooie project dat op afzienbare tijd aan de Ditlaar (de zeer zichtbare en belangrijke entree van het dorp) zal verrijzen! Het dorp zou graag eenzelfde traject met het woningbouwproject voor Sloterweg 1269 willen volgen!

3. dat de gemeente uitlegt aan de ontwikkelaar, die al ongeveer tien jaar met dit plan bezig is, maar wiens plannen nu pas echt tot uitvoering zullen leiden, dat de regels intussen veranderd zijn, omdat Sloten inmiddels een Beschermd Dorpsgezicht is. In dit licht is het vanzelfsprekend dat deze nieuw woningen in het hart van het dorp optimaal moeten passen in de historische dorpsstructuur en dat de cultuurhistorische waarden gerespecteerd moeten worden.

4. dat bijvoorbeeld de gemeentelijk stedenbouwkundigen en een beleidsmedewerker van Bureau Monumenten en Archeologie opdracht krijgen om dit traject te begeleiden en tijdens het traject vanuit hun expertise waar mogelijk te adviseren. Deze ambtenaren van de gemeente Amsterdam zijn goed geïnformeerd over de cultuurhistorische verkenning, het bestemmingsplan en het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Deze werkwijze bestaat overigens al binnen andere Beschermde Gezichten in Amsterdam.

Op deze manier laat de gemeente zien dat:
– inderdaad – zoals in het College-akkoord staat – de bouw/inspraakprocessen worden gedemocratiseerd;
– het mogelijk is om ook hier in het dorp Sloten goedkopere woningen te bouwen, waardoor het dorp qua bewoners weer gemêleerder wordt, zoals dat van oudsher altijd geweest is;
– merkbaar is aan afwijkende RO/Omgevingsvergunning-procedures (en daaruit voortvloeiende werkwijzen) dat het hier gaat om een Beschermd Dorpsgezicht;
– het instrument ‘Beschermd Dorpsgezicht’ – dat door de gemeente zelf met veel energie en inzet hier is vastgesteld – serieus wordt genomen en dat daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het beschermen van het dorp, zoals de naam van deze status ook belooft.

Met vriendelijke groet,
De omwonenden van de bouwkavel en veel andere Slotenaren

Bijlagen:
Foto van de situatie ter plaatse: de bouwlocatie, met links het rijtje arbeiderswoningen dat model staat voor de schets en het rijtje arbeiderswoningen, zodat u daar een goed beeld bij krijgt. Uiteraard geldt dat deze nieuw te bouwen arbeiderswoningen dienen te voldoen aan het huidige Bouwbesluit en de afmetingen dienen te worden aangepast aan de beschikbare ruimte van de kavel.

Amateurschets inrichting kavel Sloterweg 1269 met steeg/arbeiderswoningen, een impressie van het bouwvoorstel van de Slotenaren. De verhoudingen op de tekening en de precieze inrichting van de kavel kloppen niet, maar het principe wordt zo wel duidelijk. En dat is waar het ons om gaat. In het echt zal een woning vermoedelijk ongeveer 7 meter breed en 8 meter diep worden (of bijvoorbeeld 6 bij 7 meter als dat beter uitkomt), maar die verhoudingen pasten zo niet op een A4-tje. De voordeuren liggen aan kleine tuintjes aan de steeg in het midden.