Wethouder Egbert de Vries: “De marsroute naar een fiets-veiliger Sloterweg ligt vast”

Na de consultatie over het project ‘Sloterweg: verkeersveilig en bereikbaar’ op 22 april 2021 is het stil geworden. Het projectteam van de gemeente verwerkt sindsdien alle input en gaat wikken en wegen. Dat alles resulteert dan meteen na de zomervakantie in een Nota van Uitgangspunten, waarin voor een voorkeursvariant is gekozen.

Hoofdnet Auto Plesmanlaan. Foto: Tamar Frankfurther.

Begin september start de inspraak over dit project. Iedereen kan dan gedurende zes weken zijn zienswijze indienen. Daarna gaat de gemeente deze nieuwe input op zijn beurt weer verwerken. De (aangepaste) plannen komen vervolgens op 25 november of 16 december in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water van de gemeenteraad. In december bepaalt de raad vervolgens definitief voor welke oplossingsvariant gekozen gaat worden. De plannen kunnen dan in 2022 worden ingevoerd.

Het besluit valt in 2021
Wethouder Egbert de Vries geeft aan zich heel goed te realiseren dat het hele traject voor veel Slotenaren erg lang duurt. Veel langer dan een jaar geleden door zijn voorganger nog werd voorgespiegeld. “Als je al decennia wacht op een oplossing voor de zeer onveilige Sloterweg, dan begrijp ik heel goed dat dit vervelend is. Het is voor mij als politiek verantwoordelijke heel belangrijk dat ik alle meningen van iedereen bij mijn besluitvorming meeneem. Ik kan wel beloven dat er écht een verandering aankomt. Ik houd absoluut mijn vaste koers aan: de hele Sloterweg, tussen de Slotense dorpskern en de Johan Huizingalaan móet een veiliger fietsroute worden. Nu is het Hoofdnet Fiets en in de toekomst wordt het zelfs Plusnet Fiets. Dat betekent dat je daar comfortabel – en dus ook veilig – moet kunnen fietsen. Iedereen kan er zeker van zijn dat dit basisprincipe overeind blijft. En datzelfde geldt voor de planning: Alles is erop gericht dat de gemeenteraad in december 2021 hierover een besluit neemt. Daarmee voer ik de uitdrukkelijk wens van de gemeenteraad uit. De marsroute naar een fiets-veiliger Sloterweg ligt dus vast. Advies van de stadsdeelcommissie en het stadsdeelbestuur is meer dan welkom, maar uiteindelijk dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt bij mij, omdat het hier om een deel van het ‘Hoofdnet Fiets’ gaat. Tot slot zeg ik toe dat we ook de fiets-veiligheid op de Vrije Geer en Ditlaar niet zullen vergeten.”

Relatie met Mobiliteitsplan
Ondertussen is de gemeente ook druk bezig het Mobiliteitsplan voor Nieuw-West op te stellen. Op 27 mei 2021 werd hierover een digitale consultatie gehouden. In dit mobiliteitsplan schetst de gemeente op hoofdlijnen het brede kader waar alle verkeers- en openbaarvervoerplannen in moeten passen. In dit mobiliteitsplan komen dus geen specifieke verkeersplannen, zoals over de Sloterweg, aan bod. Verkeersplannen moeten passen binnen dit kader. De gemeente wil de fiets-status van de Sloterweg verhogen van Hoofdnet Fiets naar Plusnet Fiets. Dat betekent dat het verkeersplan dáár ook al aan moet voldoen. Het is de bedoeling dat het Mobiliteitsplan Nieuw-West in juli door het College van Burgemeester en Wethouders wordt goedgekeurd en dat de gemeenteraad dit plan – als het lukt – in september vaststelt. Ondertussen wordt er doorgewerkt aan het verkeersplan.

Veel input uit omgeving
Eigenlijk moet je een broedende kip natuurlijk niet storen. Het is nog te vroeg om inhoudelijk te kijken naar wat er gaat gebeuren, maar omgevingsmanager Bernard Kroeger kan wel vertellen waar het projectteam op het ogenblik mee bezig is. De omgevingsmanager: “We zijn druk bezig met het verwerken van de ongeveer 600 reacties over de verkeersvarianten die we (na de consultatie) ontvingen. Er zit behoorlijk wat overlap in de vragen. We zijn ze nu aan clusteren en zullen half juni de antwoorden online plaatsen op de gemeentelijke website. Daarnaast hebben we in de afgelopen periode uitgebreid gesproken met de verschillende belangengroepen van bewoners en ondernemers uit Nieuw-West en Badhoevedorp. Die gesprekken gingen over de gepresenteerde varianten, wat men ervan vond, en of er zaken ontbreken of onduidelijk zijn.”

Op weg naar de voorkeursvariant
Het projectteam gaat komende zomer onderzoeken hoe de kruisingen, die meer verkeer te verwerken krijgen, dit het beste kunnen verwerken en welke capaciteit ze maximaal aankunnen. Daarnaast zullen verschillende varianten ‘in beeld worden gebracht’. Op die manier kan het projectteam bepalen of een variant ook praktisch uitvoerbaar is. Dit alles is uiteraard zeer relevant bij de afweging voor welke voorkeursvariant uiteindelijk gekozen gaat worden.

Bernard Kroeger: “Als het projectteam zijn studies heeft afgerond, zal een voorkeursvariant worden voorgelegd aan de wethouder. Wat we wél al weten, is dat de variant die we kiezen in ieder geval moet voldoen aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft bepaald. Dat betekent dat de te kiezen oplossing sowieso moet leiden tot maximaal 6.000 verkeersbewegingen per etmaal (in twee richtingen) op de Sloterweg tussen de dorpskern en de rotonde. Bovendien moet de voorkeursvariant voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het Hoofdnet Fiets. De handhaving van de maximale snelheid van 30 km/uur is hierbij nog een zorgpunt. Fietsers moeten straks natuurlijk wel veilig over de Sloterweg kunnen fietsen. In de Nota van Uitgangspunten zullen we onderbouwen waarom we voor een bepaalde voorkeursvariant hebben gekozen en hoe we tot die keuze zijn gekomen.”

Tamar Frankfurther; 4 juni 2021.

Voor meer informatie over de plannen van de gemeente, zie: www.amsterdam.nl/projecten/sloterweg/