Werkgroep Woonschepen Overleg Osdorp Sloten (WOOS)

De werkgroep WOOS (Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart) behartigt de belangen van de bewoners van de woonschepen in de Ringvaart van de Haarlemmermeer ter hoogte van Osdorp en Slotervaart, in de Akersluis en aan de Frankfurthersingel. De werkgroep heeft de status van een vereniging, ongeveer 80 % van bewoners van de ruim 100 woonschepen is lid.

Woonboten bij de Molen van Sloten

Het wonen op het water is in een land als Nederland een complexe aangelegenheid. Bewoners hebben te maken met een veelheid aan wet- en regelgeving op allerlei gebied: bouw-/ligplaatsvergunningen, welstandsregels, regels ten aanzien van het gebruik van de tuin, (on)mogelijkheden ten aanzien van nutsvoorzieningen (water, riool, gas, elektra, telefoon), bepalingen uit bestemmingsplannen (zowel voor het gebruik van grond aan de wal als het gebruik van het water waar de boten in liggen), en regels die te maken hebben met het gebruik van dijklichamen, waterkeringen en dergelijke.

Door die veelheid aan wet- en regelgeving heeft het WOOS ook te maken met een groot aantal organisaties: gemeentes (Haarlemmermeer en Amsterdam), stadsdelen (Osdorp en Slotervaart), nutsleveranciers, en water-/dijkbeheerders. Iedere organisatie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, vaak zijn meerdere organisaties betrokken bij één onderwerp waardoor het niet eenvoudig is om zaken voor de bewoners te regelen.

Om zo slagvaardig mogelijk te kunnen opereren zijn er naast een bestuur twee werkgroepen: de werkgroep Water, die zich beijvert voor de aansluiting van de woonschepen op het waterleidingnet, en de werkgroep Riolering die zich bezighoudt met de aansluiting van de woonschepen op het openbaar riool. In overleg met alle betrokken partijen werkt het WOOS aan de realisatie van een aantal voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de woonschepen.

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 is voor het WOOS-bestuur een dynamisch jaar geweest. Door het aanhoudende mooie weer was het druk op het water en ondervonden bewoners de nodige overlast door te hard varen en luide muziek. Omdat boten regelmatig veel sneller varen dan in de buurt van woonboten wettelijk is toegestaan (6 km/u), heeft het WOOS borden “langzaam varen” aangevraagd om de overlast het komende jaar onder de aandacht van langskomende boten te brengen.

Het inbrekersgilde zorgde in de zomer voor een ware inbraakgolf in de arken en boten gelegen aan de Ringvaartdijk en het Zwarte Pad. Met de buurtregisseur is een aantal voorlichtingsavonden met bewoners gehouden en er zijn zowel voor de Ringvaartdijk- als het Zwarte Pad buurtgroep-apps opgestart en borden geplaatst. Bewoners letten goed op en geven onregelmatigheden aan elkaar door.

De voorbereiding voor het vervangen van de Sloterbrug is gestart en het bestuur van het WOOS neemt deel aan de begeleidingsgroep, die door de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer in het leven is geroepen. De aanleg van de nieuwe brug heeft grote gevolgen voor twee woonarken, die weg zouden moeten door de aanleg van de nieuwe brug.

Het dijkverbeteringsplan aan het Zwarte Pad is nog in voorbereiding. Het WOOS-bestuur heeft vragen open staan bij de projectgroep over: de inrichting, de toegankelijkheid van de woonboten voor de bewoners en de bereikbaarheid van de boten voor auto’s (laden/lossen, bezorg- en hulpdiensten). Ook de vraag over de parkeervoorziening is nog niet beantwoord. De projectgroep verwacht dat de werkzaamheden volgend jaar zullen aanvangen.

De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen om een ambtenaar te belasten met het oprichten van een stuurgroep voor alle woonboten in Amsterdam. Het WOOS is uitgenodigd om zitting te nemen in deze stuurgroep. Doel is om tot eenduidige regelgeving te komen voor alle woonboten en arken in alle stadsdelen. De eerste bijeenkomst vond plaats in december.

Het WOOS bestond in 2018 officieel 20 jaar als vereniging en heeft dit feestelijk gevierd met haar leden. Het bestuur verzorgde een boottocht met een barbecue voor de leden.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.