Werkgroep Woonschepen Overleg Osdorp Sloten (WOOS)

De werkgroep WOOS (Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart) behartigt de belangen van de bewoners van de woonschepen in de Ringvaart van de Haarlemmermeer ter hoogte van Osdorp en Slotervaart, in de Akersluis en aan de Frankfurthersingel. De werkgroep heeft de status van een vereniging, ongeveer 80 % van bewoners van de ruim 100 woonschepen is lid.

Woonboten bij de Molen van Sloten.

Het wonen op het water is in een land als Nederland een complexe aangelegenheid. Bewoners hebben te maken met een veelheid aan wet- en regelgeving op allerlei gebied: bouw-/ligplaatsvergunningen, welstandsregels, regels ten aanzien van het gebruik van de tuin, (on)mogelijkheden ten aanzien van nutsvoorzieningen (water, riool, gas, elektra, telefoon), bepalingen uit bestemmingsplannen (zowel voor het gebruik van grond aan de wal als het gebruik van het water waar de boten in liggen), en regels die te maken hebben met het gebruik van dijklichamen, waterkeringen en dergelijke.

Door die veelheid aan wet- en regelgeving heeft het WOOS ook te maken met een groot aantal organisaties: gemeentes (Haarlemmermeer en Amsterdam), stadsdelen (Osdorp en Slotervaart), nutsleveranciers, en water-/dijkbeheerders. Iedere organisatie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, vaak zijn meerdere organisaties betrokken bij één onderwerp waardoor het niet eenvoudig is om zaken voor de bewoners te regelen.

Om zo slagvaardig mogelijk te kunnen opereren zijn er naast een bestuur twee werkgroepen: de werkgroep Water, die zich beijvert voor de aansluiting van de woonschepen op het waterleidingnet, en de werkgroep Riolering die zich bezighoudt met de aansluiting van de woonschepen op het openbaar riool. In overleg met alle betrokken partijen werkt het WOOS aan de realisatie van een aantal voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de woonschepen.

Jaarverslag 2023

2023 is voor het WOOS-bestuur en werkgroepen een redelijk rustig jaar geweest. Allereerst hebben veel bewoners genoten van de lange mooie zomer. In en om het water wonen blijft een groot plezier voor velen. Het bestuur is van samenstelling veranderd. De penningmeester (Wendy) en secretaris (Marijke) hebben na het aflopen van hun termijn afscheid genomen. Gelukkig is het bestuur weer compleet door de komst van twee nieuwe bestuursleden: Ellen en Lilian.

Woonbootcoalitie Amsterdam (WCA)
Het WOOS heeft zich twee jaar geleden aangesloten bij de WCA. De vergaderingen die over specifieke woonbootthema’s gaan, zoals overlast op het water, ligplaatsvergunningen en herstel van de kades (in de stad), zorgen voor een breder draagvlak.

Ontheffingen en parkeerbeleid
Leefbaarheid, veiligheid maar ook de bereikbaarheid van de boten hebben de prioriteit van het WOOS. In dat licht kijkt het bestuur naar de plannen die er liggen en worden de leden zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Het is gelukt om voor een groot deel van de bewoners op de Ringvaartdijk tot nummer 98 een ontheffing voor de knip op de Sloterweg West te krijgen.

Ook met betrekking tot de komst van het betaald parkeren (prettig of niet) horen die woonboten bij Sloten. Acht boten tussen de Oude Haagseweg en de brug blijken echter geen ontheffing voor de knip en ook geen betaald parkeren te krijgen. Het blijft kennelijk ingewikkeld voor de gemeente om onze dijk met bootbewoners als geheel en als onderdeel van Sloten te beschouwen! Het WOOS komt in actie om iets voor deze bewoners te kunnen betekenen.

Het WOOS verzorgt elk jaar voor zijn leden een gezellige bijeenkomst. Dit jaar was deze bij de Akermolen (inclusief de jaarlijkse ALV).

Jaarverslag 2022

In het jaar 2022 is er weer van alles gebeurd. De bewoners genoten van de lange mooie zomer. In en om het water wonen blijft een groot plezier.

Het WOOS blijft door zijn positie, aan het randje van de stad en als woonbootbewoners, soms een wat aparte plek houden. De aansluiting bij de Woonbootcoalitie Amsterdam, die in een wat breder kader de specifieke problemen rondom het ‘op het water wonen’ bij de gemeentelijke politiek aankaart, heeft o.a. geleid tot het maken van een boekje en het spreken van raadsleden tijdens een rondvaart. Gelukkig is het op Sloten een veel kleiner probleem dan in de stad, maar toch: ook hier scheuren soms waterscooters, jetski’s of boten met een veel te hoge snelheid door het water. Los van de irritante golfslag is het gevaarlijk voor al onze aansluitingen (elektra, gas en riool) waarmee we aan de wal vastzitten.

Het WOOS vernam niet rechtstreeks van de gemeente maar via via dat er wellicht plannen zijn voor het huisvesten van vluchtelingen op het voormalige terrein van Xenios. Ook andere informatie, zoals over de Sloterweg, wordt meestal niet met het WOOS gedeeld. De communicatie met de gemeente moet echt beter. Dit is – samen met de gebiedsmakelaar – in gang gezet.

Afgelopen zomer liepen soms wat groepjes jongeren over de dijk die intimideerden en overlast bezorgden. De buurt-app werd dan als snel middel ingezet. Toen het minder warm werd buiten, verdween dit probleem weer.

De verkeersstromen via de Sloterbrug en de Sloterweg hebben een grote impact op ons allen. Het WOOS kan en wil zich niet achter een plan scharen, aangezien de WOOS-leden verspreid wonen langs de dijken. Leefbaarheid, veiligheid maar ook de bereikbaarheid van de boten blijven prioriteit houden. Tegen dat licht kijkt het bestuur naar de plannen die er liggen en worden de leden zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Om onze gezamenlijke belangen kracht bij te zetten, is het van belang om het contact met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp te intensiveren.

Het WOOS verzorgt elk jaar voor zijn leden een gezellige bijeenkomst. In 2022 was dat (inclusief de jaarlijkse ALV) Brouwerij de 7 Deugden. Het was een ouderwets gezellige bijeenkomst.

Jaarverslag 2021

Verkeer
De steeds grotere verkeersstromen via de Sloterbrug en de Sloterweg hebben ook op de woonbootbewoners grote impact. Het WOOS: “Wij zagen dat de ontwikkelingen ertoe leidden dat verschillende groepen tegenover elkaar kwamen te staan in plaats van dat er in gezamenlijkheid naar een oplossing gekeken werd. Als WOOS konden en wilden we ons niet achter één plan scharen. Onze leden wonen immers verspreid langs de dijken en hebben daardoor verschillende belangen. Leefbaarheid, veiligheid maar ook de bereikbaarheid van onze boten zijn onze prioriteit.”

Overlast op parkeerterreinen
De overlast op het voormalig parkeerterrein van Xenios en op het parkeerterrein aan de Akersluis is een punt van zorg. In de avond en nacht verzamelen zich hier mensen die met harde muziek, lachgas en afval overlast veroorzaken. Het is nog niet gelukt om tot een afdoende oplossing te komen met politie en gemeente.

Overlast op water
Ook is er deze zomer veel overlast geweest van te hard varende bootjes en jetski’s. En er was vaak sprake van harde muziek vanaf het water. Het WOOS gaat samenwerken met de ‘woonbootcoalitie’ die hierover voor de hele stad met de gemeente en politiek in gesprek gaat.

Uitje
Het WOOS verzorgt elk jaar voor haar leden een gezellige bijeenkomst inclusief ALV. Dit jaar was dat in de buitenlucht bij Brouwerij De 7 Deugden. Via een nieuwsbrief wordt contact gehouden met de leden.

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was voor het WOOS-bestuur en zijn werkgroepen een bijzonder jaar. Door corona vielen overlegstructuren even stil en werden ontwikkelingen ‘on hold’ gezet. Vergaderen ging digitaal via ‘Zoom’. Maar het WOOS zat niet stil en diverse projecten liepen door.

Een van die punten betrof de herinrichting van het Zwarte pad: Eind 2020 waren de plannen al bijna allemaal uitgevoerd! De dijk is opgehoogd en er is onderaan de dijk een nieuw fietspad aangelegd. De bewoners hebben goed contact met de gemeente en Waternet. Voor elke tuiningang wordt een passende oplossing gemaakt.

Sloterbrug en verkeer
Het WOOS heeft een afvaardiging in het project ‘Vervanging Sloterbrug’. Dit project heeft lang stilgelegen door de corona-maatregelen en doordat de gemeente andere prioriteiten had. Door het autoluw maken van de Sloterweg zal de verkeersdruk op de brug verminderen. Bekeken moet worden wat voor gevolgen dat heeft voor de Sloterbrug-plannen. Maar ook de verkeersstromen in een groter kader zijn voor ons een zorg. Voor het WOOS zijn naast de toegankelijkheid en veiligheid ook de leefbaarheid van het hele gebied van groot belang. Hierbij is de samenwerking met de gemeenten en andere belangenorganisaties belangrijk om samen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Klankbordgroep ‘Woonboten Amsterdam’
Het WOOS is met een vertegenwoordiging bij de vergaderingen aanwezig geweest. Ook deze waren even stopgezet door de lockdown. Het opknappen van de kademuren en de verplaatsingen van woonboten werd hier besproken. Dit is echter vooral van belang voor de binnenstad en niet voor onze leden.

Overlast van land en water
De overlast op het parkeerterrein van Xenios en op het parkeerterrein op de Akersluis vormde een belangrijk aandachtspunt. Dit staat ook in 2021 zeker op de agenda. In de avond en nacht verzamelen zich hier mensen die overlast (o.a. harde muziek, lachgas en afval) veroorzaken. Herhaaldelijk de politie bellen heeft geresulteerd in een schouw met de gemeente en politie. De inzet van het WOOS is dat de parkeerplaats langs de Ringvaaartdijk met een beweegbare boom wordt afgesloten. Op de Akersluis is dit lastiger te realiseren, omdat het hier een openbare parkeerplaats betreft. Wellicht is het plaatsen van camera’s daar een optie, maar dat heeft diverse haken en ogen i.v.m. de privacy.

Ook was er deze zomer veel overlast van te hard varende bootjes en jetski’s waarop veel te luide muziek gemaakt werd. Ook dit is een aandachtspunt voor 2021.

Het WOOS verzorgt normaal gesproken elk jaar voor haar leden een gezellige bijeenkomst. Deze kon in 2020 helaas niet kon doorgaan i.v.m. de corona-beperkingen. De leden blijven op de hoogte via een nieuwsbrief. Het gaat goed met het WOOS.

Jaarverslag 2019

2019 was voor het WOOS-bestuur een goed en druk jaar. Het bestuur is van samenstelling veranderd en behartigt de belangen van de leden zo goed mogelijk.

Zwarte Pad
Inmiddels ligt een nieuw plan voor de herinrichting van de dijk (het Zwarte Pad) ter inzage. Het WOOS-bestuur heeft een werkgroep geformeerd om uit te pluizen of de belangen van de woonarkbewoners goed vertegenwoordigd worden. Een derde (vooralsnog inventariserende) bijeenkomst met de gemeente is aanstaande.

Sloterbrug
Als buren van de Sloterbrug neemt het WOOS ook deel aan de inspraak over de vervanging van de Sloterbrug. Het WOOS richt zich alleen op het uiterlijk van de nieuwe brug, een zo veilig mogelijke inrichting van de infrastructuur en op een zo soepel mogelijke doorstroming van het verkeer. Ook de aanvoerwegen richting de brug worden besproken; met name of op andere locaties nieuwe knelpunten ontstaan. Het project is eind december tot nader order stilgelegd.

Eerst wordt omgevingsonderzoek uitgevoerd. Later moeten ook de gemeenteraden van Amsterdam en de Haarlemmermeer zich hier nog over buigen.

Beleid Amsterdam
De gemeente Amsterdam wil alle woonarken en -schepen onder één noemer laten vallen. Dit staat in een nota over wonen op het water, die besproken wordt in vergaderingen van de ‘Klankbordgroep woonboten Amsterdam’. Het WOOS neemt hieraan deel.

Toegang Xenios
De toegankelijkheid van Xenios is een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd. Er is een voorkeursontwerp gemaakt om de toegang van het sportpark (en de wielerbaan) via de Ringvaartdijk te ontsluiten. Namens de Ringvaartdijkbewoners heeft het WOOS (samen met de Dorpsraad) een zienswijze bij het DB van stadsdeel Nieuw-West (de heer Bobeldijk) ingediend. Hierin staan de knelpunten vermeld.

De gemeente heeft gereageerd dat er verder overleg plaatsvindt. Het WOOS verzorgt elk jaar voor haar leden een bijeenkomst. Dit jaar was het weer heel gezellig in De Akermolen met een Indonesische rijsttafel.

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 is voor het WOOS-bestuur een dynamisch jaar geweest. Door het aanhoudende mooie weer was het druk op het water en ondervonden bewoners de nodige overlast door te hard varen en luide muziek. Omdat boten regelmatig veel sneller varen dan in de buurt van woonboten wettelijk is toegestaan (6 km/u), heeft het WOOS borden “langzaam varen” aangevraagd om de overlast het komende jaar onder de aandacht van langskomende boten te brengen.

Het inbrekersgilde zorgde in de zomer voor een ware inbraakgolf in de arken en boten gelegen aan de Ringvaartdijk en het Zwarte Pad. Met de buurtregisseur is een aantal voorlichtingsavonden met bewoners gehouden en er zijn zowel voor de Ringvaartdijk- als het Zwarte Pad buurtgroep-apps opgestart en borden geplaatst. Bewoners letten goed op en geven onregelmatigheden aan elkaar door.

De voorbereiding voor het vervangen van de Sloterbrug is gestart en het bestuur van het WOOS neemt deel aan de begeleidingsgroep, die door de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer in het leven is geroepen. De aanleg van de nieuwe brug heeft grote gevolgen voor twee woonarken, die weg zouden moeten door de aanleg van de nieuwe brug.

Het dijkverbeteringsplan aan het Zwarte Pad is nog in voorbereiding. Het WOOS-bestuur heeft vragen open staan bij de projectgroep over: de inrichting, de toegankelijkheid van de woonboten voor de bewoners en de bereikbaarheid van de boten voor auto’s (laden/lossen, bezorg- en hulpdiensten). Ook de vraag over de parkeervoorziening is nog niet beantwoord. De projectgroep verwacht dat de werkzaamheden volgend jaar zullen aanvangen.

De gemeente Amsterdam heeft het initiatief genomen om een ambtenaar te belasten met het oprichten van een stuurgroep voor alle woonboten in Amsterdam. Het WOOS is uitgenodigd om zitting te nemen in deze stuurgroep. Doel is om tot eenduidige regelgeving te komen voor alle woonboten en arken in alle stadsdelen. De eerste bijeenkomst vond plaats in december.

Het WOOS bestond in 2018 officieel 20 jaar als vereniging en heeft dit feestelijk gevierd met haar leden. Het bestuur verzorgde een boottocht met een barbecue voor de leden.

Voor meer informatie zie: Contactpagina.