Weerstand tegen verbreding en zwaar verkeer

Bij groot onderhoud Osdorperweg

Het herinrichtingsplan voor het groot onderhoud aan de Osdorperweg, dat de gemeente ter voorbereiding op het overleg van 13 december 2021 aan alle deelnemende bewoners had toegezonden, noemt drie te realiseren onderdelen: verbreding, asfaltering en een nieuw voetpad.

Dat er verbreding werd aangekondigd, maar ook een nieuw voetpad terwijl dat pas een half jaar geleden was vernieuwd, riep meteen vanaf de start van het overleg al de nodige vragen op. Nog nooit eerder in het al jaren lopende overleg over de verbetering van de veiligheid was er namelijk sprake van om de weg te verbreden.

De vertegenwoordigers van de gemeente haastten zich dan ook om meteen aan het begin van de videobijeenkomst te verklaren dat in tegenstelling tot deze aankondiging bij het groot onderhoud in 2022 géén nieuw voetpad zal komen en dat ook van verbreding géén sprake zal zijn. Toch was niet iedereen gerust na deze toezegging. Gewezen werd op vorige asfaltering in december 2011 toen her en der ook al verbreding van het wegvak plaatsvond. Deze verbreding werd echter kort daarna afgestraft met afbrokkeling van de zijkanten, aangezien de daarvoor vereiste fundering immers ontbrak.

Zwaar verkeer gefaciliteerd…
Maar vooral ook de hiermee verband houdende plannen om de weg technisch te gaan inrichten voor zwaar vrachtverkeer gaven de nodige protesten. Voor de realisatie van dit uitgangspunt moet de weg namelijk een betere fundering krijgen die vooral ook aan de zijkanten het gewicht van zwaar vrachtverkeer moet kunnen opvangen. En juist dit voornemen schoot bij nogal wat deelnemers in het verkeerde keelgat. Immers, al sinds 1963 geldt op de Osdorperweg een inrijverbod voor verkeer met een hogere aslast dan 4,8 ton en een breedte boven 2,20 m. Van een aantal vrachtwagens van alhier gevestigde bedrijven is bekend dat zij voor hun bedrijfsvoering een ontheffing hebben. Als het hierbij zou blijven, zou het probleem beperkt zijn. Maar het merendeel van het zware vrachtverkeer gebruikt de weg echter uitsluitend als een snelle en korte verbindingsroute tussen Halfweg en Osdorp.

Half jaar op slot
Zo’n 25 bewoners namen maandag 13 december deel aan de door de gemeente belegde videovergadering. In de week daarvoor ontvingen al deze deelnemers het herinrichtingsplan voor de Osdorperweg. Het gaat om het 1.450 meter lange gedeelte tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg. Uit het plan wordt duidelijk dat het groot onderhoud 7 maanden in beslag zal nemen. In februari worden kabels en leidingen vervangen. In de 6 daarop volgende maanden wordt in zes fases elke maand een weggedeelte vervangen waarna het werk 28 augustus afgerond moet zijn. Bewoners kunnen met de nodige hinder hun erf nog wel bereiken, maar doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via Geuzenveld.

Omleidingen bieden kansen!
Binnen elk van de zes fases waarin een bepaald weggedeelte op de schop gaat is de weg daarnaast nóg weer eens in kleinere stukken onderverdeeld om de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid te vergroten. Dit alles heeft, zoals sommige deelnemers tot hun genoegen vaststelden, ook zijn positieve keerzijde: een dik half jaar zal doorgaand verkeer op de Osdorperweg namelijk niet mogelijk zijn. Via een uitvoerig omleidingsplan zal dit dan zijn weg moeten vinden via Geuzenveld. En… dat biedt kansen voor de toekomst, want als de verkeersstromen in dat half jaar goed worden gemonitord zou wel eens kunnen blijken dat het huidige verkeer dat de Osdorperweg al jaren teistert wél via alternatieve routes kan worden afgewikkeld… Daarnaast zal het in maart in te voeren eenrichtingsverkeer op de Tom Schreursweg mogelijk ook bijdragen aan de wering van sluipverkeer op de aangrenzende polderwegen.

Brede, rode fietsstroken!
Gelet op de zwakke positie van fietsers op de Osdorperweg was dan ook de grote vraag: krijgt het nieuwe asfalt straks aan beide zijden een rode fietsstrook met bijbehorende belijning? Hans de Waal als voortrekker van de Klankbordgroep Oud Osdorp hield dan ook een vurig pleidooi om deze stroken méér breedte te geven, zodat het autoverkeer het in optische zin met minder ruimte moet doen, zoals b.v. ook in Badhoevedorp al succesvol wordt toegepast. Uit de reactie van de gemeente werd echter duidelijk dat met de uitvoerder van het groot onderhoud deze rode fietsstroken en de belijning nog niet zijn ingepland, maar dat deze wens zeker zal worden ‘meegenomen’…

Inspelen op 30 km
De gemeente Amsterdam is voornemens om in 2023 in het grootste deel van de stad een maximum snelheid van 30 km in te voeren. Het komend jaar zal dan worden gebruikt om hiervoor de nodige aanpassingen aan de wegen uit te voeren, zodat de verlaagde snelheid op een logische wijze kan worden afgedwongen. Vanuit de bewoners kwam dan ook de vraag hoe bij het groot onderhoud aan de Osdorperweg hierop alvast wordt ingespeeld, te meer omdat ook de Osdorperweg dan in zijn geheel een 30 km-zone gaat worden. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat het groot onderhoud puur als een soort casco moet worden gezien en dat de nog te nemen verkeersmaatregelen als de verdere inrichting moeten worden beschouwd. Het ‘gat’ tussen nieuw asfalt en verdere inrichting is dan het tijdvak waarin de nota van uitgangspunten moet worden vastgesteld en de keuze voor het definitieve ontwerp moet worden gemaakt.

De cruciale vraag wordt dan in ieder geval hoe de snelheid van het verkeer moet worden beteugeld. Volgens meerdere deelnemers heeft de nieuwe norm van 30 km alleen kans van slagen als er met camera’s wordt gehandhaafd. Als dat in de Haarlemmermeer nu al wél kan, waarom hier dan niet…?

Uitvoeringsplan op website ontbreekt
In de uitnodiging aan de deelnemers voor deze videovergadering meldt de gemeente dat het uitvoeringsplan (31 pagina’s met o.a. plattegronden van alle zes fases) óók op de gemeentelijke websitepagina is geplaatst. Wie het plan echter op de betreffende website (www.amsterdam.nl/osdorperweg) opzoekt grijpt helaas mis: geen uitvoeringsplan! Wie het wil raadplegen kan het plan hier vinden.

Zie ook het artikel Oud Osdorpers in de slag om schadeherstel

Theo Durenkamp; 14 december 2021.

Van: www.theodurenkamp.nl/artikelen-1/weerstand-tegen-wegverbreding