Waarom de gemeente in gesprek moet en er geen haast is

In de hele discussie rond de motie Boterbloem en behoud van de Lutkemeerpolder is een belangrijk aspect onderbelicht geraakt: het feit dat het op dit moment alleen gaat over het bouwrijp maken van slechts een deel van de polder.

 
Kaart van het bestemmingsplan
In groen: huidige akkers
In rood: deel waar bouwvoorbereiding wordt gevorderd
In geel: aanbod gemeente

De overeenkomsten van onze buren zijn niet opgezegd en de voorbereidende bodemonderzoeken zijn alleen op de helft van de akkers van de Boterbloem uitgevoerd. In onderstaand artikel leest u waarom alles er op wijst dat alleen het deel voor SEKU BV bouwrijp wordt gemaakt. Terwijl het juist zeer de vraag is of de overeenkomst met deze partij wel rechtsgeldig is.

Het is onbestaanbaar hoe het College blijft spreken in onmogelijkheden, terwijl er vele creatieve manieren zijn om de polder te behouden voor de stad. In het hele proces dat heeft geleid tot het huidige aanbod, is De Boterbloem niet één keer betrokken.

Op 19 december 2018 bespreekt de gemeenteraad het vervolg van de motie Boterbloem. Wij vragen de raad en het college om serieus de tijd te nemen en de komende maanden gezamenlijk alle mogelijkheden goed te onderzoeken. Er liggen vele kansen, ook op het gebied van financiering.

Nog steeds vraagtekens uitvoering bouwplannen
Het afgelopen jaar is overduidelijk gebleken, dat de gemeente Amsterdam met de Lutkemeerpolder én ecologische zorgboerderij de Boterbloem in haar maag zit. En dat is niet meer dan logisch. Voorgaande bestuurders hebben deze prachtige en historische polder afgedankt voor een bedrijventerrein en daarbij ongunstige – misschien wel belachelijke – afspraken gemaakt met een grondspeculant. Deze heeft 8 hectare in de polder aangekocht voor 2,5 miljoen euro en voor 8 miljoen euro doorverkocht aan de gemeente. Bovenop deze hoofdprijs bedong SEKU BV ook nog het recht om die 8 hectare te ontwikkelen en 20 procent van de opbrengsten. Aan deze overeenkomst heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2009 groen licht gegeven.

De omstandigheden waarbinnen deze overeenkomst tot stand is gekomen zijn inmiddels tot bij de Hoge Raad als corrupt bestempeld. Daarmee is de kans niet gering dat de overeenkomst zelf nietig is. Daarnaast loopt tegen de ondertekenaar namens SEKU BV een onderzoek vanwege verdenking van omkoping. Begin 2019 zal deze zaak voorkomen. Of de overeenkomst en dus de voorgenomen bouw van het bedrijventerrein stand houden, is maar zeer de vraag.

Dubieuze overeenkomst molensteen om nek Amsterdam
De overeenkomst met SEKU BV hangt nu als een molensteen om de nek van de Lutkemeerpolder en de Boterbloem. Het is deze partij die de druk opvoert om de kostbare (biologische) akkers bouwrijp te maken. De werkelijke reden dat het College nu zoveel haast heeft: niet de behoefte uit de stad aan meer bedrijventerreinen.

Op dit moment is alleen ontwikkeling van het voorste deel aan de Etnastraat in voorbereiding. Dit ligt in lijn met de bewering van SADC dat men nu op zoek is naar een aaneengesloten kavel van 8 hectare die op Lutkemeer 1 niet voorhanden is. Dit kan alleen bestemd zijn voor een bedrijfsverzamelgebouw. En dit doet sterk vermoeden dat SEKU BV hier haar deel van de samenwerkingsovereenkomst gaat inlossen. Daarnaast zijn er geen namen bekend van bedrijven die hier in willen trekken.

En Lutkemeer 1 heeft bewezen hoe het met bedrijfsverzamelgebouwen in de Lutkemeerpolder vergaat. Die gebouwen staan voor een deel nog steeds leeg.

Gaat SEKU BV bouwen voor leegstand?
De kans is serieus aanwezig, dat ook in de Lutkemeerpolder straks puur voor leegstand wordt gebouwd. SADC en de gemeente Amsterdam beweren dat bedrijven uit de binnenstad staan te trappelen om zich daar te vestigen. Maar namen en rugnummers ontbreken. Als deze bewering écht klopt, dan is het vreemd dat bijna éénderde deel van de eerste fase van het bedrijventerrein (Lutkemeer 1) nog leeg staat. Daar is dus nog genoeg ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen om bedrijven uit de binnenstad onder te brengen. Sterker nog: BAM heeft één verzamelgebouw voor kleinschalige bedrijven ontwikkeld op fase 1. Het was de bedoeling om er meer van dit soort gebouwen neer te zetten. Daar heeft dit bouwbedrijf van afgezien. Blijkbaar was het niet het succesnummer dat ze voor ogen hadden gehad. De gemeente Amsterdam, SADC en SEKU BV doen voorkomen dat het verder achteraan de polder wel gaat werken. En als deze gok verkeerd gaat uitvallen –wat te verwachten is- dan is er onherstelbare schade aan de Lutkemeerpolder én de boerderij toegebracht.

Wat zijn de kosten, investeringen en opbrengsten?
Er worden enorme bedragen geroepen die uitgetrokken zouden moeten worden om de Lutkemeerpolder groen te houden. Naast dat deze bedragen binnen een half jaar van 26 miljoen tot 42 miljoen zijn toegenomen, ontbreekt er een onderbouwing. Dit lijkt op natte vingerwerk om de gemeenteraad zo af te schrikken, dat ze met de plannen gaan instemmen. Dat bij afzien van het bedrijventerrein de investeringen in het bouwrijp maken de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur niet meer nodig is, wordt nu niet meegerekend.

‘Er zijn meer investeringen die in de berekeningen van de gemeente buitenbeschouwing gelaten worden’

Maar er zijn meer investeringen die in de berekeningen van de gemeente buiten beschouwing worden gelaten. De toevoerwegen naar de polder kunnen nu al amper het verkeer aan tijdens de ochtend- en avondspits. Met name de brug over de ringvaart belemmert doorstroming, zodat er files ontstaan. Als meer bedrijven zich in de Lutkemeerpolder zouden gaan vestigen, komt de doorstroming tijdens de spitsuren helemaal in de knel te zitten. Daarnaast klagen de huidige werknemers over de slechte bereikbaarheid met het OV van de eerste fase van het bedrijventerrein. Er zal dus door de gemeente Amsterdam flink geïnvesteerd moeten worden in het verbeteren van de bereikbaarheid van beide bedrijventerreinen. Kosten die nu niet zijn meegenomen.

Het bedrijventerrein Lutkemeer 1 is nu 10 jaar in gebruik en is nog steeds niet vol. Volgens de onderzoekrapportage van STEC staat deze eerste fase al weer in de boeken voor een opknapbeurt. Dat gaat miljoenen kosten. Dat een mogelijke tweede fase binnen vijf tot tien jaar ook aan de beurt is, is dat ook meegenomen in de berekeningen?

Behoud van de polder is overigens geen kostenpost die alleen bij de gemeente hoeft te liggen. Er is maatschappelijke betrokkenheid te over om gemeenschappelijk te investeren in de grond.

Amsterdam heeft invloed
Een veel gehoord argument is dat de grond zou moeten worden teruggekocht, maar dat deze niet te koop staat. Het is duidelijk dat Amsterdam geen meerderheid heeft in SADC, maar dat betekent niet dat B&W geen invloed kunnen uitoefenen. Het gaat namelijk nog steeds om grond binnen de gemeentegrenzen die ingebracht is in de SADC. De gemeente Amsterdam bepaalt uiteindelijk zelf of er voorlopig wel of niet gebouwd wordt.

Nu doet de gemeente het voorkomen dat ze geen enkele zeggenschap meer hebben over de Lutkemeerpolder. Dat is een slimme tactiek om dit stukje kostbare groen buiten de eigen invloedssfeer te brengen en zo de eigen handen er van af te trekken.

Het is niet gemakkelijk, maar de gemeente Amsterdam heeft de mogelijkheden om de plannen voorlopig uit te stellen. In ieder geval totdat de eigen afspraken zijn nagekomen. Dit geeft bovendien alle partijen de ruimte om nog een kritisch te kijken naar plannen die 30 jaar geleden zijn bedacht, toen bijvoorbeeld klimaatsverandering nog niet op de agenda stond.

Tijd voor overleg!
De motie De Boterbloem – destijds unaniem door de gemeenteraad aangenomen – is nog niet volledig uitgevoerd. Daarnaast is er de afgelopen maanden geen overleg geweest met de Boterbloem, terwijl er vele kansen liggen om tot creatieve oplossingen te komen. Er zijn vele scenario’s mogelijk in een polder van 40 hectare, waarvan slechts 8 hectare wordt ontwikkeld. De Boterbloem vraagt de gemeente Amsterdam dan ook om tijd in te ruimen voor een goed proces.

Hoe nu verder?
De wethouder heeft flink wat vragen te beantwoorden naar aanleiding van de commissievergadering. Op 19 december staat het weer op de agenda van de raad voor verdere bespreking. Het is aan het college om op enig moment te besluit dat ze voldoende draagvalk heeft om de motie ten uitvoer te leggen. Dat hoeft de 19e dus niet het geval te zijn.

Uit: Nieuwsbrief De Boterbloem – 2 december 2018