Veel wilde bijensoorten in De Oeverlanden

Eind 2019 verscheen – in opdracht van de gemeente – een onderzoeksrapport van Naturalis over de stand van wilde bijen in elf Amsterdamse parken, waaronder de Noordelijke Oeverlanden.

De Oeverlanden hebben de hoogste score: 48 soorten! En dan geven de onderzoekers ook nog aan dat er geen sprake is van een complete soortenlijst, omdat dit onderzoek daarvoor nu nog te beperkt was. Goed nieuws, want wilde bijen zijn van groot belang voor de bestuiving van gewassen. Stadsranden blijken door hun afwisselende structuur vaak aantrekkelijk te zijn voor insecten.

Goudpootzandbij

Ideale plek
En daar komt in De Oeverlanden nog de kenmerkende gebiedsstructuur bij: een fijnmazig mozaïek aan mini-biotoopjes met graslandjes, ruigte, bos en struweel, en dat alles ook nog eens verdeeld over nat en droog.

Voor de wilde bijen zijn in De Oeverlanden de omstandigheden ideaal: De afwisselende structuur zorgt ervoor dat de afstanden tussen nestgelegenheid en voedselbronnen kort zijn. Dat is belangrijk voor wilde bijen omdat ze veel minder ver vliegen dan honingbijen. Er is veel bloei in De Oeverlanden: Hoe meer plantensoorten hoe beter, maar meestal zijn de vrij alledaagse soorten planten vooral aantrekkelijk voor veel bijensoorten. Zolang het aanbod planten maar groot en niet te eenzijdig is. De paardenbloem is een aantrekkelijke soort, maar in een groot weiland met hoofdzakelijk paardenbloemen komen niet al te veel bijensoorten voor.

Roodbuikje

Nestplekken
Dood hout en ongemaaide stengels zorgen voor bovengrondse nestgelegenheid. Voor de talrijker grondnestelende bijen zijn vooral de zandige stukjes, bijvoorbeeld in de oeverzone en langs het doorgaande fietspad belangrijk. Allerlei schijnbaar slordig achtergelaten grondhopen creëren op het zuiden gelegen hellinkjes waar wilde bijen graag nestelen.

Graadmeters
Wilde bijen zijn goede graadmeters voor de kwaliteit van een landschap dat ook voor andere organismen goed is. Met het oog op het herstel van de biodiversiteit is het dus van groot belang om op de oude voet door te gaan. Dit zal de ‘Vereniging De Oeverlanden blijven!’ dan ook met kracht inbrengen bij het overleg met de gemeente dat nu gaande is. Ook de zone tussen de snelweg en de Oude Haagseweg en het groen ten westen van de Anderlechtlaan zouden hierbij betrokken moeten worden. Op deze manier ontstaat een robuuste ecologische groene zone waar Nieuw-West, maar ook de rest van de stad, van profiteert. Lees door op: www.oeverlanden.nl.

Hans Bootsma

Uit: de Westerpost van 22 april 2020.

Zie ook: Rapportage Bijen Amsterdamse parken 2019 (pdf)