Sloten Beschermd Dorpsgezicht

Onlangs kon u op deze pagina lezen dat een aantal organisaties en bewoners zich inspanden om het dorp Sloten op de lijst met Beschermde Dorpsgezichten te krijgen. Het dagelijks bestuur van Nieuw West vond dat in eerste instantie niet nodig omdat in het nieuwe bestemmingsplan van december vorig jaar, voldoende waarborgen zouden staan die het unieke karakter van Sloten beschermen.

Meerdere personen hadden het idee dat het bestemmingsplan uiteindelijk onvoldoende bescherming zou bieden en pleitten ervoor om de twee woorden ‘Beschermd Dorpsgezicht’ een plaats te geven in het bestemmingsplan. Dat kan niet zomaar. Ook al gaat het om een beperkte aanpassing, een bestemmingsplanwijziging moet voldoen aan een groot aantal regels een voorschriften. Het is daarom een vrij langdurige en kostbare aangelegenheid. Hoewel dat niet is uitgesproken is het voor te stellen dat het dagelijks bestuur van Nieuw-West ook om die redenen niet stond te trappelen om toe te geven.

Motie
Op 26 juni 2013 heeft een viertal partijen (GrL, BNW81, D66 en PvdA) in de deelraad een motie ingediend met als strekking dat er bestemmingsplanwijziging zou moeten komen met als inhoud het aanwijzen van Sloten als Beschermd Dorpsgezicht. In de motie wordt aangegeven dat veel voorwerk in feite al is gedaan door o.a. de Cultuurhistorische Verkenning en de Visie Sloten van visiewerkgroep die destijds is opgezet voor het bestemmingsplan. Dat zou een hoop tijd en geld moeten schelen. In de motie wordt ook gepleit voor een snelle behandeling: de procedure in ieder geval dit jaar nog in de steigers zetten. Dit mede met het oog op het verdwijnen van de stadsdelen per maart volgend jaar.

Aangenomen
Na de nodige discussie is de motie unaniem in de raad aangenomen en moet het DB nu aan de slag. Letterlijk krijgt het DB via de motie de volgende opdracht (citaat):
• zo snel mogelijk, maar in elk geval nog in 2013 de procedure in werking te zetten om het dorp Sloten tot ‘beschermd dorpsgezicht’ aan te wijzen
• de daarvoor benodigde bestemmingsplanprocedure als laatste in de rij te laten aansluiten bij de lijst bestemmingsplannen die met prioriteit afgehandeld moeten worden door de raad, zoals die is opgesteld door pfh Verdonk
• nader te onderzoeken wat het doorlopen van de benodigde procedures zou kosten en wat de maximale doorlooptijd zou zijn, en hierover op korte termijn terug te rapporteren aan de raad
• te onderzoeken of het mogelijk is een voorbeschermingsbesluit te nemen en wat de effecten daarvan zouden zijn, en hierover op korte termijn terug te rapporteren aan de raad.

Hoewel de strijd lijkt gewonnen moeten we nog een slagje om de arm houden. De champagne kan pas worden ontkurkt op het moment dat de handtekening onder het gewijzigde bestemmingsplan staat. Maar een glaasje prosecco kan er nu alvast wel af. Met dank aan de personen die zich hiervoor hebben ingespannen.

Door: Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 3 juli 2013.