Grenswaarden voor vliegroute over Nieuw-West versoepeld

In het verleden besteedde ‘Leven in Osdorp’ aandacht aan het experiment van Schiphol om bij gelijktijdig gebruik van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan het vliegverkeer van de Zwanenburgbaan een scherpe bocht naar rechts te laten maken. Die maatregel is in maart 2008 ingegaan.

Gevolg is dat veel inwoners van de Westelijke Tuinsteden sindsdien extra geluidshinder ondervinden. Maar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft nog verdere verslechteringen voor Nieuw-West in petto. Dat valt althans af te leiden uit het ‘Actieplan Omgevingslawaai van Schiphol’ en het ‘Convenant Hinderbeperkende Maatregelen Schiphol’ (juni 2007).

Geluidsnormen soepeler
Geluidshinder van vliegtuigen wordt op diverse plekken in de omgeving van Schiphol gemeten. Er gelden vaste maximumnormen voor (decibels), die worden vertaald naar de lokale situatie. Bij ‘Handhavingspunt 18’ in Lijnden, net buiten Osdorp, zou het maximaal toelaatbare geluidsniveau volgens het Actieplan en het Convenant met 2.47 dB(A) mogen toenemen. In de praktijk betekent dat er dan bijna tweemaal zoveel geluidshinder zou mogen worden geproduceerd.

Geluidshinder ook op lange termijn
Deze grenswaarden zouden in de eerste helft van 2008 van kracht moeten worden en zouden dan moeten gelden tot 2010. Maar volgens de plannen van Schiphol zou die norm nog moeten gelden tot 2020. De inwoners van Nieuw-West zouden dus gedurende een heel lange termijn aan extra geluidshinder worden blootgesteld. De plannen staan op internet maar tot dusverre is er weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

De Aker slecht af
Vergeleken met de vroegere situatie buigen de vliegtuigen bij geleidelijk parallelgebruik van beide startbanen eerder af. Bewoners vragen zich af of de 55 d(B)A-contour voor de opstijgende vliegtuigen nu al over de Aker komt te liggen waardoor de inwoners worden blootgesteld aan (te) grote geluidshinder.

Bewoners komen in actie
De Stichting Bewoners Alliantie Tuinsteden Amsterdam (BATA) heeft zich inmiddels in de ingewikkelde materie verdiept en zal zo nodig de bevolking van Nieuw-West mobiliseren om tegen de versoepelde geluidshindernormen te protesteren.

mr. drs. R.N.A. Bakker

Bron: Westerpost, ‘Leven in Osdorp’, 9-4-2008.

Van: www.samenwest.nl

Zie ook: www.bataamsterdam.net