De landelijke Sloterweg blijft een bomenlaan

Langzamerhand begon op te vallen dat in de bomenrij langs de Sloterweg steeds gaten vielen. Zieke bomen worden niet altijd vervangen en ook bij de zelfbouwkavels verdwijnen ze. Een slechte zaak oordeelden de Dorpsraad en Tamar Frankfurther en zij stuurden hierover een brief naar de Bestuurscommissie (zie hieronder).

Sample Image
De Sloterweg met bomen. Foto: Erik Swierstra.

Goed nieuws: De Bestuurscommissie deelt deze zorgen en nam op 20 december 2017 unaniem onder aanvoering van Gerard Molewijk van BNW81 een motie (zie bijlage) aan waarin het behoud van de bomenrijen langs de Sloterweg wordt gewaarborgd.

Brief aan de Bestuurscommissie

Betreft: Behoud bomenlaanstructuur van de Sloterweg
Geachte leden van de Bestuurscommissie,

Zoals u weet, is de Dorpsraad bijzonder begaan met het behoud van de cultuurhistorische waarden in het gebied. Die waarden kunnen zich op allerlei manieren manifesteren: in gebouwen, in water- en wegenstructuren en ook in groen. Bij de bestudering van uw plannen plannen over de nieuwbouwkavels aan de Sloterweg, zagen wij dat niet overal sprake is van herplant van bomen langs deze weg. Wij hebben toen navraag gedaan bij uw ambtenaren.

Van hen hebben wij tot onze schrik bevestigd gekregen dat de kans groot is dat er in de toekomst steeds minder bomen langs de Sloterweg zullen staan, aangezien met name Waternet hier bezwaar tegen heeft (omdat de weg formeel een binnendijk is).

Dat de weg een binnendijk is, heeft overigens in het verleden nooit tot problemen geleid. Er zijn immers geen grote waterpartijen in de directe omgeving van de weg. De Sloterweg vormt weliswaar een grens tussen verschillende waterpeilen van sloten, maar er is geen groot water met bijpassend overstromingsgevaar in de buurt. Sinds de aanleg van rijksweg A4 aan de zuidzijde en de wijk Nieuw Sloten aan de noordzijde, is de rol van de Sloterweg als dijk bovendien minder zwaarwegend geworden. Zelfs in de vorige eeuwen, toen die aanpassingen er nog niet waren, leidde de aanwezigheid van bomen langs de weg al niet tot problemen, dat is nu dus al helemaal niet het geval.

Bovendien zijn er juist ook veel experts die aangeven dat bomen een dijk juist versterken, aangezien hun wortels de grond goed vasthouden.

Uw ambtelijke organisatie geeft nog twee andere redenen aan waarom zij van mening zijn dat er geen bomen herplant kunnen worden langs de Sloterweg: er liggen kabels en leidingen en de grond zou niet geschikt zijn.

Wij begrijpen daar niets van. De grond kan zo nodig geschikt gemaakt worden door hier en daar bomengrond aan te vullen. In uw eigen Bomenbeleid 2013-2023 geeft u de ambtelijke organisatie hiertoe zelfs opdracht. Daar komt nog bij dat uw eigen Amsterdamse Ingenieursbureau gespecialiseerd is in het succesvol planten van bomen op lastigere plekken.

Al sinds mensenheugenis is de Sloterweg deze prachtige bomenlaan. Er liggen ook al heel lang kabels en leidingen. En nu zou dat plotseling niet meer kunnen en mogen? U kunt zich voorstellen dat wij ons hier als Dorpsraad tegen verzetten.

De gemeente handelt door geen bomen terug te plaatsen tegen zijn eigen vigerende Bomenbeleid 2013-2023, dat indertijd met alle zorgvuldigheid na uitgebreide inspraak is vastgesteld.

Wij citeren: “Mochten er bomen langs de Sloterweg gekapt moeten worden om de inritten naar nieuwe kavels mogelijk te maken, dan mag dit niet zorgen voor grote openingen in de laanstructuur. Bij nieuwe aanplant dienen de bomen van voldoende bomengrond te worden voorzien en goed verankerd te worden gezien de slappe veengrond.”

Dit Bomenbeleid is nu van kracht en blijft leidend. Wij gaan er dan ook van uit dat u de ambtelijke organisatie opdracht zult geven om dit beleid ook daadwerkelijk uit te voeren. Het is onzinnig dat Waternet en de andere instanties nu plotseling komen met een beleidswijziging, waarover geen democratische besluitvorming heeft plaatsgevonden. Uit uw beleidstekst blijkt dat ook bij het opstellen van het beleid reeds het besef bestond dat de bodemkwaliteit in de bermen van de Sloterweg hier en daar te wensen over laat. Vandaar dat u ook in het beleid hebt opgenomen dat er goede bomengrond moet worden gestort bij plaatsing van nieuwe bomen.

U weet dat wij als Dorpsraad ons al decennia inzetten voor het behoud van het landelijk gebied. Ook u als bestuurscommissie laat telkens weer blijken blij te zijn met onze volhardende betrokkenheid. Mede dankzij het optreden van de Dorpsraad is er sinds onze oprichting in 1963 anno 2017 nog veel behouden gebleven van het landelijk gebied.

De Sloterweg, zoals mét bomen onder andere vastgelegd door Rembrandt, vormt hierbij een belangrijke peiler. Deze unieke waarden moeten we met z’n allen beschermen. Het niet langer herplanten van bomen langs de prachtige Sloterweg zou een wezenlijke aanslag vormen op de beleving en de cultuurhistorie van het gebied.

Wij hopen dat u ons wilt bevestigen dat u zich voortaan weer aan uw eigen Bomenbeleid gaat houden, dat u de ambtenaren hiertoe opdracht zult verlenen en dat de prachtige laanstructuur langs de Sloterweg intact blijft.

Tamar

Uit: de Westerpost van 7 februari 2018.