BC onjuist geïnformeerd

Nieuw-West – Voordat hier verslag gedaan wordt van onderwerpen die vorige week aan de orde kwamen in de vergaderzaal van het Tuinstadhuis, loont het de moeite om nog even stil te staan bij een onderwerp dat een week eerder in de V-BC besproken werd.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Als gebouwen niet voldoen aan de criteria om aan te wijzen als ‘gemeentelijk monument’, wil dat nog niet zeggen dat ze daarom ‘niet behouden’ zouden moeten worden. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld.

Niet behoudenswaardig?!
Op 22 november 2017 sprak historicus Nico Jansen in, voor het behoud van de ‘arbeidershuisjes’ aan de Sloterweg 711-715, die – na wijziging van het bestemmingsplan – zouden moeten plaatsmaken voor vijf nieuwe woningen op vier zelfbouwkavels. Dat er op die plek nieuwe ‘arbeidershuisjes’ terugkomen, ligt niet voor de hand…

Het Dagelijks Bestuur van ons stadsdeel bood het plan – dat was opgesteld door het ambtelijke cluster ‘Ruimte en Economie’ – aan de BC aan, met daarin een beschrijving van het advies dat de afdeling ‘Monumenten en Archeologie’ (M&A) over Sloterweg 711-715 gegeven zou hebben [citaat]: M&A komt in haar advies tot de conclusie dat het object architectonisch “niet behoudenswaardig” is, … [einde citaat]. Wie het originele advies van M&A – dat de BC op 2 november 2016 behandelde – erop na slaat, ziet echter dat M&A een ander advies gegeven had [citaat]: Onze conclusie luidt […]. Dergelijke woongebouwen zijn bovendien intussen zeldzaam, “zodat behoud ervan gewenst is” [einde citaat].

Kortom: het Dagelijks Bestuur heeft met het stuk dat de BC op 22 november behandelde, onjuiste informatie verstrekt over dit deel van het advies van de afdeling M&A. Of dit nog gevolgen heeft voor het besluit dat de BC moet nemen, is de vraag. Want uit een onafhankelijk onderzoek (Fugro) naar de kwaliteit van de fundering van de woninkjes, bleek dat de fundering tussen nu en 5 jaar hersteld moet worden, om ze te kunnen behouden (ca. € 82.000, excl. BTW). En uit het meerjaren-onderhoudsplan dat Sweco heeft opgesteld, blijkt nog een groot aantal andere mankementen, waardoor de onderhoudskosten om de panden 50 jaar te kunnen behouden, geschat wordt op een slordige € 360.000 (excl. BTW).

Uit de Westerpost van 6 december 2017.