Hester Vlamings

Zonnepanelen alleen onder voorwaarden toegestaan in beschermd Sloten

In het landelijke gebied staat een flink aantal gemeentelijke monumenten. Daarnaast is de dorpskern van Sloten een ‘Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht’.

Omdat de gemeente Amsterdam het bijzondere karakter van haar erfgoed wil behouden, gelden er regels over het aanbrengen van zonnepanelen op daken, en andere zichtbare (duurzaamheids)maatregelen.

Alleen panelen op panden zonder monumentale status, die bovendien niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, zijn binnen het Beschermd Dorpsgezicht Sloten toegestaan.

Vraag advies
Binnen de regels die het Amsterdamse beleid hanteert, zijn er wel degelijk mogelijkheden om gebruik te maken van zonne-energie. Zolang ze de beeldkwaliteit en de monumentale waarden maar niet verstoren. Projectleider Duurzaam Erfgoed van de gemeente Amsterdam, Annette ten Doeschate, geeft aan dat er wél regels gelden: “Eigenaren van monumenten en andere panden met erfgoedwaarden doen er daarom goed aan om altijd eerst advies te vragen voordat zij zich vastleggen op investeringen.”

Voor monumentale panden geldt een vergunningsplicht en kunnen er (technische) restricties anders dan ‘zichtbaarheid’ zijn. Eigenaren van alle woningen zonder monumentale status – maar die wel in het Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht Sloten liggen – mogen vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen. Zolang die panelen maar niet storend zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.

Vergunning aanvragen verplicht
Voor zowel monumenten als beschermde gezichten geldt: Er zijn regels voor zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen. Ingrepen zoals panelen op zichtbare dakvlakken, kozijnen met andere indelingen en isolatie aan de buitenkant zijn in principe niet toegestaan, wanneer ze de beeldkwaliteit en het karakter aantasten. Een hellend dak is vrijwel altijd een beeldbepalend onderdeel van een gebouw. Een doorgaand dak of een aantal daken, kunnen beeldbepalend zijn voor een straat. Zonnepanelen en -collectoren, zichtbaar vanuit de openbare ruimte, zijn onwenselijk omdat zij het aanzicht van het gebouw en de straatwand verstoren. Projectleider Duurzaamheid Ten Doeschate: “Als een bepaalde maatregel in strijd met de erfgoedwaarden en daardoor niet mogelijk is, proberen we mee te denken over andere mogelijke manieren om energie te besparen of op te wekken.

In een aantal gevallen is het opwekken van zonne-energie met panelen wel toegestaan. Dat kan onder voorwaarden ook gelden voor (vanuit de openbare ruimte) zichtbare panelen op niet-monumentale daken die binnen een beschermd gezicht liggen. Dan is het wel altijd maatwerk en, net als bij monumenten, altijd vergunningplichtig. In Amsterdam Noord loopt nu een ‘pilotproject’ waarbij rode panelen op rode voordakvlakken binnen het beschermde stadsgezicht, worden toegestaan. Als dat een succes wordt, komt die mogelijkheid er binnenkort waarschijnlijk ook in de andere beschermde gezichten zoals Sloten.”

Wie meer wil weten kan doet er goed aan de gemeentelijke website te raadplegen. Wie vragen heeft, kan het beste een mail sturen naar het Loket ‘Duurzaam Erfgoed’. Er zijn mogelijkheden om zonne-energie op te wekken of op andere manieren duurzamer te worden, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarden.

Tamar Frankfurther, december 2021.

Twee nieuwe gemeentelijke monumenten voor Sloten

Sinds 16 november 2021 zijn weer twee Slotense panden toegevoegd in het gemeentelijke monumentenregister.

Aangezien het om twee bijzondere panden gaat, nam portefeuillehouder Ronald Mauer de voordracht van Bureau Monumenten en Archeologie over. Het gaat om de voormalige pastorie van de Sloterkerk aan de Osdorperweg 24 en villaMaupertuus’ aan de Sloterweg 782.

“Zowel het bijzondere pand als het erf van Villa Maupertus aan de Sloterweg 782 zijn goed bewaard gebleven en monumentwaardig”, oordeelde de gemeente.
Foto: Erik Swierstra.

Dorpspastorie uit 1909
De voormalige pastorie is waarschijnlijk een van de bekendste panden van de oude Slotense dorpskern. Het bevindt zich aan de Osdorperweg (aan het Kerkrondje) achter de Sloterkerk.

Het pand krijgt de monumentale status “vanwege de hoge stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde en omdat het een architectonisch kundig ontwerp is van de architect Piet Heyn. Dit pand is een voorbeeld van een zorgvuldig ontworpen villa met de functie van dorpspastorie in eclectische stijl uit 1909”.

Het gezin van dominee Kuipéri was het laatste domineesgezin dat hier woonde. Begin jaren zestig heeft de Protestantse kerk het pand verkocht aan de familie Prins die hier vele jaren gelukkig woonde. Sindsdien kreeg het statige pand twee nieuwe eigenaren.

Villa in de Delftse School uit 1932
Het andere pand dat nu officieel ‘gemeentelijk monument’ is, ligt aan de Sloterweg 782 tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan. Deze villa is volgens de gemeente monumentwaardig “vanwege de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarde en vanwege het feit dat het pand en het erf vrij gaaf bewaard zijn gebleven en een zekere zeldzaamheidswaarde hebben. Het in 1932 naar ontwerp van architect A. Ingwersen gebouwde pand is een goed voorbeeld van een villa uit het interbellum in de stijl van de Delftse School.” De villa is gebouwd door Adriaan Goslinga, hoogleraar geschiedenis en de Nederlandse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit. Hij noemde zijn huis naar de burcht van Reinaert, Maupertuus. Deze naam stond boven de voordeur. Begin jaren zestig kwam hoofdcommissaris Van der Molen in dit huis wonen. Hij heeft de naam Maupertuus van de gevel verwijderd. Rond 1970 de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum hier wonen.

Tamar Frankfurther, 9 december 2021.

Nachtelijk mysterie: Sloterkerkklok slaat op hol

Veel Slotenaren en omwonenden in de wijde omgeving deden in de vroege nacht van 9 op 10 december 2021 geen oog dicht.

Van 1.54 tot 2.27 uur klonk de zware klok van de Sloterkerk onophoudelijk, zoals Fleur Caroline vastlegde.

De volgende ochtend bleek dat sommige (direct) omwonenden wonderlijk genoeg helemaal níets hadden gemerkt van alle consternatie. Aan de – zich in onschuld hullende en zwijgende – kerktoren hing inmiddels de ‘mensenrechtenvlag’ rustig te wapperen. foto: Tamar Frankfurther.

De Russen of spoken?
De appgroep in het dorp ‘ontplofte’: “Vallen de Russen aan?”, “Zijn het spoken?”, “Zijn het bovennatuurlijke krachten met een boodschap?”, “Valt Luilak vroeg dit jaar?” of “Is het de Heer die roept?” En: “Wanneer houdt dit kabaal eindelijk op?” Niemand die het wist. En er was ook niemand die het donkere kerkgebouw kon betreden. Ook de opgetrommelde politieagenten moesten machteloos toekijken.

Dick schiet te hulp
In allerijl werd de beheerder van de kerk Dick Langendoen dus uit zijn bed gebeld. Hij bedacht zich geen moment en schoot de Slotenaren samen met zijn echtgenote Lia meteen te hulp. Dick is van huis uit ingenieur en dacht meteen aan ‘iets mechanisch’ en niet aan iets bovennatuurlijks of goddelijks.

De gemeente beheert weliswaar de toren en het uurwerk dat ieder half uur slaat, maar de Sloterkerk gaat over deze klok, die wordt geluid op zondagochtend tijdens het ‘Onze Vader’ en bij trouwerijen en begrafenissen. Deze klok kan alleen handmatig met een schakelaar in de kerk kan worden aan- en uitgezet. En dat is precies wat de kerkbeheerder ook deed. Het luide gelui hield onmiddellijk op en het geluid stierf langzaam weg. Een weldadige rust gleed als een zoete deken over de oude dorpskern.

Onbekende vlag
Toen het licht werd, ontwaarden de Slotenaren een blauw-gele vlag aan de kerktoren. “Kent iemand de betekenis van deze vlag?” vroeg een buurvrouw zich in de dorps-appgroep af. “Ja, de ‘Geslaagd: hele dorp wakkergemaakt-vlag’, grapte iemand. “Had gekund”, liet dominee Martijn van Leerdam later in de ochtend weten, “maar het ís de mensenrechtenvlag. Het is vandaag de internationale dag van de mensenrechten.”

Dick Langendoen had inmiddels uitgezocht wat de oorzaak van het nachtelijke klokgelui was: “een storing in een schakelaar”. De kerkbestuurder heeft het euvel meteen verholpen, want: eens ingenieur; altijd ingenieur.

Tamar Frankfurther; 10 december 2021

Zie ook: Mysterieuze kerkklokken houden Sloten ’s nachts wakker – Het Parool – 10 december 2021

Voortbestaan Dorpsraad hangt aan een zijden draad

Er zijn nog onvoldoende bewoners die hebben aangegeven in de volgende Dorpsraad zitting te willen nemen en dat is ernstig.

Er zijn volop betrokken vrijwilligers in het gebied: voor de Speeltuin, de molen, de Lutkemeer, de Oeverlanden, Natuurpark Vrije Geer, het verkeer, de cultuurhistorie… Dat is geweldig, maar het is óók hard nodig dat er bewoners zijn die zich in meer algemene zin met het wel en wee van Sloten en Oud Osdorp blijven bezighouden. En dat gekeken wordt hoe al die losse initiatieven elkaar kunnen versterken. Zeker, omdat er telkens weer veel speelt in het landelijke gebied en de krachten die het stukje-bij-beetje willen afbreken door blijven beuken. De Dorpsraad vergadert om de week over actualiteiten, lopende projecten en over onderwerpen die dorpsraadleden zelf belangrijk vinden en daarom agenderen.

Overstijgend aanspreekpunt gemeente
Om het waardevolle netwerk van verenigingen en stichtingen goed draaiende te houden, is het van groot belang dat er een groepje bewoners is dat over de ‘projectgrenzen’ heen kijkt. Bewoners die zorgen voor de coördinatie tussen de werkgroepen en die klaar staan om een werkgroep, actiegroep of vereniging te adviseren. Of te ondersteunen, wanneer soms helaas een gang naar de rechter noodzakelijk is. De Dorpsraad is een stichting en functioneert al decennialang als stabiele gesprekspartner van de gemeente. Het zou reuze zonde zijn als dit unieke ‘instituutje’ verloren gaat.

Geen verkiezingen nodig?
Er zijn bewoners die kritisch zijn over het handelen van de huidige Dorpsraad. Dat is ieders goed recht, maar nu hebt u de kans om zélf actief te worden en te laten zien dat het ook anders kan. Zoals gezegd: Op het ogenblik zijn er nog onvoldoende aanmeldingen voor de volgende Dorpsraad binnen. Daarom is het onzeker of er in maart volgend jaar nog een Dorpsraad zal zijn. Als de werkgroep Verkiezingen eind 2021 minder dan acht aanmeldingen heeft ontvangen, dan betekent dit dat er geen verkiezingen georganiseerd gaan worden. Dat hoeft niet erg te zijn, omdat het houden van verkiezingen natuurlijk geen doel op zich is.

Denk er serieus over na
Het is wél van belang dat er een nieuwe enthousiaste groep bewoners komt, die zich gaat inzetten voor hun bijzondere woonomgeving. Als zeven bewoners zich aanmelden, dan vormen zij dus in principe samen de volgende Dorpsraad. Daarom aan álle bewoners van het landelijke gebied de oproep om serieus na te denken over het lidmaatschap van de volgende Dorpsraad. Deze oproep is zeker ook gericht aan degenen die nu al actief zijn in een bestuur en willen werken aan onderlinge versterking en uitwisseling. Eventueel kunt u ook – samen met iemand anders – kiezen voor een ‘duo-lidmaatschap’ van de Dorpsraad.

Vragen?
Wilt u meer informatie wat het betekent om lid te worden van de Dorpsraad of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de werkgroep Verkiezingen, die bestaat uit Tamar Frankfurther en Hetty Worm. Als er daadwerkelijk verkiezingen georganiseerd gaan worden, wordt deze werkgroep uitgebreid.

Tamar Frankfurther; 6 december 2021.

“Verdraait wethouder Van Doorninck de feiten over de Lutkemeerpolder?”

Het geduld van actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ en zijn vele sympathisanten  wordt nog even op de proef gesteld.

Iedereen hoopte dat het – na terugtrekking door Ahold – op korte termijn zou gaan lukken om de bestemming van de Lutkemeerpolder te veranderen naar ‘biologische landbouw’. Er is nu immers geen bedrijf meer dat de poldergrond wil kopen om zich in de Lutkemeerpolder te vestigen. Actiegroep Behoud Lutkemeer is teleurgesteld, maar geeft niet op. In tegendeel.

Behoud Lutkemeer bij de Stopera. Foto: Behoud Lutkemeer

Gemeenteraad kritisch
Actievoerder Alies Fernhout: “Tijdens de raadsvergadering van 1 december heeft wethouder Van Doorninck laten weten dat ze écht niet op de hoogte was van de terugtrekking van Ahold in de Lutkemeer tijdens de vergadering een week eerder. Dat vinden wij vrij onwaarschijnlijk gezien de gevoeligheid van het dossier en het feit dat ze wist dat er vragen zouden gaan komen. Wat nog kwalijker is, is dat ze vervolgens wéér de feiten verdraait en doet alsof er andere reserveringsovereenkomsten zijn.”

Projectontwikkelaar met malafide voorgeschiedenis
In haar antwoord meldt de wethouder dat Bouwbedrijf Thunnissen een kandidaat-koper is die eveneens een reservering heeft in de polder. Wie onvoldoende ingevoerd is, zou dat accepteren en denken “dat zal wel”. Maar, actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ weet dat dit bedrijf de rechtsopvolger van SEKU BV is. Alies: “Dat is de private partij die al sinds 2008 met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft om de Lutkemeerpolder – zoals zij dat noemen – ’te ontwikkelen’. Over die overeenkomst is heel veel te doen geweest, omdat deze tot in de Hoge Raad een cruciale rol heeft gespeeld in de veroordeling van de corrupte Ton Hooijmaijers. Mede onder druk van ons onderzoek heeft de gemeente in 2018 deze samenwerkingsovereenkomst ontbonden.

Tegen de directeur Kuiper liep op dat moment een strafrechtelijk onderzoek vanwege zijn betrokkenheid bij de Lutkemeer. Helaas besloot de wethouder toe niet om de hele deal te ontbinden, terwijl dat op dat moment wel kon. Nee, Kuiper werd door de gemeente voor 2,5 miljoen euro uitgekocht en met het dochterbedrijf Thunnissen BV werd een ontwikkelovereenkomst getekend. Een projectontwikkelaar. Geen groene-donut-duurzame-stadsvoorzienende partij, maar een club die gewoon geld wil verdienen met grond. Het is ongelofelijk dat de wethouder nu met Bouwbedrijf Thunnissen op de proppen durft te komen.”

Geen onomkeerbare werkzaamheden in de polder totdat…
De gemeenteraad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin staat dat er “onomkeerbare werkzaamheden in de polder mogen worden uitgevoerd als er voor betreffend gebied reserveringsovereenkomsten zijn. Alies Fernhout: “De samenwerking en ontwikkelovereenkomst waren toen al tien jaar oud en gezien de discussie rond corruptie uitermate bekend bij de raadsleden. Deze ‘reservering’ is dan ook zeker niet betrokken in de motie, dat gaat over nieuwe overeenkomsten die de GEM/SADC afsluit. Wethouder Van Doorninck schetst voor de zoveelste keer een ander beeld.”

Reserveringsovereenkomst is nietszeggend
Dat ‘reserveren’ niet hetzelfde is als ‘kopen’ blijkt nu Ahold zich terugtrekt. “Dat zeggen wij als actiegroep al sinds 2018 zeggen. Met het terugtrekken van Ahold zien wij bevestigd dat een reserveringsovereenkomst geen koopovereenkomst is. Ahold trekt zich nu zonder verdere consequenties voor de multinational terug. En dat gebeurt nadat de gemeente al ruim twee jaar zegt dat de overeenkomst “bijna rond is”. Zo’n ‘reserveringsovereenkomst”  is een nietszeggende afspraak en dus uitermate ongeschikt om onomkeerbare werkzaamheden op te baseren.”

“We moeten het zelf doen, want Groen Li€gt!”
Zoals, gezegd, de actiebereidheid van ‘Behoud Lutkemeer’ en zijn vele sympathisanten is en blijft volop aanwezig. Alies: “Kortom, we zien nu weer bevestigd dat we het helaas niet moeten hebben van de wethouder en haar waanvoorstellingen. Noch van de gemeenteraad, zolang de collegepartijen de rijen sluiten en geen kritische controles uitvoeren. We moeten zelf aan de bak. De werkzaamheden in de polder blokkeren. Het alternatief van biologische landbouw uitwerken en promoten. En de komende tijd zullen we heel zichtbaar zijn op alle fronten in de verkiezingscampagne. We zijn al met z’n velen, maar we kunnen hierbij altijd hulp gebruiken. Hoe? Dat wordt duidelijk via deze link en meld je aan op onze nieuwsbrief.”

Tamar Frankfurther, 2 december 2021

Meer informatie: www.at5.nl/artikelen/212245/van-doorninck-vernam-terugtrekken-ahold-uit-plan-lutkemeerpolder-uit-media

Écht meepraten over evenementenbeleid Polderheuvel Oud Osdorp

Op 23 november 2021 vond een tweede bijeenkomst van de Dialoogtafel plaats over het evenementenbeleid voor de Polderheuvel in de Tuinen van West in Oud Osdorp.

Deze ‘dialoogtafel’ is door de burgemeester in het leven geroepen. Naast omwonenden uit Halfweg, Geuzenveld, (Oud) Osdorp namen de volkstuinders, de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de Vereniging ‘GeenN1’ aan dit overleg deel. Een brede vertegenwoordiging dus.

Het grote grasveld ‘de Polderheuvel’ in Oud Osdorp wordt 330 dagen per jaar niet gebruikt. “Dat moet anders”, vinden de bewoners. Foto: Chris Nierop.

Grote weerstand tegen ‘Locatieprofiel 2021’
Het eerste overleg van deze dialoogtafel is tumultueus verlopen. De emoties liepen toen hoog op en het was een overleg waar weinig structuur in te bespeuren viel. Vooral het standpunt van de gemeente dat de dialoog uit moest gaan van een ondemocratisch genomen besluit in het ‘Locatieprofiel 2021’ riep veel weerstand op. Hierin stond namelijk dat “de Polderheuvel als locatie voor grootschalige dance evenementen is opgenomen waarbij er voor het komend jaar 8 zijn voorzien van in totaal 27 evenementdagen”.

Bewoners bepalen agenda zelf
Vol verwachting werd dus op 23 november begonnen aan de tweede – wederom digitale – dialoogtafel. Al snel bleek dat de organisatoren erop rekenden dat dit overleg een voortzetting zou worden van de eerste dialoogtafel. De ambtenaren wilden komen tot een “invulling van de geplande evenementen”. Maar, dankzij teamwork en een gedegen voorbereiding lukte het de bewoners en de vertegenwoordigende participanten om de agenda helemaal om te turnen. Het overleg werd daarom deze keer helemaal gewijd aan twee heel andere onderwerpen.

Passende bestemming en ‘meespraak’
Twee onderwerpen stonden centraal:
1. In het belang van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving moet de dialoogtafel gaan over de toekomst van de Polderheuvel in de breedst mogelijk zin. Het gebied moet vooral het hele jaar door een trekpleister worden voor omwonenden en niet een praktisch onbenut ‘grasveld’ gedurende 330 dagen per jaar. Hier moeten passende evenementen een plaats kunnen krijgen. En dan gaat het om kleinschalige, duurzame evenementen die passen binnen de filosofie van de ‘Tuinen van West’, zodat de ondernemers hier ook goed op kunnen inspelen.
2. Er moet voortaan sprake zijn van een robuuste dialoogtafel, waarbij burgerparticipatie serieus wordt genomen. Transparant en evenwichtig, met de nieuwe omgevingswet als leidraad.

Huiswerk voor de gemeente
Ondanks dat het evenementenbureau, de uitvoerder van het evenementenbeleid van Amsterdam, trachtte als een kapotte grammofoonplaat zijn uitgangspunten in zijn bestuurscultuur 0.0 overeind te houden, is het tóch gelukt om een bres te slaan in de starre opstelling van de ambtenaren. Verdere uitwerking van de plannen rond grootschalige evenementen werd door de ‘bewoners’ terzijde gelegd en verschoven naar vervolgoverleg op basis van genoemde beide door hen ingebrachte uitgangspunten.

Na een ongeveer 1,5 uur durende discussie werd afgesloten met de opdracht aan de gemeente om het volgend overleg te komen met een invulling van de dialoogtafel conform de wensen van de burgers. De bal ligt nu bij de burgemeester of zij de nieuwe omgevingswet serieus wil nemen en serieuze burgerparticipatie wil instellen. De bewoners en hun vertegenwoordigingen beraden zich ondertussen op hun standpunt bij de besluitvorming rond het verder verloop van deze ontwikkeling. Wordt in 2022 zeker vervolgd.

Chris Nierop, 30 november 2021

Inkijkje het leven ‘rond de Sloterbrug’ in de jaren ’60 en ’70

Op zondag 28 november 2021 werd deel 2 van de verhalen ‘Rond de Sloterbrug’ gepresenteerd. Deze keer staan de jaren zestig en zeventig in Sloten, Oud Osdorp en Badhoevedorp centraal.

Na hun vorige uitgave waarin de vier lokale auteurs verhalen uit de naoorlogse periode vastlegden, richten Paul Kroes, Jan Loogman, Kees Loogman en Kees Schelling hun blik nu op de roerige jaren die daarop volgden. Uit de verhalenbundel blijkt dat het om een tijd vol tegenstellingen ging. Aan de ene kant ging het oude vertrouwde dorpse leven onveranderd door, maar tegelijkertijd dienden zich overduidelijk veranderingen aan, waar niet iedereen blij mee was. Een impressie van de 23 verhalen uit het boek.

Was dat even schrikken voor de Slotenaren: Het Wees- en Armenhuis was plotseling gekraakt! Compilatie-foto van Kees Klaver: recente foto van het pand gecombineerd met de afbeelding van de spandoeken uit het Parool van 18 januari 1973, de dag na de kraak.

Belevenissen van dorpsdokter Faber
De verhalenbundel begint met een prachtige compilatie van herinneringen aan dé dorpsdokter van Sloten, dokter Bert Faber. Hoe hij áltijd klaar stond voor zijn patiënten; soms ook in de rol van psychiater. Over een patiënt die maar niet naar de tandarts durfde te gaan en die stomdronken bij hem in de praktijk belandde – bij wie hij toen zelf maar diens rotte tanden heeft getrokken. En hoe Faber de pastoor van de Sint Pancratiuskerk vroeg een parochiane – die ternauwernood nog haar tiende kind had kunnen baren – ervan te overtuigen dat “haar taak om kinderen te baren nu wel volbracht is”. De befaamde dokter Faber ging in 1986 met pensioen. Hij had een hele grote praktijk, maar “met hoofdpijn of een verkoudheidje vielen zijn patiënten hem niet lastig”.

Weerbarstige pastoor en buffelende kolenboer
Het boek geeft ook een inkijkje in het katholieke leven in de jaren zestig. Pastoor Coelen trad in 1964 aan in de Pancratiuskerk. Toen Jan Loogman in 2020 aan (ex-)parochianen vroeg wat zij zich van deze pastoor herinneren, zijn hun reacties nog opvallend heftig. Zij delen openhartig hun herinneringen.

Ook Eef Schelling, de kolenboer in Oud Osdorp, wordt uit de vergetelheid gehaald. Hoe later op de dag hoe zwarter zijn gezicht. Wie slim was, liet zijn kolen in de zomer al bezorgen. Dan was je goedkoper uit.

Wees- en Armenhuis gekraakt
Toen de Slotenaren op 17 januari 1973 wakker werden, zagen zij tot hun stomme verbazing dat het Wees- en Armenhuis, dat bijna een jaar leegstond, was gekraakt. Kees Schelling heeft precies uitgezocht wat er tóen allemaal gebeurde. Over de Dorpsraad, die aanvankelijk niets van de krakers wilde weten, maar later bedacht dat zij wel de voorkeur verdienden boven de komst van de Amerikaans sekte ‘Children of God’. Wethouder Ruimtelijke Ordening, Han Lammers, bemoeide zich persoonlijk met de zaak. Wie het hele relaas volgt, ziet dat de krakers een belangrijke rol hebben gespeeld in het behoud van het voormalige bejaardentehuis, waar nu nog altijd twintig gezinnen in wonen.

Hoe jongerencentrum Smoes aan zijn naam kwam
In de vroegere recreatiezaal, die aanvankelijk met een brug verbonden was met het bejaardentehuis, opende jongerencentrum Smoes in 1974 zijn deuren. “Het centrum ontleende zijn naam aan een voormalige bewoner van het verzorgingshuis, de heer Smoes. In de achtergebleven verpleegrapporten werd melding gemaakt van het feit dat bij controles bleek dat er cognac in de kledingkast van de heer Smoes gevonden was. Als camouflage zat de cognac in bruine flesjes met het etiket ‘hoestdrank’. Ook zou er een fles bier in zijn kastje in de recreatiezaal zijn gevonden. De oude heer Smoes werd streng berispt, maar heeft zich hierdoor jaren later ook een cultstatus verworven.” Tegenwoordig staat dit pand bekend als ‘Dorpshuis Sloten’ waar iedereen activiteiten kan organiseren. Het is mooi hoe verleden en heden elkaar zo een hand geven.

Te koop in Osdorp en in Badhoevedorp
En dit is slechts een greep uit dit toegankelijke boek vol verhalen uit het dagelijks leven in de jaren zestig en zeventig in Sloten, Oud Osdorp en in Badhoevedorp. ‘Rond de Sloterbrug, deel 2’ (ISBN 9789082477535) is voor € 19,95 verkrijgbaar bij boekhandel Jaspers in Badhoevedorp, boekhandel  en Meck & Holt en via de uitgever.

Tamar Frankfurther, 29 november 2021

Zie ook:

Tijdelijke fietspad Sportpark Sloten voor Kerst in gebruik

Na het nodige oponthoud gaat de gemeente in december dan toch beginnen met de aanleg van het tijdelijke fietspad door het sportpark.

Op basis van advies van de Centrale Verkeers Commissie (CVC) zullen de fietsers richting de dorpskern van Sloten over de parkeerplaats en het voetpad mogen gaan fietsen.

De leden van de Centrale Verkeers Commissie vinden het onverantwoord voor fietsers om hier op de Sloterweg linksaf slaan. Zij adviseren fietsers daarom om over de parkeerplaats naar de dorpskern van Sloten te rijden.

Advies van de CVC
De CVC vindt het van belang dat op deze manier – zolang de verkeersproblematiek op de Sloterweg nog niet is opgelost – een veiligere route voor fietsers van en naar het sportpark wordt gecreëerd. De sporters hoeven dan niet meer over de nu nog veel te drukke Sloterweg te rijden. De CVC geeft aan dat de sportverenigingen wel een verantwoordelijkheid krijgen over het veilige gebruik van het tijdelijke fietspad: “De verenigingen zullen goed met hun leden moeten communiceren dat bij het verlaten van het sportpark (kant van het wielercircuit) de oversteek van de Sloterweg zoveel mogelijk moet worden vermeden. Dit betekent dat leden dan vooral de route over het parkeerterrein moeten nemen of over de stoep naast de Sloterweg (richting het dorp Sloten). Xenios is nog aan het bekijken of ze de eerste weken vrijwilligers bij deze uitgang zetten, zodat in die eerste weken de leden goed kunnen worden begeleid in het nemen van deze veiligere route.”

Geen bomenkap
De oorspronkelijke plannen voor het tijdelijke fietspad zijn zodanig aangepast dat het niet langer nodig is om voor de aanleg bomen te kappen. De gemeente geeft aan dat het tijdelijke fietspad op het sportpark twee meter breed wordt. Er komt een mobiel hekwerk met verlichting. De gemeente belooft daarnaast om het leefgebied van de dieren en planten zo min mogelijk te verstoren. Er moeten wel struiken worden gerooid in de Hoofdgroenstructuur, maar de adviescommissie die hierover gaat, vindt dit verantwoord.

Tot de Sloterweg minder druk is
De gemeente gaat er in zijn communicatie vanuit dat de Sloterweg in 2022 hoe dan ook veel minder verkeer te verwerken zal krijgen en dus veiliger gaat worden. Als dat volgend jaar het geval is, wordt dit tijdelijke fietspad weer verwijderd. De natuur in deze bosstrook van de Hoofdgroenstructuur op het sportpark kan zich dan gaan herstellen. De noodingang naast het parkeerterrein van Eigen Hof, aan de kant van de dorpskern, zal dan ook weer alleen als zodanig worden gebruikt.

Tamar Frankfurther, 29 november 2021.

Verkeersdruk en tijdelijke drempels Sloterweg zorgden niet voor leidingbreuken

Het ‘Bewonerscomité Sloterweg’ was zeer verontrust over de recente breuken in de waterleiding in de Sloterweg en deed navraag bij de gemeente. Waternet verrichtte daarop meteen een spoedonderzoek. Een week later al ontving het bewonerscomité een  uitgebreide reactie.

Volgens Waternet zijn de breuken in de waterleiding niet ontstaan door de hoge verkeersdruk noch door het plaatsen weer verwijderen van de tijdelijke drempels, maar vallen de breuken onder de noemer ’toeval’. Medewerkers van Liander gaven op straat eerder al aan dat de gaslekken daarna hoogstwaarschijnlijk zijn ontstaan als gevolg van de eerdere breuken in de waterleiding.

Feiten leidingen Sloterweg
“In de Sloterweg ligt een hoofddistributieleiding in beheer van Waternet. Deze hoofddistributieleiding heeft een diameter van Ø200mm, is gemaakt van PVC, en is aangelegd in 1972. De verbindingen zijn van het type ‘steekmof’. Deze hoofddistributieleiding ligt onder het asfalt van de rijweg, daar er geen ruimte is voor een trottoir waar de leiding onder kan liggen. Ook de aansluitingen voor de woningen bevinden zich hier onder het asfalt. De ligging van de leiding bemoeilijkt het onderhoud, maar een ligging onder het asfalt is niet als ‘onveilig’ aangemerkt, aangezien de bovenbelasting zich goed gespreid naar ondergrond verplaatst. Deze sectie heeft in de jaren 2002 t/m 2021 zes keer een storing/lek gehad. Dit zijn relatief veel storingen, maar de sectie is daarentegen ook groot. Het leidingmateriaal wordt door Waternet niet als ‘verdacht’ aangemerkt.”

Feiten ondergrond
De ondergrond bestaat hier uit een kleine antropogene ophooglaag van zand, met daaronder een pakket van klei en veen die ongeveer 12 meter dik. Onder die 12 meter bevindt zich een stabiele zandlaag (Pleistoceen). Dit is het soort grondpakket die zich ook voordoet in andere delen van Amsterdam. De Sloterweg vormt geen uitzondering, en (lokale) zettingen zijn hier aanwezig. Uit analyse van het zettingsrapport blijkt dat zich onder de Sloterweg geen abnormale zettingen in de ondergrond bevinden.”

De twee lekken in de Sloterweg van afgelopen weken
“Er hebben zich twee lekken voorgedaan in de Sloterweg. Op 1 november 2021 is er een lek geweest in de Ø200 mm hoofddistributieleiding, waarbij de aansluitleiding van de dienstkraan is geschoten. Op 10 november is er een lek geweest in de aansluitende grijs gietijzeren leiding.”

Conclusie
De conclusie uit het spoedonderzoek van Waternet: “Er is geen correlatie te ontdekken tussen de verschillende lekken in de leiding ten opzichte van de omgevingsfactoren. De lekken zijn ontstaan op plekken waar niet door de gemeente Amsterdam is gewerkt (plaatsen drempels), en de ondergrond zet / zakt op deze locatie niet abnormaal. De verkeersintensiteit zal de aankomende jaren drastisch verminderen, ten gunste van de hoofddistributieleiding die onder het asfalt ligt (verminderde trillingen/belastingen). Het leidingmateriaal wordt niet als ‘verdacht’ aangemerkt. Op basis van deze gegevens zal Waternet deze drinkwaterleiding niet op korte termijn prioriteren om te renoveren. De lekken in de leiding vallen onder de noemer ’toeval’. Uiteraard is dit een conclusie op basis van een risicoanalyse en praktisch inzicht. Waternet wil graag op de hoogte blijven mochten er zich meerdere lekken voordoen in de Sloterweg.”

Relatie met breuken in gaspijpen

Na de breuken in de waterleidingen, zijn er recent ook twee gaspijpbreuken onder de Sloterweg ontstaan. Eerder al verklaarden medewerkers van Liander dat deze hoogstwaarschijnlijk optraden als gevolg van de breuken in de waterleiding: Doordat het drinkwater volop uit de pijpen stroomde, is er ondersteunend zand rond de gaspijpen weggespoeld. Door deze veranderingen zijn kleine gaslekken ontstaan.

Tamar Frankfurther, 20 november 2021.

Het streefbedrag voor de gedenksteen ‘100 jaar annexatie Sloten’ is binnen!

Dankzij vele kleine en grote bedragen, vooral van ondernemers en bewoners in het landelijke gebied, staat nu vast dat de gedenksteen er gaat komen.

Dit succes is mede te danken aan de mooie bijdragen van Hulsebos Autoschade aan de Langsom, Ton de Jeu aan de Osdorperweg en Loodgietersbedrijf Ebbers. Binnenkort gaat daarom de opdracht tot het maken van de steen de deur uit.

Initiatiefnemer Guido Frankfurther in actie bij de opening van de Slotense Brouwerij De Zeven Deugden op 11 mei 2018.

Hartverwarmend
Initiatiefnemer Guido Frankfurther is enorm blij dat er in korte tijd zoveel steun voor zijn initiatief kwam. “Meer dan 40 particulieren en bedrijven hebben in een korte tijd bijgedragen en dat is hartverwarmend. Hieraan kun je zien dat de historie van ons gebied nog altijd bij veel mensen leeft en dat moeten we koesteren.”

Grondgebied Sloten was reusachtig
Guido is in het bijzonder blij met de bijdrage van stadsdeel Nieuw-West die vorige week al in deze Nieuwsbrief vermeld werd. Dat is relevant, omdat het hele grondgebied van het huidige stadsdeel deel uitmaakte van de gemeente Sloten. “Maar, de toenmalige gemeente Sloten was nóg veel groter. Ook delen die nu onder ‘stadsdeel West’ vallen, vielen vroeger onder de uitgestrekte landbouw-gemeente. Dat geeft nog maar eens aan hoe reusachtig groot Sloten vroeger was”, vult Guido aan.

Nu het benodigde geld binnen is, kan de productie van de steen in gang worden gezet. Hopelijk kan de gedenksteen dan nog in december worden onthuld door burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma. In verband met de drukke agenda van de burgemeester zou dat overigens ook begin volgend jaar kunnen worden, liet het stadhuis weten.

Tamar Frankfurther, 20 november 2021.